Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 54 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowe metody badania mechanizmu działania fotouczulaczy in vitro and in vivo

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marek Arkadiusz Murias

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 2. Znaczenie czynników farmakogenetycznych w indywidualizacji terapii przy zastosowaniu leków immunosupresyjnych w przeszcz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Michał Mrozikiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 3. Ocena możliwości modyfikacji udziału PKC epsilon w procesie autofagii komórek nowotworowych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolenta Rybczyńska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 4. Modyfikowane aza-BODIPY jako potencjalne fotouczulacze o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Kryjewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 5. Remediacja wody z wykorzystaniem hybrydowego materiału opartego na tlenku tytanu(IV) i porfirynoidach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tomasz Adam Gośliński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 6. Poszukiwanie mechanizmów modulacji kanonicznej ścieżki Wnt skutecznie obniżających przeżycie komórek raka głowy i szyi...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jarosław Jan Paluszczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 7. Ocena wpływu interakcji między klopidogrelem i statynami o odmiennych właściwościach farmakokinetycznych na efekt terape...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Katarzyna Karaźniewicz-Łada

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 8. Porfirazynowy nośnik katalityczny do badań biomimetycznych wybranych substancji farmakologicznie czynnych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Tomasz Władysław Koczorowski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 9. Kompleksy metalowanych ftalocyjanin z materiałem mezoporowatym SBA-15 i ich potencjalne zastosowanie w badaniach biomime...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Nowicka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 10. Profil fitochemiczny i wpływ wyciągów z kwiatów Aesculus hippocastanum i Centaurea cyanus oraz z ziela Galinsoga parvifl...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Elżbieta Barbara Studzińska-Sroka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 11. Badanie polimorfizmu aktywnych substancji farmaceutycznych w odniesieniu do oceny ich reaktywności i trwałości chemiczne...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Judyta Cielecka-Piontek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 12. Charakterystyka oddziaływań substancja lecznicza-substancja pomocnicza w aspekcie badań trwałości i zgodności.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Piotr Mateusz Garbacki

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 13. Proteomiczna i metabolomiczna analiza płynów ustrojowych w poszukiwaniu biomarkerów wybranych chorób

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Paweł Dereziński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 14. Optymalizacja strategii proteomicznych w analizie materiału biologicznego w oparciu o technikę MALDI TOF/TOF MS

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Hajduk

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 15. Ścieżka Nrf2-ARE jako chemoprewencyjny i/lub terapeutyczny punkt uchwytu naturalnie występujacych fitozwiązków w nowotwo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Violetta Katarzyna Krajka-Kuźniak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 16. Liposomalne systemy typu "theranostic" wykorzystywane w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym i terapii fotodynamicznej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Paulina Krystyna Skupin-Mrugalska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 17. Charakterystyka wybranych produktów pszczelich w oparciu o techniki omiczne

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jan Franciszek Matysiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 18. Wpływ procesów wytrącania przeciwrozpuszczalnikiem, sonoprecypitacji i liofilizacji na charakterystykę nanokryształów ot...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Emilia Magdalena Jakubowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 19. Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej - poszukiwanie mechanizmów działania w...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Małgorzata Kujawska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 20. Modulowanie struktury i właściwości kurkuminy z wykorzystaniem triterpenowych modyfikatorów oleanolowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Joanna Sowa-Kasprzak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 21. Nowe pochodne beznanilidu o spodziewanym działaniu przeciwnowotworowym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Marek Arkadiusz Murias

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 22. Identyfikacja mechanizmu indukcji śmierci i starzenia komórek raka piersi w wyniku wyciszania telomerazy za pomocą syste...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Błażej Rubiś

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 23. Badanie znaczenia regulacji telomerazy dla oporności komórek nowotworowych na leki uszkadzające DNA

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Błażej Rubiś

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 24. Aktywność dehydrogenazy 11beta-hydroksysteroidowej 2 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Krzysztof Główka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 25. Proteomiczno - metabolomiczna strategia poszukiwania biomarkerów chorób nowotworowych układu płciowego z wykorzystaniem ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Zenon Józef Kokot

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 26. Badanie modulacji syntezy i metabolizmu estrogenów- czynników ryzyka nowotworu piersi przez nowe syntetyczne pochodne re...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wanda Maria Baer-Dubowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 27. Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Kryjewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 28. Biomateriały polimerowe z inkorporowanymi, peryferyjnie modyfikowanymi porfirazynami o potencjalnym zastosowaniu w terap...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jarosław Tomasz Piskorz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 29. Analiza transkryptomu w ludzkich rogówkach z wykorzystaniem technologii RNA-seq oraz pilotażowe badanie flory bakteryjne...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. inż. Marzena Gajęcka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 30. Theranostic GdLip: Bifunkcjonalne liposomy jako nośniki jonów gadolinu i fotouczulaczy ftalocyjaninowych o potencjalnym ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Łukasz Dariusz Sobotta

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 31. Potencjalne zastosowania w medycynie koniugatów norftalocyjanin i ftalocyjanin z bicyklicznymi seskwiterpenami

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Sebastian Lijewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 32. Projektowanie, synteza i ocena aktywności biologicznej metylotiopochodnych kombretastatyny A-4 - potencjalnych czynników...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Stanisław Kazimierz Sobiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 33. Modulacja ekspresji i aktywacji czynników transkrypcyjnych Nrf2 i NF-kappaB przez nowe syntetyczne pochodne triterpenoid...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wanda Maria Baer-Dubowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 34. Materiał mezoporowaty SBA-15 z wbudowanymi porfirazynami i ftalocyjaninami jako fotokatalizator generujący tlen singleto...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Kryjewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 35. Modyfikowane pochodne borowo-dipyrometanowe (BODIPY) o selektywnej aktywności fotodynamicznej względem komórek nowotworo...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jarosław Tomasz Piskorz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 36. Ocena fotochemiczna porfirazyn i ftalocyjanin z podstawnikami heterocyklicznymi i alkoksylowymi o potencjalnym zastosowa...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Łukasz Dariusz Sobotta

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 37. Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowych chorobach narządu wzroku - stożku rogówki oraz wysokiej krótkowzrocz...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Justyna Anna Karolak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 38. Badania nad farmakomodulacją kwasu oleanolowego - nowe biogeniczne heterodimery triterpenowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 39. Synteza i fotocytotoksyczność skierowana przeciw mikroorganizmom porfirynoidów modyfikowanych w części peryferyjnej grup...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. farm. Wojciech Szczołko

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 40. Optymalizacja leczenia zakażeń układowych u pacjentów żywionych pozajelitowo - badania trwałości i kompatybilności leków...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Dettlaff

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 41. Ukryte patogeny- identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń układu moczowego u pacjentów dializowanych i po przeszcz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Marcelina Maria Kubicka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 42. Podstawione i dendrymeryczne porfirazyny siarkowe o potencjalnym zastosowaniu w medycynie - synteza i charakterystyka fi...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Falkowski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 43. Badanie efektywności działania przeciwnowotworowego nowych syntetycznych triterpenów na poziomie indukcji autofagii oraz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Natalia Magdalena Lisiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 44. Pochodne stilbenu i stilbazolu jako potencjalne inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2) o możliwych właściwościach przeciwn...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Miłosz Jakub Regulski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 45. Zaburzenia homeostazy pierwiastków niezbędnych i zmiany poziomu metali toksycznych w materiałach alternatywnych pacjentó...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Maria Woźniak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 46. Proteomiczna analiza markerów wystąpienia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Zenon Józef Kokot

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 47. Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy: synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność fotodyn...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jarosław Tomasz Piskorz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 48. Synteza i badania fizykochemiczne nowych dendrymerycznych porfirazyn o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i bionanote...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Tomasz Adam Gośliński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 49. Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego epoksytransformeru u szczurów

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Michał Romański

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 50. Badania efektów oddziaływania biopolimerów z chemioterapeutykami istotnymi dla leczenia ciężkich zakażeń bakteryjnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Paczkowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny