Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 899 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Optycznie sterowany tranzystor jedno-molekularny

    Konkurs: OPUS 9 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Bolesław Kozankiewicz

    Instytut Fizyki PAN

  2. Koherentna kontrola przejść atomowych przy pomocy splątanych fotonów

    Konkurs: SONATA 9 , panel: ST2

    Kierownik: dr Radosław Łapkiewicz

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  3. Kolektywne wzbudzenia jąder atomowych wywoływane w reakcjach z wiązką protonów, badane przy pomocy pomiaru kwantów gamma...

    Konkurs: OPUS 9 , panel: ST2

    Kierownik: dr hab. Maria Kmiecik

    Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

  4. Jednowymiarowa spektroskopia częstotliwościowa

    Konkurs: OPUS 9 , panel: ST2

    Kierownik: dr hab. Daniel Lisak

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  5. Fosforanowe szkła i materiały szklano-ceramiczne domieszkowane jonami ziem rzadkich dla widzialnej i podczerwonej optoel...

    Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

    Kierownik: prof. Wojciech Pisarski

    Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  6. Przewodzące polimery zawierające w strukturze karbazol - badanie samoorganizacji oraz wpływu morfologii na właściwości e...

    Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

    Kierownik: dr Krzysztof Karoń

    Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

  7. Badanie czasoprzestrzennej dynamiki zderzeń jądrowych poprzez kolektywne korelacje wielocząstkowe

    Konkurs: OPUS 9 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Piotr Bożek

    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  8. Spektroskopia jądrowa na granicach stabilności

    Konkurs: OPUS 9 , panel: ST2

    Kierownik: dr Chiara Mazzocchi

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  9. I. Własności wielocząstkowych stanów splątanych układów wielopoziomowych. II. Własności wielopunktowych kwantowych korel...

    Konkurs: FUGA 4 , panel: ST2

    Kierownik: dr Marcin Markiewicz

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  10. Badanie produkcji mezonów Upsilon w relatywistycznych zderzeniach proton-proton w eksperymencie STAR

    Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

    Kierownik: Leszek Kosarzewski

    Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

  11. Konsekwencje naruszenia symetrii elektrosłabej w świetle nowych wyników z LHC

    Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

    Kierownik: Marek Lewicki

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  12. ZASTOSOWANIA TECHNIK RESUMACJI QCD DO OPISU FIZYKI LHC

    Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

    Kierownik: dr hab. Leszek Motyka

    UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

  13. Nieporządek a oddziaływania: statyczne i dynamiczne przejścia fazowe w układach wielu ciał

    Konkurs: FUGA 4 , panel: ST2

    Kierownik: dr Julia Stasińska

    Instytut Fizyki PAN

  14. Kwantowy discord w układach dwóch quditów

    Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST2

    Kierownik: Bogna Bylicka

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  15. Kwantowa dekoherencja i struktury korelacyjne

    Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

    Kierownik: Jan Tuziemski

    Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  16. Zimne gazy atomowe: od układów z polem cechowania po lasery atomowe

    Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

    Kierownik: Arkadiusz Kosior

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  17. Mieszaniny potasu i cezu - budowa układu eksperymentalnego do produkcji ultrazimnych cząsteczek polarnych w stanie podst...

    Konkurs: FUGA 4 , panel: ST2

    Kierownik: dr Mariusz Semczuk

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  18. Spektroskopia dwufotonowa z użyciem światła kwantowego

    Konkurs: FUGA 4 , panel: ST2

    Kierownik: dr Radosław Łapkiewicz

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  19. Badania organicznych cząsteczek fotoaktywnych z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczej oraz nieliniowej spektroskopii optyc...

    Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

    Kierownik: Piotr Kasprzycki

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  20. Poszukiwanie efektów kolektywnych w neutrono-nadmiarowych izotopach o Z<38

    Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST2

    Kierownik: Michał Czerwiński

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  21. Topologiczne teorie pola, nowe niezmienniki węzłów i modele całkowalne.

    Konkurs: FUGA 4 , panel: ST2

    Kierownik: dr Miłosz Panfil

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  22. Zastosowanie komory dryfowej z projekcją czasu w zaawansowanej spektroskopii jądrowej

    Konkurs: FUGA 4 , panel: ST2

    Kierownik: dr Łukasz Janiak

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  23. Odwracalne, optyczne przełączanie i kontrola form tautomerycznych w układach antyaromatycznych w wiązkach naddźwiękowych...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

    Kierownik: dr Michał Gil

    Instytut Chemii Fizycznej PAN

  24. Badanie funkcji falowej protonu na froncie świetlnym

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST2

    Kierownik: dr Arkadiusz Trawiński

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  25. Rozpraszanie nisko-energetycznych elektronów i pozytonów na atomach i molekułach - eksperyment i teoria.

    Konkurs: SONATA 8 , panel: ST2

    Kierownik: dr Kamil Fedus

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  26. Kompleksowe badania supersieci ZnO/MgO o strukturze wurcytu

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

    Kierownik: dr hab. Izabela Gorczyca

    Instytut Wysokich Ciśnień PAN

  27. Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi - zastosowanie w ...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

    Kierownik: prof. Jerzy Hanuza

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

  28. Oddziaływania silne z małą liczbą aktywnych stopni swobody w ramach chromodynamiki kwantowej

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Antoni Szczurek

    Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

  29. Reakcje przeniesienia wodoru i protonu jako mechanizmy kontroli transportu elektronowego w złączu molekularnym: Teoria, ...

    Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Andrzej Sobolewski

    Instytut Fizyki PAN

  30. Inżynieria krystaliczna materiałów optycznie liniowych i nieliniowych - od własności atomowych i cząsteczkowych do trójw...

    Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

    Kierownik: dr Marlena Gryl

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

  31. Procesy rozpraszania i pół-rozpraszania w silnych polach laserowych

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: dr hab. Katarzyna Krajewska

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  32. Kwantowa kinetyka produkcji cząstek w silnych polach

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: prof. David Blaschke

    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

  33. Nanocząstki polimerów przewodzących o unikalnych właściwościach - nowe materiały dla sensorów elektrochemicznych i optyc...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

    Kierownik: prof. Agata Michalska-Maksymiuk

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  34. Precyzyjne określenie amplitud oddziaływań pion-pion w falach D i F

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST2

    Kierownik: Vahabeddin Nazari

    Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

  35. Naturalne i nienaturalne teorie Ciemnej Materii

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Marek Olechowski

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  36. Opracowanie podstaw nowej, interdyscyplinarnej metody monitorowania rozwoju uszkodzenia w materiałach na podstawie badań...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

    Kierownik: prof. Zbigniew Kowalewski

    Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

  37. Badanie struktury pyłu na 30 i 21 mikrometrach w galaktykach o różnej metaliczności

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST9

    Kierownik: Marcin Gładkowski

    Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

  38. Badanie wieloskładnikowej ciemnej materii w kontekście poszukiwań fundamentalnej teorii oddziaływań elektrosłabych

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Bohdan Grządkowski

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  39. Poszukiwania bezpośrednich oddziaływań cząstek ciemnej zimnej materii

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Marcin Wójcik

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  40. Związki pomiędzy strukturą pasmową i mechanizmami emisji światła w supersieciach In(Ga)N/GaN o zmiennej ilości warstw at...

    Konkurs: SONATA 8 , panel: ST3

    Kierownik: dr Grzegorz Staszczak

    Instytut Wysokich Ciśnień PAN

  41. Poszukiwanie nowego egzotycznego bozonu w rozpadach lekkich mezonów

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST2

    Kierownik: Damian Pszczel

    Narodowe Centrum Badań Jądrowych

  42. Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta 76Ge w eksperymencie GERDA. Analiza danych oraz badanie nowych tech...

    Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

    Kierownik: dr Grzegorz Zuzel

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  43. Spójne kształtowanie widmowe kwantowych stanów światła

    Konkurs: SONATA 8 , panel: ST2

    Kierownik: dr Michał Karpiński

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  44. Poszukiwanie długożyciowych masywnych naładowanych cząstek za pomocą detektora CMS przy LHC działającym z energią zderze...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: dr hab. Piotr Zalewski

    Narodowe Centrum Badań Jądrowych

  45. Nielokalność relatywistycznej teorii kwantowej: analiza korelacji Einsteina-Podolskiego-Rosena w relatywistycznych układ...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Jakub Rembieliński

    Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  46. Precyzyjne pomiary własności cząstki Higgsa w rozpadzie na leptony tau przy energiach LHC

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Elżbieta Richter-Wąs

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  47. Modułowy detektor słomkowy do rejestracji śladów cząstek naładowanych w Spektrometrze Przednim eksperymentu PANDA

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: prof. Jerzy Smyrski

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  48. Otrzymywanie anten optycznych metodami mechanicznej litografii AFM

    Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

    Kierownik: dr Sylwester Gawinkowski

    Instytut Chemii Fizycznej PAN

  49. Stan początkowy i ewolucja gorącej materii w zderzeniach proton-proton i proton-jądro na LHC

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

    Kierownik: dr Adam Bzdak

    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  50. Spektroskopia molekularna z dowiązaniem do optycznego zegara atomowego

    Konkurs: SONATA 8 , panel: ST2

    Kierownik: dr Katarzyna Bielska

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej