Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy naprawdze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Adam Sieradzan

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 2. Sorpcja nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska na powierzchni mikroplastików

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Alan Puckowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 3. Przestrzennie zorientowane nanostruktury TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marek Kobylański

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 4. Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Jankowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 5. Algorytmy globalnego dokowania białek oparte na gruboziarnistym modelu UNRES

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Paweł Krupa

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 6. Ocena wpływu metali ciężkich na mobilność i sorpcję pozostałości leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów w środowis...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Mioduszewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 7. Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Patrycja Parnicka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 8. Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metoda elektrochemiczną

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 9. Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Beata Bajorowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 10. Wykorzystanie rentgenografii strukturalnej do zlokalizowania miejsc wiązania allosterycznych inhibitorów i aktywatorów p...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Julia Witkowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 11. Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Magdalena Wysocka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 12. Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Miodyńska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 13. PASSIL - innowacyjna technika dozymetrii pasywnej wykorzystująca ciecze jonowe

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Magda Caban

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 14. Synteza substratów fluorogenicznych, inhibitorów i sond molekularnych specyficznych dla ludzkiej neutrofilnej proteinazy...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Lesner

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 15. Gruboziarnisty model oddziaływań nanocząstek z białkami do symulacji transportu substancji leczniczych do miejsc docelow...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Magdalena Mozolewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 16. Określenie wpływu struktury modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek TiO2 na ich cytotoksyczność in vitro w oparciu o p...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Alicja Mikołajczyk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 17. Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Łukasz Golon

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 18. Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 19. Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Paweł Mazierski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 20. Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrko...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Beata Bajorowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 21. Mechanizm fotowzbudzenia i właściwości powierzchniowe nowych kompozytów 3D typu: BiyXz_TiO2@SrTiO3

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Martyna Marchelek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 22. Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Magda Kozak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii