Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 35 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Udział czynnika transkrypcyjnego Sp1 w regulacji ekspresji astrocytarnego transportera glutaminy SN1: wpływ jonów amonow...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Anna Dąbrowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Opracowanie modelu homologicznego receptora NK1 z wykorzystaniem danych o międzygantunkowych różnicach wiązalności ligan...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: Piotr Jakub Lipiński

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 3. Szlak sygnałowy związany z kinazą białkową B w komórkach glioblastoma transfekowanych glutaminazą typu wątrobowego (GAB)...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Julia Majewska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej as...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Małgorzata Nałęcz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Rola lizosomów w insulinozależnej regulacji ekspresji oraz aktywności kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w podocytac...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Patrycja Rachubik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Identyfikacja i charakterystyka wariantów genomu związanych z zespołem Gillesa de la Tourette'a

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Cezary Żekanowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zielińska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Znaczenie kinazy sfingozyny 1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologic...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Joanna Agata Pyszko

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Poszukiwanie mutacji post-zygotycznych w dystrofiach obręczowo-kończynowych, z wykorzystaniem technik sekwencjonowania n...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Jakub Piotr Fichna

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 10. Rozwojowo-zależna indukcja biogenezy mitochondriów podczas różnicownaia neuralnego ludzkich komórek iPS

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Justyna Augustyniak

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Molekularne mechanizmy neurotoksyczności tetrabromibisfenolu A

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów: mechaniz...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Albrecht

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Udział glutaminianergicznego receptora NMDA w mechanizmach neurotoksyczności nanocząstek srebra w modelu in vivo.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Lidia Marta Strużyńska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Maria Małgorzata Kawalec

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Znaczenie zaburzeń sygnalizacji zależnej od receptorów zewnątrzkomórkowych nukleozydów i nukleotydów w dysfunkcji synaps...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Agata Adamczyk

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 16. Nadekspresja neureguliny-1 w progenitorach gleju (GRPs) jako metoda zwiększenia właściwości funkcjonalnych GRPs.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Luiza Róża Stanaszek

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Piwkowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Rola mitofagii i ocena zmian bioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporności i zaburzeniach funkcji bariery filtracy...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Irena Audzeyenka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Badanie mechanizmów neuroprotekcyjnego działania agonistów receptorów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) w modelowej as...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Małgorzata Bratek

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Wpływ składowej naczyniowej i składowej związanej z krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego na podatność mózgową....

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Dorota Kaczmarska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Rola interakcji między receptorami purynowymi P1 i biodostępnością tlenku azotu w regulacji wewnątrznerkowego krążenia k...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Leszek Dobrowolski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Multi-onko-mapa: mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach nowotworowych człowieka metodami multi-omiki

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Dawid Walerych

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Rola astrocytarnych receptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zd...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Katarzyna Skowrońska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Rola ścieżki sygnałowej z udziałem kinazy sfingozyny/sfingozyno-1-fosforanu w mózgach myszy z cukrzycą typu II oraz po d...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Leonard Wencel

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 25. Modyfikacja bariery filtracyjnej kłębuszków przez insulinę, stres oksydacyjny i kinazę białkową G typu I alfa.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Piwkowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Rola zależnej od cGMP ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1: nowy mechan...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Dorota Rogacka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 27. Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Robert Jakub Filipkowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Mariusz Paweł Popek

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 29. Patomechanizm choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A - w poszukiwaniu terapii

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kochański

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Paweł Bieganowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Cieślik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie szlaków molekularnych regulowanych przez proteasom w chorobach nowotworowych...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Dawid Walerych

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Peroksyredoksyny jako potencjalne cele terapeutyczne w leczeniu glejaka wielopostaciowego (glioblastoma).

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Paulina Szeliga

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Radiofarmaceutyki oparte na antagonistach receptora tachykininowego-1 do diagnostyki i terapii nowotworu mózgu - glejaka...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu 14,15-kwasu epoksyeikozatrienowego - EET-A

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk