Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Okno w głąb czasu. Studnia i jej znaczenie w przestrzeni osadniczej środkowoeuropejskich społeczeństw schyłku starożytności. 101 studni z Kwiatkowa to odkrycie bezprecedensowe w skali europejskiej. Obiekty te łączę z rzemiosłem, stanowiącym podstawę gospodarczą "faktorii" na bursztynowym szlaku. Chcę odpowiedzieć na pytanie na ile wpływ na lokalizację i rodzaj produkcji miała woda, przefiltrowana przez las kopalny, i czy tutejszy model gospodarczy ma podłoże lokalne, czy jest elementem obcym?

2015/16/S/HS3/00241

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Piotrowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 454 204 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Geomorfologiczne oraz geologiczne uwarunkowania budowy i funkcjonowania studni z okresu wpływów rzymskich na wielokuturowym stanowisku archeologicznym w Kwiatkowie (Kotlina Kolska).
  Autorzy:
  Joanna Petera-Zganiacz, Magdalena Piotrowska, Juliusz Twardy, Danuta Dzieduszyńska, Seweryn Rzepecki, Daniel Okupny
  Czasopismo:
  Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna (rok: 2015, tom: 46, strony: 211-228), Wydawca: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 2. Place and importance of wells in settlements of central european communities in late antiquity. An example of the Przeworsk culture from Kwiatków (woj. wielkopolskie/PL) IF: 0,84
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska
  Czasopismo:
  Archäologisches Korespondenzblatt (rok: 2019, tom: 49 (1), strony: 127-148), Wydawca: Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz
  Status:
  Opublikowana
 3. Roman period well fills resulting from using and abandonment in environment of a river valley (Kwiatków site, Central Poland) IF: 0,35
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska, Daniel Okupny, Juliusz Twardy, Jacek Forysiak
  Czasopismo:
  Studia Quaternaria (rok: 2019, tom: 36 (1), strony: 55-69), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/sq.2019.126379 - link do publikacji
 4. The function of wells in settlements of central european communities in late antiquity. An example of the Przeworsk culture from Kwiatków (woj. wielkopolskie/PL) IF: 0,84
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska
  Czasopismo:
  Archäologisches Korespondenzblatt (rok: 2020, tom: 50 (3), strony: 387-412), Wydawca: Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz
  Status:
  Opublikowana
 5. Public or private? An attempt to interpret the social-economic purpose and differences of wells located within the space of the Przeworsk culture settlement (based on the interdisciplinary research - example of the site in Kwiatków)
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska
  Czasopismo:
  Acta Archaeologica Lodziensia , Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Environmental conditions as a key factor in the functioning of wells at a settlement from the Roman period of the Iron Age IF: 2,067
  Autorzy:
  Petera-Zganiacz Joanna, Piotrowska Magdalena, Twardy Juliusz, Dzieduszyńska Danuta, Okupny Daniel, Forysiak Jacek, Rzepecki Seweryn
  Czasopismo:
  Quaternary International: The Journal of the International Union for Quaternary Research (rok: 2019, tom: 501 (2019), strony: 250-268), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2017.08.046 - link do publikacji
 7. Szczątki psów ze studni kultury przeworskiej ze stanowiska Kwiatków 11/20, gmina Brudzew
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska, Kamilla Waszczuk
  Czasopismo:
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne (tom: -, strony: -), Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Wielkopolski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Studnia – szczególny obiekt w przestrzeni stanowiska archeologicznego. Wprowadzenie do problematyki badawczej
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska, Andrzej Michałowski
  Czasopismo:
  Folia Praehistorica Posnaniensia (rok: 2018, tom: 23, strony: 137-167), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM, Instytut Prahistorii UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/fpp - link do publikacji
 1. What lies in a well? Selected examples of artefacts obtained from artificial water supplies at the site at Kwiatków 11/20, Brudzew commune
  Autorzy:
  Karolina Kot, Magdalena Piotrowska
  Konferencja:
  Kulturkonzepte und konzipierte Kulturen Aussagemöglichkeiten und Grenzen einer systematischen Erfassung archäologischer Funde des eisenzeitlichen Mittel-und NordeuropasAkten des Internationalen Colloquiums anlässlich des 100. Jahrestages des Erscheinens des Fundkataloges von Erich Blume im Jahr 1915. Puszczykowo 2015 (rok: 2018, ), Wydawca: Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts Frankfurt a. M. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 23, Dr. Rudolf Habelt GmbH Bonn 2018
  Data:
  konferencja 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. "Ziemia studzienna" – możliwości i perspektywy badawcze wypełnisk studni na przykładzie stanowiska Kwiatków 11/20, gmina Brudzew
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska, Jacek Forysiak
  Konferencja:
  Ziemia-żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony (), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 17.11.2016
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Zróżnicowanie konstrukcyjne studni ze stanowiska Kwiatków 11/20, gmina Brudzew. Wstępne wyniki badań.
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska
  Konferencja:
  Archeologia Barbarzyńców 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno
  Data:
  konferencja 6-8 październik 2016
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Zagadkowe studnie z Kwiatkowa
  Autorzy:
  Seweryn Rzepecki, Karolina Kot, Magdalena Piotrowska
  Książka:
  Pod prąd czasu. Kwiatków i okolica w pradziejach. (rok: 2016, tom: -, strony: 73-82), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Urząd Gminy Brudzew
  Status:
  Opublikowana
 2. Przypadek czy wypadek? O znaleziskach fibul ze studni z osady kultury przeworskiej w Kwiatkowie, gm. Brudzew
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska
  Książka:
  Księga Jubileuszowa prof. dr. hab. Henryka Machajewskiego (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: -
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Historia i stan badań nad studniami w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich oraz w okresie wędrówek ludów na terenach ziem polskich
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska
  Książka:
  Nie tylko krzemienie. Not only flints. Studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin (rok: 2017, tom: -, strony: 411-420), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Stowarzynienie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 4. Zaczerpnąć wody. Sposoby użytkowania studni w pradziejach na przykładzie znalezisk związanych z kulturą przeworską / Drawing water. The uses of water wells in Prehistory on the example of finds related to the Przeworsk culture
  Autorzy:
  Magdalena Piotrowska
  Książka:
  Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne (rok: 2019, tom: -, strony: 179-199), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana