Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 64 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Katalizatory bimetaliczne złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, chara...

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Kamiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 2. Fotoindukowane reakcje utleniania peptydów i białek zawierających grupę tioeterową. Mechanizmy reakcji - tworzenie wewną...

  Konkurs: OPUS 6, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Piotr Filipiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 3. Etery metalokoronowe jako związki oddziałujące ze strukturami DNA wyższego rzędu.

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Ewa Maria Rajczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 4. Bimetaliczne układy (Au-Ag, Au-Cu) na nośnikach krzemianowych i tlenkach metali jako efektywne katalizatory procesów red...

  Konkurs: SONATA BIS 3, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Izabela Barbara Sobczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 5. Badanie anomalii ściśliwości kryształów molekularnych w warunkach wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu metod dyfrakcyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Jędrzej Stanisław Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 6. Reakcje fotochemiczne pochodnych ryboflawiny w roztworach

  Konkurs: SONATA 1, panel: ST4, Projekt rozliczony

  Kierownik: dr Małgorzata Insińska-Rak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 7. Precyzyjne obliczenia kwantowo-chemiczne dla lekkich układów atomowych i molekularnych

  Konkurs: OPUS 1, panel: ST4, Projekt rozliczony

  Kierownik: dr Mariusz Puchalski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 8. Synteza nowych związków kompleksowych palladu i rutenu zawierających ligandy monoaminokarbenowe oraz badanie ich aktywno...

  Konkurs: PRELUDIUM 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Jan Aleksander Lorkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 9. Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych i nioborzemianowych efektywne w niskotemperaturowym utlenian...

  Konkurs: PRELUDIUM 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Joanna Wiśniewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 10. Amidy kwasów pirydynokarboksylowych jako czynniki kompleksujące jony metali. Synteza amidów, kompleksów, polimerów koord...

  Konkurs: PRELUDIUM 8, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Dorota Maria Kwiatek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 11. Synteza nowych dwufunkcyjnych dendronów krzemoorganicznych jako czynników do funkcjonalizacji materiałów i nanomateriałó...

  Konkurs: PRELUDIUM 8, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Krzysztof Kuciński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 12. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna dwufunkcyjnych nanomateriałów luminescencyjno-plazmonicznych o strukturze typu...

  Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Marcin Runowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 13. Nowy rodzaj surfaktantów: jonowo związane materiały hybrydowe, samoorganizujące się na granicy faz ciecz-ciecz

  Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Łukasz Henryk Tabisz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 14. Oddziaływanie oligonukleotydowych sond fluorescencyjnych, z monowarstwą Langmuira, zawierającą nanoklastery srebra (Ag N...

  Konkurs: PRELUDIUM 10, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Angelika Świtalska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 15. Wpływ wysokiego ciśnienia na strukturę i właściwości nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych bazujących na cząs...

  Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Ewa Maria Patyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 16. Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne

  Konkurs: ETIUDA 4, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Adam Paweł Gorczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 17. Nowe katalizatory utleniania alkoholi jako wynik racjonalnego projektowania bibliotek typu Zasad Schiffa

  Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Adam Paweł Gorczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 18. Fluorescencyjne sondy oligonukleotydowe oparte na strukturze i-motywu z wykorzystaniem analogu cytozyny tC

  Konkurs: PRELUDIUM 8, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Patrycja Rzepecka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 19. Synteza chiralnych trójmetalicznych podwójnych helikatów oraz ich interakcje z jedno- i dwuniciowymi DNA

  Konkurs: PRELUDIUM 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Marta Anna Fik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 20. Ilościowa wizualizacja rozmieszczenia pierwiastków w miękkich tkankach ustrojowych z zastosowaniem techniki LA-ICP-MS

  Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Adam Jarosław Sajnóg

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 21. Ciśnieniowe przemiany strukturalne polimerów koordynacyjnych

  Konkurs: ETIUDA 4, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Michał Andrzejewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 22. Nowe (supramolekularne) podejście do dwuwymiarowych materiałów warstwowych

  Konkurs: SONATA BIS 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Artur Ciesielski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 23. Synteza i charakterystyka nowych nanohybryd: barwnik/tlenek grafenu/kompleks kobaltu o potencjalnym zastosowaniu do foto...

  Konkurs: SONATA 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Anna Lewandowska-Andrałojć

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 24. Oligonukleotydowe sondy fluorescencyjne na granicy faz monowarstwa lipidowa / roztwór wodny. Monitorowanie gradientu stę...

  Konkurs: OPUS 1, panel: ST4, Projekt rozliczony

  Kierownik: prof. dr hab. Bernard Juskowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 25. Synteza molekularnych oraz makromolekularnych związków metaloorganicznych na drodze nowych procesów katalizowanych kwasa...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Hreczycho

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 26. Obliczenia wysokiej precyzji poziomów energii w układach berylopodobnych

  Konkurs: OPUS 8, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Mariusz Puchalski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 27. Funkcjonalizacja 14-członowego pierścienia laktonowego Erytromycyn jako nowe źródło półsyntetycznych antybiotyków makrol...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Piotr Przybylski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 28. Projektowanie, synteza, badania krystalograficzne oraz ocena aktywności biologicznej nowych pochodnych chalkonów - poten...

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Marek Kubicki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 29. Kompleksy rodu i platyny z cieczami jonowymi jako ligandami - nowe katalizatory procesów hydrosililowania

  Konkurs: OPUS 8, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Hieronim Franciszek Maciejewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 30. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 31. Znakowane pirenem sondy molekularne zbudowane z dwóch zintegrowanych czesci: i-motywu oraz latarni molekularnej.

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Bernard Juskowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 32. Nowe katalizatory zasadowe aktywne w produkcji biopaliw i wysokogatunkowych chemikaliów

  Konkurs: OPUS 8, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolenta Ziółek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 33. Nowe katalizatory zawierające Zr, Nb, Mo, Au, Pt osadzone na porowatych nośnikach dla niskoenergetycznych procesów wytwa...

  Konkurs: OPUS 1, panel: ST5, Projekt rozliczony

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolenta Ziółek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 34. Tautomeria, równowagi protolityczne i struktura elektronowa flawin i ich pochodnych w stanie podstawowym i stanach wzbud...

  Konkurs: OPUS 3, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: dr hab. Marek Sikorski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 35. Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz badania teoretyczne nanoluminoforów: mieszanych boranów metali(II) i pierw...

  Konkurs: ETIUDA 1, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Andrii Shyichuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 36. Synteza nienasyconych pochodnych silseskwioksanów typu double-decker (DDSQ) jako prekursorów nowych organiczno - nieorga...

  Konkurs: SONATA 3, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Beata Dudziec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 37. Synteza i zastosowanie nowych nienasyconych związków germano- i germanokrzemoorganicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Monika Rzonsowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 38. Spektralne i fotofizyczne właściwości pochodnych 5-deazaalloksazyny. Ujęcie eksperymentalne i teoretyczne

  Konkurs: ETIUDA 1, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Mateusz Gierszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 39. "Helikaty, kratki, bagietki" - synteza i charakterystyka nowych kompleksów supramolekularnych metali d- i f-elektronowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 1, panel: ST5, Projekt rozliczony

  Kierownik: mgr Monika Wałęsa-Chorab

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 40. Polimery funkcjonalizowane receptorami molekularnymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Michał Cegłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 41. Nowe katalizatory kwasowe aktywne w estryfikacji glicerolu

  Konkurs: PRELUDIUM 2, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Katarzyna Joanna Stawicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 42. Nanokrystaliczne hybrydy magnetyczno-luminescencyjne zawierające jony lantanowców. Synteza, badania strukturalne i spekt...

  Konkurs: HARMONIA 3, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Lis

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 43. Modyfikowane krzemionki, metalokrzemiany i tlenki metali - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesie estryf...

  Konkurs: ETIUDA 1, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Katarzyna Joanna Stawicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 44. Modyfikacje aglikonu leukomycyn przez addycję Michaela i dipolarną cykloaddycję Huisgena jako nowe drogi otrzymania inhi...

  Konkurs: SONATA BIS 1, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr hab. Piotr Przybylski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 45. Immobilizowane kultury bakteryjne do produkcji wodoru w fermentacyjnych procesach ciągłych

  Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: NZ9, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Roman Józef Zagrodnik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 46. Immobilizowane kultury bakteryjne do produkcji wodoru w fermentacyjnych procesach ciągłych

  Konkurs: ETIUDA 2, panel: NZ9, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Roman Józef Zagrodnik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 47. Formy żelaza w osadach jako znaczniki pochodzenia osadów zdeponowanych w wyniku naturalnych katastrof w warunkach potenc...

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST10, Projekt zakończony

  Kierownik: dr hab. Przemysław Niedzielski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 48. Badanie migracji i transformacji form glinu w procesie transportu glinu i jego ligandów z gleb do liści drzew na podstaw...

  Konkurs: SONATA 4, panel: NZ8, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Marcin Frankowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 49. Badania nad transestryfikacją olejów roślinnych z zastosowaniem modyfikowanych węgli aktywnych w roli katalizatorów....

  Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Paulina Maria Rechnia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 50. Zmodyfikowane palladowe katalizatory typu PEPPSI, synteza, reaktywność i aktywność katalityczna w reakcjach sprzęgania i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Ostrowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii