Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 99 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami.

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolanta Bryszewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Aspekty funkcjonalne, epigenetyczne oraz genetyczne szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych w chorobie Alzhei...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 3. Rola reaktywnych form tlenu w oporności komórek BCR/ABL+ na imatynib

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Sylwester Głowacki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Analiza biomedyczna alternatywnej strategii leczenia ran przewlekle zakażonych. Badania in vitro z zastosowaniem polifen...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Małgorzata Paszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 5. Komórkowe i molekularne mechanizmy działania kompleksów dendrymerów PPI z lekami przeciwnowotworowymi - analogami nukleo...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Teresa Klajnert

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 6. Mikrobiologiczna degradacja wybranych ksenobiotyków o właściwościach endokrynnych obecnych w produktach codziennego użyt...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Mariusz Jan Krupiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 7. Zmiany w proteomie grzyba strzępkowego Cunninghamella echinulata podczas degradacji organicznych związków cyny

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adrian Soboń

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 8. Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostrac...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Michał Grabowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 9. Właściwości przeciwnowotworowe glikozylowanych tiosemikarbazydów

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Czubatka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 10. Znaczenie IL-33 w monitorowaniu funkcji barierowej nabłonka żołądkowego oraz regulacji procesów zapalnych wzbudzanych pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Adrian Łukasz Gajewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 11. Convergent evolution in the threespine stickleback

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Carl Smith

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 12. Wzorzec związanej z wiekiem i płcią zmienności gęstości mineralnej szkieletu i częstości złamań osteoporotycznych od neo...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 13. Rola LSD-1 w epigenetycznej regulacji aktywności transkrypcyjnej genów prozapalnych NF-kappaB-zależnych w komórkach śród...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Martyna Paulina Wojtala

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 14. Udział kanałów HCN w synchronizacji aktywności EEG oraz powstawaniu pamięci w szczurzym modelu choroby Alzheimera

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paulina Dominika Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 15. Modulacja przez tiocukry naprawy DNA indukowanej lekami używanymi w terapii nowotworów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Popławski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 16. Rytm theta typu II rejestrowany w obszarze tylnego podwzgórza: badania in vivo oraz in vitro

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 17. Ocena wirulencji, tworzenia biofilmu i lekowrażliwości Candida albicans poddanych działaniu roślinnych olejków eteryczny...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Aleksandra Budzyńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 18. Medycyna spersonalizowana leczenia guzów litych wykorzystująca terapię celowaną w mechanizmy naprawy DNA, w oparciu o zj...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. Epigenetyczna regulacja procesu angiogenzy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla n...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Aneta Małgorzata Balcerczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 20. "Metaboliczne i hormonalne regulacje odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na działanie wieloczynnikowego stresu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Joanna Chojak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Rytm theta w obszarze tylnego podwzgórza u szczura: postnatalny rozwój aktywności komórkowej i polowej (badania in vitro...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Konopacki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 22. Badanie mechanizmów koaktywacji limfocytów i płytek krwi w rozwoju autoimmunologicznych chorób tarczycy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Małgorzata Tomczyńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Rola mitochondrialnej izoformy O-GlcNAc transferazy w zależnej od glukozy regulacji aktywności glikolitycznej komórek pr...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Paweł Janusz Jóźwiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 24. Rola wzajemnych zależności między TET3 i O-GlcNAc transferazą w progresji nowotworów

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Piotr Ciesielski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 25. Rola antyoksydantów w procesie biodegradacji butylowych związków cyny przez wybrane szczepy grzybowe, ze szczególnym uwz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Paulina Ksenia Siewiera

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 26. Molekularne mechanizmy wzmożonej aktywności prozakrzepowej płytek krwi w stwardnieniu rozsianym

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Saluk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Określenie potencjału infekcyjnego grzybów entomopatogennych w obecności insektycydów chemicznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Sylwia Magdalena Różalska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 28. Neuronalne i behawioralne korelaty rytmu theta generowanego w obszarze tylnego podwzgórza - badania in vivo oraz in vitr...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 29. Określenie strukturalnych i funkcjonalnych zmian w cytoszkielecie płytek krwi jako potencjalnych czynników wzmożonej akt...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Angela Dominika Dziedzic

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Fitoekdysteroidy jako potencjalne leki hamujące rozwój zarażenia Toxoplasma gondii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Katarzyna Monika Dzitko

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 31. Personalizacja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Małgorzata Rogalińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. Dendrymery - potencjalne leki w przewlekłej białaczce limfocytowej.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolanta Bryszewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 33. Białka naprawy pęknięć dwuniciowych DNA jako cele dla spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej opartej na syntetycz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 34. Rola procesu zapalnego, stresu oksydacyjnego i nitryzacyjnego, szlaku katabolitów tryptofanu oraz naprawy DNA przez wyci...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 35. Znaczenie uszkodzeń i naprawy mitochondrialnego DNA komórek z ekspresją onkogenu BCR/ABL dla ich oporności na imatinib...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Błasiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 36. Rola reinicjacji cyklu komórkowego w odpowiedzi komórek postmitotycznych na stres oksydacyjny i znaczenie tego procesu w...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Paulina Anna Tokarz zd. Gomulak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 37. Auto-fluoryzujące dendrymery - badania spektrofluorymetryczne i komórkowe

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Teresa Klajnert

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 38. Transkrypcyjno-epigenetyczna rola polimerazy poli(ADP-rybozy)-1 w warunkowaniu ekspresji czynników prozapalnych kontrolo...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Agnieszka Robaszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 39. Lakaza Myrothecium roridum - identyfikacja, charakterystyka i ocena przydatności w procesach eliminacji toksycznych zwią...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Halina Jasińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 40. Dynamika występowania cyjanofagów i ich gospodarzy w dwóch polskich zbiornikach zaporowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Grażyna Jaskulska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 41. Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu - odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Błażewicz-Paszkowycz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 42. Rola nanocząsteczek srebra w procesie regulacji ekspresji, ważnych pod względem fizjologicznym i farmakologicznym, trans...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Damian Ryszard Krzyżanowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 43. Analogi kwasu foliowego o właściwościach cytotoksycznych a przełamanie bariery oporności wielolekowej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Błażej Michał Rychlik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 44. Rola szlaku JAK-STAT w rewertowaniu fenotypu oporności wielolekowej przez onkostatynę M

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Andrzej Stefan Błauż

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 45. Sygnalizacja estrogenowa w patofizjologii jelit

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Damian Jacenik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 46. Charakterystyka indukcji lakazy grzyba Myrothecium sp. IM 6443 oraz analiza jej potencjału biodegradacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Aleksandra Anna Góralczyk-Bińkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 47. Syntetyczna letalność w komórkach nowotworowych indukowana inhibitorami białek naprawy pęknięć DNA

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Monika Maria Toma

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 48. Różnorodność i pochodzenie słodkowodnych Amphipoda wysp Morza Śródziemnego

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Kamil Hupało

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 49. Zmiany w aparacie fotosyntetycznym u roślin z rodziny Brassicaceae w odpowiedzi na infekcję Alternaria brassicicola

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kiejstut Kononowicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 50. Rola receptorów oreksynergicznych (OX1,OX2), glutaminergicznych typu NMDAR i KAR oraz serotoninergicznych typu 5-HT1A w ...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Paulina Dominika Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska