Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 84 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sezonowy cykl wystepowania pokrywy śnieżnej na Syberii oraz jego cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Ewa Bednorz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 2. Depozycja metali ciężkich i zmiany paleośrodowiskowe w wybranych torfowiskach z południowo-zachodniej Polski

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 3. Modelowanie ilości odpadów komunalnych powstających w przestrzeni miejskiej (na przykładzie Poznania)

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Patrycja Wysocka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 4. Rola interwencji władz publicznych w procesie rozwoju miast. Studium przypadku Niemiec

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Czesław Radzimski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 5. Przestrzeń przedindustrialna Wielkopolski w XIX wieku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dariusz Jakub Lorek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 6. Podmorskie kryptyczne biocenozy z dewonu Maroka.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Błażej Rafał Berkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 7. Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Mikuła

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 8. Teoretyczne podstawy związku między uwarunkowaniami instytucjonalnymi a Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Robert Kudłak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 9. FEW-meter - Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejs...

  Konkurs: UNISONO , panel: HS4

  Kierownik: dr Lidia Katarzyna Poniży

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 10. Zmiany środowisk sedymentacyjnych w centralnej Polsce a środkowomioceńskie fluktuacje klimatyczne

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marek Widera

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 11. Holoceńskie zmiany środowiska okolic Poznania (środkowa Wielkopolska) w świetle badań paleolimnologicznych jezior: Strze...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Krzysztof Paweł Pleskot

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 12. Zapis fal tsunami i przewracających się gór lodowych w przybrzeżnych środowiskach limnicznych Grenlandii - implikacje dl...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Witold Szczuciński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 13. Skutki impaktu meteorytowego w nieskonsolidowane osady - przykład deszczu meteorytów żelaznych "Morasko", Polska

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Witold Szczuciński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 14. Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w utworach wodonośnych wybranych zbiorników wód podziemnych na obszarze...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Okońska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 15. Detrytyczne minerały ciężkie z epikontynentalnych skał węglanowych triasu i późnej kredy ze Śląska Opolskiego, jako źród...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Kowal-Linka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 16. Pozyskiwanie wiedzy z bardzo dużych geoprzestrzennych baz danych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jarosław Daniel Jasiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 17. Karbońskie kopce mułowe: powracające węglanowe systemy depozycyjne na pograniczu geo- i biosfery

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Bełka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 18. Oszacowanie rocznej dynamiki odbijającego się promieniowania wynikającego z wygładzenia gleb w skali globalnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Leszek Cierniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 19. Charakterystyka zmienności parametrów termodynamicznych, kinematycznych oraz kompozytowych związanych z występowaniem ek...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Mateusz Taszarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 20. Charakterystyka zmienności parametrów termodynamicznych, kinematycznych oraz kompozytowych związanych z występowaniem ek...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Mateusz Taszarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 21. Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wojciech Jan Ewertowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 22. Cyberprzestrzeń czy rozszerzona rzeczywistość - przestrzenny wymiar nowych mediów jako cyfrowa warstwa palimpsestu miejs...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Rzeszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 23. Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Churski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 24. Analiza warunków atmosferycznych odpowiedzialnych za powstawanie zjawisk burzowych na terenie Europy: porównanie paramet...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Mateusz Taszarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 25. Depozycja wybranych markerów mineralnych i geochemicznych w torfowiskach północnej hemisfery jako narzędzie do określeni...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 26. Paleoekologia środkowopaleozoicznych "heliolitidów" (Tabulata), a ich konwergencja z Coenothecalia

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jan Józef Król

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 27. Skład izotopowy neodymu i wiek modelowy materiału detrytycznego w skałach klastycznych wczesnego paleozoiku Gór Świętokr...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Aleksandra Walczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 28. Atmosferyczne uwarunkowania występowania upwellingu przybrzeżnego w Morzu Bałtyckim

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Ewa Bednorz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 29. Rozpoznanie warunków migracji azotanów w obszarze zasilania użytkowych poziomów wodonośnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krzysztof Józef Dragon

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 30. Partycypacyjny paradygmat planowania przestrzennego - identyfikacja stanu oraz budowa modelu partycypacji w planowaniu p...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Kotus

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 31. Rola jezior w kształtowaniu zasilania i drenażu wód podziemnych na obszarze młodoglacjalnym w warunkach naturalnych i an...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Bogumił Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 32. Produkcja gazów szklarniowych (CH4 i N2O) w jeziorach przybrzeżnych południowego Bałtyku: uwarunkowania, natężenie i str...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Woszczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 33. Reżim wiatrowy plaży i jego wpływ na tworzenie wydm przednich

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Joanna Rotnicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 34. Stargardzkie pole drumlinowe i dynamika procesów subglacjalnych (Polska północno-zachodnia)

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Piotr Hermanowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 35. Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Arkadiusz Marek Tomczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 36. Wpływ zmian klimatu (ocieplenia i suszy) na różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych na torfowiskach - sekwencjonowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Katarzyna Reczuga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 37. Wpływ globalnych i regionalnych zmian środowiska na zespół koralowców mississipu/pensylwanu basenu Liard w NW Kanadzie....

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Andrzej Fedorowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 38. Wpływ warunków biometeorologicznych na postrzeganie krajobrazu i obiektywizację jego oceny

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Leszek Andrzej Kolendowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 39. Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Paweł Herodowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 40. Wpływ zabiegów uprawowych i wybranych właściwości gleb na stan szorstkości powierzchni gleb

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Karolina Anna Herodowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 41. Procesy kształtujące koryta rzek rozgałęzionych i meandrujących na przykładzie wybranych rzek Niziny Wielkopolskiej i Kr...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marcin Wojciech Słowik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 42. Znaczenie występowania zaburzeń w górnej i środkowej troposferze dla prognozowania ekstremalnych wartości temperatury po...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Arkadiusz Marek Tomczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 43. Anatomia działań zbiorowych na rzecz przestrzeni sąsiedzkich w dużym mieście

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Sowada

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 44. Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologiczn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Dominik Pawłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 45. Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Cezary Mądry

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 46. Identyfikacja parametrów filtracyjnych utworów dennych w strefie współdziałania wód powierzchniowych i podziemnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Łukasz Chudziak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 47. Wpływ lokalnych systemów transportowych na przebieg i charakter procesów urbanizacyjnych w aglomeracjach miejskich w Pol...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jędrzej Jan Gadziński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 48. Rekonstrukcja procesów geomorfologicznych w środowiskach glacjalnych po zakończeniu "Małej Epoki Lodowej" - sedymentolog...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marek Ewertowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 49. Wizualizacja przestrzeni topograficznej w Europie na rękopiśmiennych mapach wieloarkuszowych w XVIII wieku

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Beata Medyńska-Gulij

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 50. Plejstoceńskie osady aluwialne i glacifluwialne: porównanie cech litologicznych, próba weryfikacji dotychczasowych model...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Zieliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych