Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 173 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Symulacja teoretyczna parametrów NMR metali ciężkich jako narzędzie badań strukturalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 2. Przewidywanie struktury białek i dużych kompleksów białek w oparciu niskiej rozdzielczości i/lub fragmentaryczne dane ek...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Dominik Gront

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 3. Egzotyczne konformacje beta-kartkowe w chiralnych superstrukturach fibryli peptydowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dzwolak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 4. Ścieżki przemian konformacyjnych i molekularne mechanizmy agregacji amyloidogennego fragmentu H insuliny

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dzwolak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 5. Metateza w syntezie związków aromatycznych - ogólne podejście i synteza docelowa

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Mariusz Kędziorek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 6. Synteza i fizykochemia mezogenów H- i Π-kształtnych - ligandów do opłaszczenia nanocząstek złota

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Milena Kołpaczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 7. Nanostrukturalne układy hybrydowe do zastosowań katalitycznych i fotokatalitycznych, na bazie nanocząstek Au osadzonych ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Skompska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 8. Badanie elektrochemicznych właściwości stopów palladu z rutenem

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Katarzyna Hubkowska-Kosińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 9. Zaawansowane badania w katalizie elektrochemicznej: wyjaśnienie mechanizmów zwiększonej aktywności z wykorzystaniem różn...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Kulesza

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 10. Mikroprzepływowa metoda 'flow-focusing' tworzenia liposomów oraz jej wykorzystanie do zamykania lipofilowych antyoksydan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Churski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 11. Nowe N-chelatujące katalizatory metatezy olefin, synteza i zastosowanie.

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Szwaczko (Glegoła)

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 12. Opracowanie nowych cztero- i pięciowymiarowych eksperymentów NMR służących przypisaniu sygnałów i ustaleniu struktury tr...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Jan Stanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 13. Synteza nowych nanostruktur hybrydowych złożonych z pochodnych fulerenu C60 funkcjonalizowanych aromatycznymi tiolami i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 14. Nowe kompleksy miedzi posiadające N-heterocykliczne ligandy NHC: otrzymywanie i zastosowanie w reakcjach w wodzie.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Anna Szadkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 15. Ciekłokrystaliczne elastomery o nowych funkcjonalnościach

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Damian Pociecha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 16. Synteza i właściwości półprzewodnikowe pochodnych diketopirolopirolu (DPP).

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Monika Góra

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 17. Nanostruktury metali szlachetnych oraz półprzewodników do katalizy, fotowoltaiki, oraz układów plazmonowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Damian Kowalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 18. Helikalne foldamery jako związki modelowe do badania procesu dalekozasięgowego transportu elektronów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Karolina Pułka-Ziach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 19. Inteligentne, wielofunkcyjne materiały reagujące na parametry środowiska do modyfikacji powierzchni elektrod, w tym mikr...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Stojek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 20. Novel Smart Materials Based on Self-assembling Block Copolymer-Liquid Crystal Hybrids

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Paweł Majewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. Superparamagnetyczne nanocząstki znakowane emiterami promieniowania beta- dla jednoczesnej wewnętrznej radioterapii i hi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Krysiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 22. Nowe podejście do wielocentrowych całek w bazie orbitali Slatera

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Michał Lesiuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 23. Wpływ leków przeciwnowotworowych, nośników i koniugatów na zmiany w strukturze błon biomimetycznych - badanie chemiczneg...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dorota Nieciecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 24. Badanie złożonych procesów makromolekularnych z wykorzystaniem Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Sikorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 25. Wpływ profilowania węglanów na usuwanie fosforanów w trakcie hemodializy

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Michał Michalec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 26. Foldamerowe mimetyki alfa helis - synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Karolina Pułka-Ziach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 27. Badania gazów atmosferycznych metodą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Jackowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 28. Fluorescencyjne sensory i transportery anionów na bazie szkieletu 1,8-diaminokarbazolu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Chmielewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 29. Kontrolowana, międzyfazowa synteza i właściwości cienkich i grubych warstw nanostrukturalnych kompozytów zespalanych pol...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Mikołaj Donten

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 30. Synteza i badania biologiczne nowych hybrydowych pochodnych takryny i melatoniny jako potencjalnych inhibitorów cholinoe...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Zawadzka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 31. Badanie mechanizmu proteolizy oraz selektywnego wiązania ligandów do kompleksu gamma-sekretazy

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Filipek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 32. Eksperymentalne gęstości elektronowe i badania struktury minerałów - studium możliwości

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 33. Wpływ mikrootoczenia na proces peroksydacji lipidów oraz na aktywność antyoksydantów fenolowych - badania kinetyczne i t...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Litwinienko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 34. Eksperymentalne badania gęstości elektronowych wybranych substancji farmaceutycznych w kierunku oszacowania energii oddz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Maura Malińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 35. Analiza rozkładu gęstości elektronowej w rodnikach ditiadiazolylowych w celu konstrukcji organicznych przewodników i mag...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sławomir Domagała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 36. STRUKTURA i DYNAMIKA ZAADSORBOWANYCH WARSTW POLIMEROWYCH

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Sikorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 37. Inżynieria krystaliczna i fizykochemia klatratów i hydratów gazów i cieczy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Cyrański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 38. Badania nad hybrydowymi ogniwami słonecznymi półprzewodnik/polimer przewodzący, na bazie nanostrukturalnego ZnO

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Kamila Zarębska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 39. Projektowanie i badanie ogniw słonecznych bazujących na strukturalnie uporządkowanym TiO2 z półprzewodnikowym uczulaczem...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Oleksandr Kuzmych

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 40. Lipofilowe nanosfery polimerowe - sensory optyczne i elektrochemiczne

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anna Kisiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 41. Wielozadaniowe polimerowe matryce imprintingowane wybranymi sekwencjami oligonukleotydów - synteza, modyfikacje oraz bad...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Ewelina Zabost

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 42. Metalomezogeny modyfikowane ugrupowaniami elektronoakceptorowymi i elektronodonorowymi służące do funkcjonalizacji powie...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr. Paulina Krzyczkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 43. Nano- i mikrokapsułki z polipirolu jako potencjalne nośniki w kontrolowanym dostarczaniu leków

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr Daria Kępińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 44. Projektowanie zintegrowanych układów nowej generacji do immobilizacji biomolekuł

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Barbara Kowalewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 45. Wykorzystanie elektrochemicznych metod prądowych dla elektrod jonoselektywnych do wywoływania i badania wybranych proces...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 46. Hybrydowe układy elektrochemiczni-optyczne wykorzystujące elektrolizę wewnętrzną

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 47. Mechanizmy elektrokatalitycznego utleniania małych cząsteczek organicznych na powierzchni nanostopów zawierających platy...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Adam Lewera

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 48. Asymptotyka energii wymiennej cząsteczki wodoru i dimerów metali alkalicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Piotr Gniewek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 49. Niestechiometryczne tlenki tytanu jako nowe materiały anodowe o właściwościach foto/elektrokatalitycznych do utleniania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Krzysztof Bieńkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 50. Charakterystyka fizykochemiczna cyklodekstryn dostosowanych do pH-zależnej terapii celowanej lekami antracyklinowymi

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Renata Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii