Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)

2013/11/B/HS2/03116

Słowa kluczowe:

składnia semantyka leksykografia języki słowiańskie językoznawstwo konfrontatywne

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Slawistyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Korytkowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 305 702 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-16

Zakończenie projektu: 2017-07-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop Samsung z pakietem Office 2010 PL. Za kwotę 2 500 PLN
 2. Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet. Za kwotę 400 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Die russischen VERBA SENTIENDI im Beschreibungsmodell der explikativen Syntax IF: 5
  Autorzy:
  Aleksander Kiklewicz
  Czasopismo:
  Anzeiger für Slavische Philologie (rok: 2016, tom: XLIV, strony: 57-86), Wydawca: University of Graz
  Status:
  Opublikowana
 2. О проявлениях семантико-синтаксических характеристик глаголов классов verba cogitandi и verba sentiendi (на примере болгарского, польского и русского языков)
  Autorzy:
  Małgorzata Korytkowska
  Czasopismo:
  Съпоставително езикознание (rok: 2018, tom: XLIII, strony: 44707), Wydawca: Uniwersytet Sofijski
  Status:
  Opublikowana
 3. Formy realizacji argumentu propozycjonalnego w rosyjskich zdaniach z czasownikiem mentalnym: przestrzeganie, kompresja, rozszczepienie IF: 5
  Autorzy:
  Kiklewicz A.
  Czasopismo:
  Prace Językoznawcze (rok: 2017, tom: XIX, 3, strony: 71-92), Wydawca: Uniwerytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 4. Selected Issues of Nominalizations as Propositional Arguments in Polish and Slovene sentences with Psych-Verbs
  Autorzy:
  Zatorska Agnieszka
  Czasopismo:
  Białostockie Archiwum Językowe (rok: 2015, tom: 15, strony: 477-490), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 5. Intensja czy ekstensja? (O pewnych dylematach przy analizie struktur predykatowo-argumentowych) IF: 5
  Autorzy:
  Korytkowska M.
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2017, tom: 70, strony: 301–312), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 6. Składnia semantyczna Stanisława Karolaka w perspektywie leksykologicznej i leksykograficznej IF: 5
  Autorzy:
  Kiklewicz A.
  Czasopismo:
  Prace Językoznawcze (rok: 2017, tom: 19, strony: 51–72), Wydawca: Uniersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 7. Walencja rosyjskich czasowników mentalnych w konstrukcjach diatezy pochodnej IF: 5
  Autorzy:
  Kiklewicz A.
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2017, tom: 70, strony: 247–268), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 8. Русский язык в модели экспликативного синтаксиса, [w:] Przegląd Wschodnioeuropejski
  Autorzy:
  Kiklewicz Aleksander
  Czasopismo:
  Przegląd Wschodnioeuropejski (rok: 2016, tom: VII/1, strony: 133-152), Wydawca: UWydawnictwo UWM Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
 9. O pewnych procesach frazeologizacji z perspektywy modelu składni semantycznej
  Autorzy:
  Korytkowska M.
  Czasopismo:
  Slavica Wratislaviensia (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo UWr
  Status:
  Złożona
 10. Czasowniki mentalne i czasowniki emocji w opisie semantyczno-syntaktycznym IF: 5
  Autorzy:
  Korytkowska M.
  Czasopismo:
  Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej (rok: 2017, tom: 52, strony: 139-163), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Opublikowana
 11. Kontrastywna badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej IF: 5
  Autorzy:
  Kiklewicz A., Korytkowska M.
  Czasopismo:
  Linguistica Copernicana (rok: 2017, tom: 14, strony: 111-125), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 1. Синтаксическая информация в лексикографическим описании слов (на примере ментальных глаголов)
  Autorzy:
  Kiklewicz Aleksander
  Książka:
  Русская лексикография вчера, сегодня, завтра (rok: 2015, tom: 7, strony: 33-57), Wydawca: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM
  Status:
  Opublikowana
 2. Opis właściwości walencyjnych czasowników na podstawie teorii składni eksplikacyjnej — problemy konfrontatywne i leksykograficzne (na przykładzie języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego)
  Autorzy:
  Korytkowska M., Kiklewicz A.
  Książka:
  Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (rok: 2016, tom: -, strony: 295-308), Wydawca: Czeska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. Nekaj izsledkov iz analize kavzativnih glagolov mišljenja in čustvovanja
  Autorzy:
  Zatorska Agnieszka
  Książka:
  Obdobja 34, Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Grammar and Dictionary – Current language description (rok: 2015, tom: 34, strony: 855-861), Wydawca: Uniwersytet w Ljubljanie
  Status:
  Opublikowana
 4. O granicach klasy semantycznej czasowników emotywnych
  Autorzy:
  Małgorzata Korytkowska
  Książka:
  Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym (rok: 2017, tom: xxx, strony: 207-216), Wydawca: UWM Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
 5. Синтаксические характеристики русских и польских интернет-форумов (на материале простых и сложных предложений с ментальными предикатами)
  Autorzy:
  Kiklewicz Aleksander
  Książka:
  Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil (rok: 2016, tom: -, strony: 93-109), Wydawca: Karl Franzens Universitat Graz
  Status:
  Opublikowana
 6. O cechach semantycznych i syntaktycznych czasowników konkluzywnych i ich odzwierciedlaniu w opisach leksykograficznych (na materiale z języka bułgarskiego i polskiego)
  Autorzy:
  Korytkowska Małgorzata
  Książka:
  За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл. кор. проф. Д.ф.н. Емилия Пернишка (rok: 2016, tom: -, strony: 69-75), Wydawca: БАН София
  Status:
  Opublikowana