Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 106 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Fosforylacja czynnika inicjacji translacji eIF2alpha jako regulator syntezy prozapalnych i sygnałowych cytokin przez kom...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Wioleta Dudka-Ruszkowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Egzogenna modulacja przetwarzania informacji wzrokowej w procesach detekcji, dyskryminacji oraz adaptacji w układzie ner...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Piotr Dzwiniel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 3. Desaturaza stearoilo-CoA 1 jako regulator biogenezy i magazynowania kropli lipidowych w indukowanej kwasami tłuszczowymi...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Justyna Janikiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Charakterystyka ekstraktów roślinnych zapobiegających przyłączaniu toksyny Shiga do receptorów Gb3.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Magdalena Komiażyk-Mikulska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Rola nowo odkrytych mutacji w genie helikazy RECQL4 w patobiologii ludzkiego glejaka.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Sylwia Król

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Identyfikacja niezależnych od białka p53 ścieżek sygnalizacyjnych prowadzących do starzenia komórek nowotworowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Anna Strzeszewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Szymaszek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Rola Lipokaliny 2 w zaburzeniach neurorozwojowych wywołanych przez aktywację układu odpornościowego matki.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Analiza profili otwartej chromatyny i epigenetycznych modyfikacji histonów w ludzkich glejakach

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Karolina Stępniak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 10. Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Więckowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Wpływ zahamowania biogenezy rybosomów na różnicowanie oligodendrocytów i proces mielinizacji.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Filipek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Dieta typu zachodniego jako potencjalny czynnik ryzyka progresji choroby Alzheimera: wpływ diety typu zachodniego na pro...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Angelika Więckowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Białaczkowe pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, zawierające białko BCR-ABL, jako nowy, immunosupresyjny czynnik kontrolujący f...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Julian Swatler

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Nowe funkcje alfa-dystrobrewiny-1 i kompleksu białkowego dystroglikanu w regulacji synaps nerwowo-mięśniowych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Prószyński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Biochemiczne podstawy kalcyfikacji mięśni szkieletowych w zwierzęcym modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a (myszy mdx)...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 16. Rola białka Tks5 w organizacji mięśniowej maszynerii postsynaptycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: lic. Marcin Pęziński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Aneksyny jako znaczniki nieprawidłowego funkcjonowania śródbłonka naczyniowego w warunkach insulinooporności indukowanej...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Joanna Bandorowicz-Pikuła

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Rola lipryny-alpha-1 w rozwoju i stabilizacji maszynerii postsynaptycznej synapsy nerwowo-mięśniowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Krzysztof Bernadzki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Rola retromeru w kontrolowaniu odpowiedzi zapalnej makrofagów stymulowanych przez lipopolisacharyd

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Anna Ciesielska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Wpływ proteolizy i translokacji dystroglikanu na plastyczność strukturalną synaps

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Izabela Figiel-Ożóg

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Nabywanie umiejętności czytania oraz problematyczne czytanie w brajlu - różnice i podobieństwa do czytania wzrokowego....

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jednoróg

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Wybiórcze blokowanie aktywności receptora NMDAR podczas epileptogenezy, jako podejście terapeutyczne w leczeniu padaczki...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Adam Gorlewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Czy zakręt zębaty hipokampa kontroluje poszukiwanie alkoholu?

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Radwańska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Neuronalne korelaty przetwarzania aktualnych i dotyczących przeszłości informacji związanych z własną osobą

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Ilona Kotlewska-Kowalska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 25. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów skupiska EDC w różnicowaniu naskórka

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Barbara Sobiak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Lokalizacja komórkowych korelatów pamięci

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Suska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 27. Topologiczna analiza genów oraz domen chromatynowych z wykorzystaniem nowej wysokorozdzielczej metody wizualizacji oraz ...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Trzaskoma

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Dysfunkcja wysp trzustkowych w cukrzycy typu 2 - rola kwasów tłuszczowych i mechanizmów epigenetycznych w utrzymaniu toż...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aneta Dobosz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 29. Rozszyfrowanie "kodu nukleosomalnego" zminay dostępności chromatyny w komórkach nowotworu mózgu w odpowiedzi na terapię ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Jakub Mieczkowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Epigenetyczna regulacja procesu lipolizy w kardiomiocytach w hipoksji i normoksji - rola desaturazy stearoilo-CoA

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Adam Olichwier

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Bezpośrednie połączenia międzykomórkowe tunneling nanotubes (TNTs) w mikrośrodowisku białaczki; rola zmian metabolicznyc...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Piwocka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Wejścia z V5/MT do V1 w procesach reorganizacji kory mózgu wywołanej przez Retinitis Pigmentosa: znaczenie i funkcje.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Kalina Burnat-Kuijpers

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Emocjonalne podłoże kontekstu. Badanie roli ko-transmisji serotoninergiczno-glutaminianergicznej jako przełącznika skraj...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Adam Hamed

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Rola Yap1 w organizacji drzewa dendrytycznego neuronów hipokampalnych in vivo

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Paloma Álvarez-Suárez

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Udział szlaków sygnałowych zależnych od desaturazy stearoilo-CoA w dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tł...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Paweł Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 36. Wpływ poziomu samooceny na preferencyjne przetwarzanie informacji dotyczących własnej osoby: badanie elektrofizjologiczn...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 37. CCDC96, nowe białko rzęskowe - lokalizacja i rola w powstawaniu i funkcjonowaniu rzęski

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Rafał Bazan

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 38. Neuronalne korelaty zarażania emocjonalnego u ludzi.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewelina Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 39. Sieć neuronalna generująca oscylacje wysokoczęstotliwościowe (HFO) w węchowych strukturach mózgu w szczurzym modelu schi...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Mark Hunt

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Rola białka Amot w organizacji synaps nerwowo-mięśniowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marta Gawor

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 41. Wpływ treningu ruchowego i elektrycznej stymulacji nerwu piszczelowego na organizację sieci perineuronalnych wokół alfa-...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Kamil Grycz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Rola styku skroniowo-ciemieniowego w ocenie zgodności bodźców nadchodzących i przewidywanych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Jurewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 43. Rola białka prionowego w amyloidogenezie i neurotoksyczności białka Tau

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Nieznański

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Nowe leki przeciwbiałaczkowe - zaawansowane badania przedkliniczne.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Urszula Wojda

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 46. Wpływ indukowanej stresem oksydacyjnym aktywacji ścieżki sygnalizacyjnej białka p66Shc na mitochondrialne parametry bioe...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Monika Prill

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 47. Rola ścieżki sygnałowej Hippo w rozwoju drzewa dendrytycznego i synaptogenezie w ośrodkowym układzie nerwowym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Rojek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Badanie roli Lipokaliny-2 w nieprawidłowych procesach plastyczności neuronalnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Marta Szychowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 49. Regulacja różnicowania i plastyczności fenotypowej komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych w warunkach fizjologiczny...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Anna Filip

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Regulacja mitochondrialnych kanałów potasowych przez naprężenia mechaniczne błony: rola w procesie fuzji i fizji mitocho...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Piotr Koprowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk