Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla stosunków cywilnoprawnych

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Jan Paweł Podkowik

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji

 2. Szczotki polimerowe szczepione z powierzchni tlenku cynku w formie nanokrystalicznego filmu oraz nanocząstek

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: Dr Agata Weronika Pomorska

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 3. Holografia: zastosowania i podstawy

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Jakub Marek Jankowski

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i ...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Marcin Pielużek

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 5. Społeczna rola kobiecych autorytetów religijnych w Azji Centralnej na przykładzie Kotliny Fergańskiej w Tadżykistanie i ...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS1, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Anna Julia Cieślewska

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filologiczny

 6. Opozycja - "Solidarność" - podziemie. Próba teoretycznego ujęcia doświadczenia opozycyjnych ruchów społecznych ostatniej...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS6, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Adam Mielczarek

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny

 7. Res publica (post) litteraria? Pojęcia literatury, czytania, kultury literackiej - współczesne rewizje znaczeń

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Barbara Maria Kaszowska-Wandor

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny

 8. Wykorzystanie technik spektrometrii mas do profilowania i identyfikacji proteomicznych i metabolomicznych składników guz...

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ2, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Anna Wojakowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 9. Brakujące ogniwo ewolucji proteasomów. Strukturalna i biochemiczna analiza białka Anbu i białek z nim współwystępujących...

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ1, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Anna Maria Piasecka

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 10. Procesy fizykochemiczne oraz możliwości identyfikacyjne materiałów relewantnych dla ekspertyzy sądowej w badaniach techn...

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Dariusz Marcin Wilk

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii

 11. Parametryczna klasyfikacja jakościowa oocytów oraz zarodków zwierząt z wykorzystaniem techniki lab-on-a-chip oraz metod ...

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST7, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Patrycja Joanna Śniadek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 12. Projekt dotyczy otrzymania cząsteczki wirusopodobnej zbudowanej z białek strukturalnych ludzkiego koronawirusa NL63. Ist...

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ6, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Antonina Wanda Naskalska

  Uniwersytet Jagielloński; Małopolskie Centrum Biotechnologii

 13. Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na proces zapylania roślin kwiatowych przez owady

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ8, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Dawid Andrzej Moroń

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 14. Tekst, dyskurs, interpretacja. Literaturoznawcze kategorie badawcze w teorii i metodologii antropologii społeczno-kultur...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Katarzyna Małgorzata Majbroda

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Polonistyki

 15. O pewnych problemach związanych z iterowanymi systemami funkcyjnymi i ich uogólnieniami

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST1, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Filip Grzegorz Strobin

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 16. Katalizowana chiralnymi kompleksami miedzi (I) reakcja nitronów z terminalnymi alkinami - enancjoselektywna synteza B-la...

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Karol Wołosewicz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 17. Femtosekundowa spektroskopia w podczerwieni wodnych roztworów polimerów

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: dr inż. Marcin Pastorczak

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki

 18. Eksperyment polowy jako metoda badawcza w psychologii społecznej - metodologia, etyka, praktyka.

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS6, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Tomasz Adam Grzyb

  Uniwersytet Opolski; Wydział Historyczno-Pedagogiczny

 19. Dendrymeryczne peptydy-synteza i ich oddziaływania z błonami fosfolipidowymi na podstawie spektroskopii NMR

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Katarzyna Magdalena Trzeciak-Karlikowska

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 20. Czy rozum jest w głowie? Dwie filozofie umysłu i dwa ujęcia nieśmiertelności w filozofii Franza Brentano.

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS1, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Sonia Sabina Kamińska

  Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny

 21. Czy możemy poznać Boga naprawdę? Epistemologiczne uzasadnienia nieśmiertelności jednostkowej duszy ludzkiej w "Teologii ...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS1, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Joanna Papiernik

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii

 22. Charakterystyka układów molekularnych do zastosowań w nanoelektronice

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr inż. Paweł Szarek

  Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 23. Badanie nowych metod wnioskowania statystycznego na podstawie nielicznej próbki (rzędu dziesiątków lub setek) wektorów o...

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST1, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Joanna Karłowska-Pik

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 24. Analiza Asterosejsmiczna Gwiazd Pulsujących

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST9, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Przemysław Walczak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 25. Agregujące układy semi-lamellarne - model badań nad mechanizmem oddziaływań w błonach fotosyntetycznych

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ1, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Katarzyna Bożena Gieczewska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 26. "Gdyby nie ci Polacy... Historia narodu litewskiego czy Litewskiej SRR? Polska i Polacy w wizjach dziejów Litwy (1960-20...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Katarzyna Agnieszka Korzeniewska-Wołek

  Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny

 27. Ekspresjonizm żydowski - w poszukiwaniu przestrzeni kulturowej

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Małgorzata Stolarska-Fronia

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

 28. Model interakcji procesów paraglacjalnych i peryglacjalnych w strefie wybrzeża i ich wpływ na rozwój rzeźby litoralnej w...

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST10, Projekt zakończony

  Kierownik: Dr Mateusz Czesław Strzelecki

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 29. Cytotoksyczne koniugaty, oparte o białko affibody i glikol polietylenowy, celujące w komórki nowotworowe, które posiadaj...

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ1, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Alicja Maria Sochaj

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii

 30. Kultura lateńska na Śląsku. Chronologia, zasięg i ponadregionalne powiązania.

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Przemysław Dulęba

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 31. Stawanie się obywatelami Europy, 'bycie nowoczesnym' i praktyki konsumpcji. Materialne wyposażenie gospodarstwa domowego...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Patryk Wasiak

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 32. Północna czapa lodowa Marsa: wietrzenie krzemianów i powstawanie siarczanów - modelowanie numeryczne, badania analogowe ...

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST10, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Anna Izabela Łosiak

  Instytut Nauk Geologicznych PAN; Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

 33. "Własności gwiazd symbiotycznych różnych populacji Drogi Mlecznej i jej galaktyk satelitarnych"

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST9, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Cezary Gałan

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 34. Matematyka między ekologią a ewolucją. Mechanistyczne metody modelowania dynamiki populacji i selekcji naturalnej oparte...

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ8, Projekt zakończony

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Andrzej Argasiński

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 35. Kwas lizobisfosfatydowy - nowa cząsteczka sygnałowa i modulator aktywności prozapalnej makrofagów wywoływanej przez kwas...

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ1, Projekt zakończony

  Kierownik: dr inż. Anna Grzelczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 36. To twoja wina. Wpływ atrybucji i przekonań na temat możliwości kontroli nad akcentem w mowie na ocenę osób mówiących z a...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS6, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Karolina Hansen

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii

 37. Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400-1700): komputystyka, spory o reformę kale...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Michał Paweł Choptiany

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 38. Lokalność, przestrzeń i państwo w alpejskiej dolinie: społeczność lokalna wobec projektu szybkiej kolei (TAV) w Val di S...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Mateusz Janusz Laszczkowski

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 39. Pionierski pomiar, analiza danych oraz analiza teoretyczna spinowych korelacji kwantowych typu Einsteina-Podolskiego-Ros...

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Marta Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki

 40. Krótko- i dlugookresowe skutki instrumentów polityki ekonomicznej dla zrównoważonego wzrostu: podejście ko-ewolucyjne...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS4, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Karolina Ewa Safarzynska

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych

 41. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyz...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Małgorzata Gamrat

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 42. Edycja krytyczna dzieł wszystkich Brunona z Kwerfurtu

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Miłosz Sosnowski

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 43. Etos i przemiany tożsamości młodej polskiej inteligencji

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS6, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Piotr Kulas

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii

 44. Swoi czy obcy? Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza.

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Dariusz Błaszczyk

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 45. Mechanizmy adaptacji do warunków niskiej temperatury traw C4: kukurydzy (Zea mays L.) i miskanta olbrzymiego (Miscanthus...

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ9, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Anna Bilska

  Uniwersytet Rzeszowski; Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

 46. Bośniacka diaspora - modele narodowej i kulturowej autoidentyfikacji.

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Agata Jawoszek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 47. Literatura niemieckiej Emigracji Wewnętrznej

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Marcin Łukasz Gołaszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii

 48. Badanie procesu degradacji agregatów białkowych poprzez wyznaczenie struktury przestrzennej białka szoku cieplnego Hsp10...

  Konkurs: FUGA 2, panel: NZ1, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Marta Elżbieta Orlikowska

  Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 49. Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przestrzeń realizacji "neoliberalnego imaginarium".

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Marta Songin-Mokrzan

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Humanistyczny

 50. Definiowana programowo integracja elastycznych sieci optycznych i kognitywnych sieci bezprzewodowych w kontekście usług ...

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST7, Projekt zakończony

  Kierownik: dr inż. Ireneusz Szcześniak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji