Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 68 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Proteom cynkowy w kontekście homeostazy jonów cynku - Identyfikacja oraz charakterystyka nowych domen cynkowych i ich ro...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Artur Krężel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 2. Próba określenia podstaw molekularnych i skutków fizjologicznych mutacji w genach kodujących białka błony erytrocytu pac...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Sikorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 3. Poszukiwanie nowych komponentów systemu proteolitycznego w mitochondriach roślinw oparciu o znane homologii drożdżowe...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Iwona Migdał

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 4. Przełom w zrozumieniu zależnej od rybosomów selektywnej translacji w roślinnych mitochondriach.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Jańska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 5. Szczegółowy mechanizm organizacji błonowych tratw spoczynkowych poprzez charakterystykę oddziaływań białka MPP1 z flotyl...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Aleksander Czogalla

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 6. Analiza roli lamin i topoizomerazy II w epigenetycznej regulacji wyłączania transkrypcji genów indukowanej szokiem termi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. prof Ryszard Rzepecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 7. Charakterystyka biochemiczna Rrp1 i Rrp2, nowo odkrytych mediatorów homologicznej rekombinacji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Jakub Muraszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 8. Architektura segrosomu bakteryjnego - współdziałanie topoizomerazy I i białka segregacyjnego ParB u Streptomyces

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Marcin Szafran

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 9. Analizy filogenetyczne genomów chromalweolatów i ich znaczenie w zrozumieniu ewolucji plastydów złożonych i wtórnej endo...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Przemysław Gagat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 10. Zbadanie drogi syntezy benzenoidów w lnie

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 11. Identyfikacja naturalnych substratów oraz fizjologicznych partnerów mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 z Arabidopsis thal...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Elwira Smakowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 12. Badanie roli żelsoliny i tworzonych przez nią kompleksów z LamR i ILK w adhezji do lamininy i migracji/adhezji komórek p...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Antonina Mazur

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 13. Oszacowanie wzorów metylacji DNA genów PR w lnie po infekcji patogennym i niepatogennym szczepem Fusarium oxysporum.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Wioleta Wojtasik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 14. Charakterystyka biofizyczna i funkcjonalna domeny haczyka cynkowego białka Rad50 i jego homologów

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Tomasz Kochańczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 15. Dopasowanie mechanizmu segregacji chromosomów do cyklu komórkowego u bakterii - analiza oddziaływań białka ParA in vitro...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Dagmara Jakimowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 16. Antyapoptotyczna aktywność ludzkich fibroblastycznych czynników wzrostu 1 i 2

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Zakrzewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 17. "Umywam wici", czyli dlaczego bakterie produkują detergenty. Identyfikacja genów kodujących syntetazy peptydów nieryboso...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Piotr Biniarz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 18. Wpływ palmitylacji na zależne od Zn(II) oddziaływanie pomiędzy koreceptorem CD4 a kinazą tyrozynową Lck.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Anna Kocyła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 19. Mechanizmy transferu energii w bionanohybrydowych łańcuchach i sieciach

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Grzyb

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 20. Wpływ żelsoliny i tymozyny beta 4 na inwazyjność komórek czerniaka

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aleksandra Makowiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 21. Analiza ewolucji genomów mitochondrialnych papug na przykładzie rodzaju Amazona (rząd: Psittaciformes)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Kroczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 22. Synteza i zastosowanie nowych sensorów i platform biarsenowych do selektywnej i wielofunkcyjnej modyfikacji białek

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Artur Krężel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 23. Zbadanie koordynacji biosytezy biopolimerów w lnie i jego składowych

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 24. Rola transportera UDP-N-acetyloglukozoaminy aparatu Golgiego w procesie glikozylacji makrocząsteczek

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Olczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 25. Charakterystyka strukturalna i biofizyczna wysoce zachowanej domeny haczyka cynkowego białka Rad50 - Badania nad stabiln...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Artur Krężel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 26. Testowanie koncepcji gatunku i badanie mechanizmów specjacji na przykładzie ślimaków z rodzaju Trochulus

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paweł Mackiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 27. Rola mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Małgorzata Heidorn-Czarna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 28. Analiza stężenia wolnego cynku w wybranych kompartymentach różnych ssaczych linii komórkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Adam Pomorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 29. Cytotoksyczne koniugaty, oparte o białko affibody i glikol polietylenowy, celujące w komórki nowotworowe, które posiadaj...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Alicja Sochaj-Gregorczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 30. Regulacja receptora dla witaminy D przez retinoidy

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aleksandra Marchwicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 31. Wpływ zmian w translacji mitochondrialnej na ekspresję genomu chloroplastowego oraz komunikację pomiędzy chloroplastami ...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Małgorzata Kwaśniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 32. Zróżnicowanie funkcjonalne izoform aktyny w procesie migracji komórkowej.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aleksandra Simiczyjew

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 33. SPL1/SPL2 oraz ubikwitynylacja w kontroli importu białek do chloroplastów

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Wojciech Białek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 34. W poszukiwaniu nowych funkcji białka SLC35A2

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Dorota Maszczak-Seneczko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 35. Rola apeliny i jej receptora w rozwoju raka jelita grubego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 36. Rola fruktozy w oporności wielolekowej Candida albicans

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Jakub Suchodolski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 37. Zbadanie hermetyczności/fleksyjności dróg metabolicznych szlaku terpenoidowego w lnie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 38. Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Artur Krężel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 39. Biologiczny mechanizm powstawania spoczynkowych tratw błonowych i ich udział w regulacji wybranych funkcji komórki - rol...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Sikorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 40. Cytotoksyczne koniugaty, oparte o fibroblastyczny czynnik wzrostu 1 (FGF1) lub specyficzne przeciwciała, celujące w nowo...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Otlewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 41. Współdziałanie receptora witaminy D (VDR) z receptorami kwasu retinowego (RAR) w procesie hematopoezy.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Marcinkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 42. Charakterystyka actbl2 - nowoodkrytej izoformy aktyny i jej rola w migracji i inwazji komórek ludzkiego czerniaka

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Antonina Mazur

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 43. Ochronne właściwości lipidów rezorcynolowych w stosunku do linii komórkowej HepG2 traktowanej alkoholem etylowym i aceta...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adriana Piwoni

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 44. Białka chaperonowe zaangażowane w biosyntezę karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bisfosforanu.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Piotr Kolesiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 45. Regulacja mechanizmów przyswajania żelaza i hemu oraz wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis przy udziale białka P...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Teresa Olczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 46. Synergistyczne mechanizmy przyswajania hemu wykorzystywane przez periodontopatogeny w warunkach fizjologicznych i w chor...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Teresa Olczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 47. Optymalizacja produkcji, oczyszczanie oraz badanie właściwości biosurfaktantów.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Piotr Biniarz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 48. Zmiany w lekooporności i wirulencji grzyba Candida albicans w obecności różnych źródeł węgla

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Anna Krasowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 49. Wpływ segmentu superhelikalnego na funkcjonowanie i architekturę dimeru drożdżowego białka Rad50

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Michał Padjasek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 50. Narzędzie genetyczne do identyfikacji regulatorów topologicznie wrażliwego promotora genu kodującego topoizomerazę I u S...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Martyna Gongerowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii