Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 80 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka izomeraz peptydyloprolinowych - uniwersalnie konserwowanych białkowych katal...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr Satish Raina

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 2. Instrumentalizacja pomiaru zapachu z zastosowaniem elektronicznego nosa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 3. Opracowanie optymalnej metody redukcji ładunku zanieczyszczeń ścieków z produkcji asfaltów.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Boczkaj

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 4. Oznaczanie związków pochodzenia farmaceutycznego oraz identyfikacja produktów degradacji w próbkach środowiskowych chara...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Anna Jakimska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 5. Nowoczesna metoda badania skuteczności ochrony katodowej konstrukcji metalowych przy pomocy technik zmiennoprądowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Narożny

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 6. Nowe ligandy zawierające wiązanie P-P - synteza i badania strukturalne.

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 7. Próba identyfikacji szczepów produkujących bakteriocyny z populacji bakterii z rodzaju Staphylococcus izolowanych z gruc...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Zalewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 8. Ocena jakości zdrowotnej poszczególnych części warzyw kapustowatych oraz poszczególnych faz ich rozwoju jako źródła bioa...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Dominik Kołodziejski

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 9. Wstępne badania nt. oznaczania poziomów ekotoksyczności wybranych farmaceutyków i oddziaływań biologicznych między nimi ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Monika Wieczerzak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 10. Nowe drogi funkcjonalizacji ligandów bogatych w fosfor

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anna Ordyszewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 11. "Badanie elektrycznych i mechanicznych właściwości warstw pasywnych w nanoskali przy użyciu Mikroskopii Sił Atomowych."...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Tobiszewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 12. Molekularne podstawy selektywnej toksyczności N-podstawionych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybowego Nystatyny A1

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Joanna Boros-Majewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 13. Opracowanie metodyki oznaczania wybranych krótkołańcuchowych kwasów karboksylowych, w znaczący sposób oddziałujących na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marta Wasielewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 14. Dynamika ogniw paliwowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Ewa Janicka

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 15. Nowe chimeryczne antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii - badanie aktywności immunogennej i ochronnej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 16. Identyfikacja, oczyszczanie i badanie właściwości bakteriocyn o aktywności gronkowcobójczej.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Zalewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 17. Opracowanie toku postępowania analitycznego w celu oszacowania wpływu rodzaju opakowania produktów spożywczych, ich waru...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Natalia Szczepańska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 18. Stres ścinający związany z przepływem płynów jako istotny parametr wpływający na adhezję, inwazję oraz tropizm tkankowy ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr inż. Rafał Piątek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 19. Badania zasadowej hydrolizy biomasy lignocelulozowej oraz warunków konwersji produktów do biogazów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 20. Mechanizm rozpoznania i wiązania substratów przez gamma-sekretazę na przykładzie prekursora polipeptydów beta-amyloidowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Nierzwicki

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 21. Wymóg konserwowanych czynników fałdowania w funkcjonowaniu wielu niezbędnych białek, procesów metabolicznych i kluczowyc...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr Satish Raina

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 22. Badania przemian związków chemicznych w warunkach kawitacji.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 23. Wpływ właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amyloidowych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Piotr Bruździak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 24. Epigenetyczne podstawy regeneracji ssaków: badanie profilu metylacji DNA myszy MRL.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Sachadyn

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 25. Otrzymywanie i charakterystyka molekularna białek SSB bakterii psychrofilnych Flavobacterium psychrophilum, Psychrobacte...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Marta Nowak

  POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY

 26. Nowa strategia konstrukcji proleków przeciwgrzybowych na bazie peptydów penetrujących

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 27. Przenośny system e-nos do określania pochodzenia surowcowego destylatów rolniczych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 28. Projektowanie, synteza i ewaluacja biologiczna nowych funkcjonalizowanych pochodnych batracyliny jako potencjalnych lekó...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

  POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Chemiczny

 29. Badania agregacji niejonowych związków powierzchniowo czynnych w cieczach jonowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Justyna Łuczak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 30. Otrzymanie fotokatalizatora w reakcji elektrochemicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Andreas Hänel

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 31. Globalne rozmrażanie: charakterystyka materii organicznej wytapiającej się z lodowców

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krystyna Kozioł

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 32. Nowe inhibitory podjednostki katalitycznej telomerazy.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 33. Opracowanie metodyki oznaczania współcześnie stosowanych pestycydów pochodzących z różnych grup związków chemicznych ora...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Jolanta Stocka

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 34. Jednoetapowa synteza pochodnych O-2-izocefamów i N-2-izocefamów posiadających ugrupowanie retroamidowe/tioretroamidowe l...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Marta Schielmann

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 35. Badania warunków powstawania i identyfikacja reaktywnych metabolitów pośrednich generowanych przez modelowe pochodne akr...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Potęga

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 36. Badanie modyfikacji chemizmu wód zlewni rzeki Revelvy (obszar fiordu Hornsund, Spitsbergen) przez zanieczyszczenia antro...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kozak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 37. Rola kompleksów mTORC1 i mTORC2 w utrzymaniu fenotypu komórek macierzystych nowotworu podczas przejścia epitelialno-meze...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Marcin Serocki

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 38. Półsyntetyczne analogi antybiotyku przeciwgrzybowego z grupy makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksycznoś...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Milewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 39. Opracowanie nowatorskiej i wszechstronnej syntezy funkcjonalizowanych niesymetrycznych sulfanów alkinylowych oraz ich za...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Witt

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 40. Wpływ selenu dodanego podczas kiełkowania nasion wybranych roślin kapustowatych (Brassiceae) na zawartość bioaktywnych z...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Anna Piekarska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 41. Otrzymywanie i charakterystyka trójwymiarowych struktur półprzewodnikowych metodami bezmatrycowymi

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 42. Wygodna i wszechstronna metoda otrzymywania biokoniugatów poprzez tworzenie funkcjonalizowanych niesymetrycznych disulfi...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 43. Nowe potencjalne leki immunosupresyjne oparte na strukturze adenozyny i kwasu mykofenolowego - synteza i aktywność biolo...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 44. Pochodne aromatycznych makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksyczności

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 45. Funkcjonalizowane organoksysilany, organoksysilanotiole, organoksysilanole oraz ich połączenia z metalami przejściowymi...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Dołęga

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 46. Rola grzybów w biodegradacji rozpuszczalników nowej generacji.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Joanna Henke

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 47. Określenie stopnia skażenia środowiska województwa pomorskiego pestycydami z wykorzystaniem owadów zapylających i miodu...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Żaneta Bargańska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 48. Opracowanie nowych metodyk oznaczania związków bioaktywnych i zapachowych w próbkach owoców miechunki peruwiańskiej (Phy...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Kupska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 49. Wysokosprawna chromatografia cieczowa oddziaływan hydrofilowych sprzężona ze spektrometrią mas, jako alternatywne rozwią...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Paweł Kubica

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 50. Chronoimpedancyjne monitorowanie procesu elektrochemicznego osadzania metali wykonywany metodą on-line

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Milena Lewińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny