Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 58 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Świerkocki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 2. Ocena efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Radosław Pastusiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 3. Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewa Malinowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 4. Determinanty rozwoju polskiej gospodarki w XXI wieku. Analiza empiryczna i projekcje na podstawie systemu modeli makroek...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Przybyliński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 5. Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Skorupińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 6. Zarządzanie ryzykiem płynności w sektorze banków komercyjnych w świetle dominującego udziału kapitału zagranicznego...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Patora

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Płynność finansowa a rentowność szpitali w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Bartłomiej Krzeczewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 8. Optymalizacja pomiaru wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI)

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Białek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 9. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno - fiskalnych w oparciu o teorię gier - anal...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Stawska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 10. Przedsiębiorczość pracownicza w regionie łódzkim i jej wpływ na efektywność przedsiębiorstw

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dorota Łochnicka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 11. Wpływ importu kapitału na wzrost gospodarczy Polski

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Bilski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 12. Instytucje rynku pracy a sytuacja na rynkach pracy w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 13. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - społeczne konstruowanie i zarządzanie problemem społecznym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Iwona Kudlińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 14. Gry kwantowe: struktura stanów równowagi i aspekty teoriogrupowe

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Katarzyna Bolonek-Lasoń

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 15. Ekonometryczne modelowanie cen energii eletrycznej przy znacznym udziale źródeł odnawialnych. Analiza porównawcza specyf...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Gątarek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 16. Polacy w świecie późnego kapitalizmu: przemiany procesów biograficznych w aspekcie karier zawodowych, więzi społecznych ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Andrzej Piotrowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 17. Metody wnioskowania statystycznego o ścieżkach prognoz i funkcjach reakcji na impulsy z modeli szeregów czasowych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Staszewska-Bystrova

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 18. Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego pode...

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Jakub Kronenberg

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 19. Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Arendt

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 20. Koncepcja przedsiębiorczości jako wzajemnego oddziaływania sposobności i intencji.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kurczewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 21. Perspektywa eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce w świetle koncepcji "przekleństwa zasobów naturalnych"

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mariusz Plich

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 22. Nowe spojrzenie na teorię przedsiębiorczości Lazeara w kontekście powodzenia i porażki przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kurczewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 23. Cztery dyskursy o nowoczesności - modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek).

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Kaja Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 24. Optymalne strategie reklamowe w modelach renomy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem segmentacji rynku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominika Bogusz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 25. Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 26. Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 27. Możliwości wykorzystania modeli DSGE w analizie związków pomiędzy polityką pieniężną a bezrobociem na przykładzie gospod...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Przemysław Włodarczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 28. Konwergencja stanu zdrowia publicznego w europejskiej przestrzeni regionalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Renata Jaworska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 29. WPŁYW CZŁONKOSTWA W STREFIE EURO NA ZŁOŻONOŚĆ PRODUKTÓW W EKSPORCIE

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Serwach

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 30. Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Małecka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 31. Odporne i wrażliwe na ryzyko optymalne reguły polityki makroekonomicznej w modelach z niepewnością parametrów

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Górajski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 32. Nowa teoria modelowania umieralności i jej zastosowania w planach emerytalnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rossa

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 33. Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym na przykładzie polskich spółek publicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Błoch

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 34. Inwestowanie w malarstwo na rynku finansowym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Lucińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 35. Wirtualne sceny muzyczne: pomiędzy rynkiem a kulturą daru

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Patryk Gałuszka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 36. Nauka w socjalistycznym mieście przemysłowym - przypadek Łodzi (1945-1980)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Zysiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 37. Modelowanie niestacjonarnych danych panelowych za pomocą wektorowego modelu korekty błędem

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Kębłowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 38. Rewolucja 1905-1907 i to, co polityczne. Procesy mobilizacji politycznej u progu nowoczesności w Królestwie Polskim w św...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Wiktor Marzec

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 39. Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Aleksander Welfe

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 40. Wpływ czynników behawioralnych i fundamentalnych na stopy zwrotu z akcji rynków wschodzących na przykładzie Polski i Bra...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Schabek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 41. Modele zarządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 42. Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Zajda

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 43. Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sylwia Roszkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 44. Oczekiwania i niepewność co do przyszłej polityki pieniężnej. Wspomagana komputerowo analiza wypowiedzi banków centralny...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Baranowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 45. Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność - analiza makro i mikroekonomiczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 46. Wskaźniki pomiaru działalności firm innowacyjnych - adekwatność istniejących wskaźników oraz propozycja wprowadzenie now...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 47. Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Starosta

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 48. Język współczesnego kapitalizmu. Analiza dyskursu menedżerskiego i jego roli w idei gospodarki opartej na wiedzy.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jerzy Stachowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 49. Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Kaja Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 50. Produkcja partnerska dóbr kultury w modelu finansowania społecznościowego

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Patryk Gałuszka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny