Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 112 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Porównawcza analiza reaktywności Ag(II)SO4, Ag(I)2S2O8 oraz Ag(I)Ag(III)O2 w stosunku do serii modelowych związków organ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Jerzy Leszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 2. HP. Uzycie wysokich cisnien do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu zwiazkow fu...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 3. Mechanizmy oddziaływania oligomerów peptydowego kwasu nukleinowego z biologicznie ważnymi motywami RNA

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Dominika Trylska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 4. Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali- od zastosowań fot...

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Witold Augustyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 5. Badanie możliwości zastosowania organicznych pochodnych borowodorku magnezu do otrzymywania nadprzewodzących powłok z di...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Tomasz Jaroń

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 6. Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Tomasz Jaroń

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 7. Algorytmy regularyzacyjne do przetwarzania widm NMR mieszanin metabolitów

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr Krzysztof Kazimierczuk

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 8. Oddzialywania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu – modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podob...

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Magdalena Konarska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 9. Rola mutacji mikroRNA w patologii gruczołu tarczowego oraz w kształtowaniu predyspozycji genetycznej do raka brodawkowat...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krystian Jażdżewski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 10. Granica lasu wschodnich Andów w ostatnich 30 latach - analiza globalna w kontekście adaptacji Amazonii do zmian klimatyc...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Przemysław Michał Żelazowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 11. Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Dr hab. Marta Szulkin

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 12. Globalne badanie podwójnych pęknięć DNA w genomie Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ2

  Kierownik: dr n. med. inż. Magdalena Skrzypczak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 13. Towards an efficient design of biosensors: an investigation of the interplay between light harvesting proteins and graph...

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST4

  Kierownik: Dr Silvio Osella

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 14. Karbeny anionowe i boryloaniony: udoskonalanie właściwości kompleksów rutenowych w metatezie olefin

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 15. Principles of mitochondrial protein compartmentalization in vertebrates

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Barbara Uszczyńska-Ratajczak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 16. Zmiana izoformy czynnika transkrypcyjnego jako mechanizm przełączania ekspresji genów w trakcie różnicowania się neuronó...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marta Barbara Wiśniewska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 17. Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka nowych związków srebra i chloru

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Krzysztof Grzelak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 18. Optymalizacja molekularnego interfejsu dla ukierunkowanej immobilizacji elektroelektroaktywnych białek w nanourządzeniac...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Joanna Monika Kargul

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 19. Katenany jako nowe narzędzia do stereoselektywnej katalizy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 20. Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych....

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Stanisław Dunin-Horkawicz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 21. Transpozony w genomach pierwszych grzybów lądowych (Zygomycota)

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Anna Muszewska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 22. Nanosensory plazmoniczne: limit detekcji, własności stochastyczne oraz mierzenie zmian strukturalnych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Tomasz Jan Antosiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 23. Czasorozdzielcza N-wymiarowa spektroskopia dla monitorowania procesów fizycznych i chemicznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Krzysztof Kazimierczuk

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 24. Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie neuronalne w warunkach fizjologiczn...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Magdalena Dziembowska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 25. Rola mikroRNA-132 w regulacji plastyczności strukturalnej kolców dendrytycznych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Magdalena Dziembowska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 26. Charakterystyka układów molekularnych do zastosowań w nanoelektronice

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Paweł Szarek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 27. Molekularne funkcje ludzkiego genu SUV3

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 28. Efekty hydratacyjne w kinazach białkowych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr Piotr Mikołaj Setny

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 29. Chłodzenie i dynamika wieloatomowych jonów molekularnych zanurzonych w ultrazimnych gazach atomowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Michał Józef Tomza

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 30. Dyfuzja białek w pobliżu modelowych błon biologicznych.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Maciej Jan Długosz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 31. Obliczenia kwantowomechaniczne cząsteczek zawierających ciężkie atomy w rzeczywistych otoczeniach.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Małgorzata Olejniczak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 32. Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych NHC na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimer...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Maria Dąbrowska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 33. Mitochondrial translocation of the DNA repair protein APE1

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Carlo Vascotto

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 34. Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowot...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Kobielak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 35. Przewidywanie powinowactwa ligandów do RNA na przykładzie ryboprzełącznika aminoglikozydowego.

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Dominika Trylska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 36. Transformacja Radona w spektroskopii NMR białek

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Krzysztof Kazimierczuk

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 37. Molekularne mechanizmy komunikacji allosterycznej w syntazie tymidylanowej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Jan Marcin Ludwiczak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 38. Luminescencyjne materiały magnetyczne na bazie lantanowców i boru

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Wojciech Wegner

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 39. Rozwój i zastosowanie metod identyfikacji oddziałujących molekuł na podstawie analizy koewolucji sekwencji.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Aleksandra Irena Jarmolińska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 40. Rola kompleksu egzocysty w transporcie białek cytoplazmatycznych do rzęski pierwotnej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Sylwia Maria Niedziółka

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 41. ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Jerzy Leszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 42. Anionowe, kationowe i mezojonowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w katalizie homogenicznej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 43. Udział kanonicznego szlaku sygnałowego Wnt w prawidłowym rozwoju wzgórza

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marta Barbara Wiśniewska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 44. Czynniki transkrypcyjne i dośrodkowe połączenia nerwowe w powstawaniu molekularnej różnorodności wzgórza

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marta Barbara Wiśniewska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 45. Wpływ zatłoczonego środowiska na aktywność katalityczną i dynamikę proteaz wirusowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Dominika Trylska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 46. Gruboziarnista dynamika molekularna termometrów RNA w podwyższonej temperaturze

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Filip Karol Leonarski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 47. Wpływ silnych zasad Lewisa na budowę kompleksów alkoksylowych metali grup 13 i 14 oraz ich właściwości katalityczne w po...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Paweł Filip Horeglad

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 48. Kojarzenia poza-partnerskie u sikor w antropocenie: od życia w puszczy do życia w mieście

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: Dr hab. Marta Szulkin

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 49. Charakterystyka struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego z ekstremofilnej czerwonej mikroalgi Cyanidioschyzon merol...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Monika Kargul

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 50. Transformacje asymetryczne z użyciem związków hiperwalencyjnego jodu. Połączenie z katalizą nukleofilową oraz nowe chira...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Kałek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego