Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce - historia i bibliografia twórczości przekładowej

2012/05/E/HS2/03827

Słowa kluczowe:

historia literatury przekład literatura (staro)cerkiewnosłowiańska literatura starobułgarska literatura staroserbska literatura staroruska folklor

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ivan Petrov 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 384 610 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-07

Zakończenie projektu: 2018-03-06

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Old Church Slavonic-Polish Texbooks, Grammars and Dictionaries
  Autorzy:
  Agata Kawecka, Ivan Petrov, Małgorzata Skowronek
  Czasopismo:
  Palaeobulgarica/Старобългаристика (rok: 2013, tom: XXXVII, 4, strony: 45005), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 2. Z warsztatu paleoslawisty-tłumacza: polskojęzyczne pomoce naukowe i opracowania leksykograficzne
  Autorzy:
  Agata Kawecka, Ivan Petrov, Małgorzata Skowronek
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne KUL. Seria 7. Słowianoznawstwo (rok: 2015, tom: 63, strony: 147-175), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
 3. Linguistic Equivalence of the Hebrew Term Eden in Slavic Translations of the Bible
  Autorzy:
  Agata Kawecka, Rafał Zarębski
  Czasopismo:
  Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe (rok: 2016, tom: 6, strony: 43-60), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/2084-140X.06.03 - link do publikacji
 4. Paleotypia południowosłowiańska – opis, perspektywa, przekład
  Autorzy:
  Izabela Lis-Wielgosz
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne KUL. Seria 7. Słowianoznawstwo (rok: 2017, tom: 65, strony: 163-168), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rh2017.65.7-12 - link do publikacji
 5. Peryferyjna obecność. Problem recepcji literatury staroserbskiej w Polsce
  Autorzy:
  Izabela Lis-Wielgosz
  Czasopismo:
  Przekłady Literatur Słowiańskich (rok: 2020, tom: 10. cz. 1, strony: 147-171), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Проблемът за преводите на старобългарски и старосръбски текстове на полски език
  Autorzy:
  Izabela Lis-Wielgosz
  Czasopismo:
  Palaeobulgarica/Старобългаристика (rok: 2019, tom: 1, strony: 62-80), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 7. Święci Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni Wschodu i Zachodu [Saints Constantine-Cyril and Methodius. Patrons of the East and the West], vol. I (pp. 254), vol. II (pp. 334), ed. Aleksander Naumow, Collegium Columbinum, Kraków 20131 [= Biblioteka Duchowości Europejskiej, 5]
  Autorzy:
  Izabela Lis-Wielgosz
  Czasopismo:
  Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe (rok: 2014, tom: 4, strony: 306-307), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 8. Хърватските бугарщици и техните български съответствия. Статии и материали [Croatian bugarštica and Their Bulgarian Equivalents. Articles and materials], ed. Стефана Стойкова, София 2015, pp. 152.
  Autorzy:
  Karolina Krzeszewska
  Czasopismo:
  Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe (rok: 2016, tom: 6, strony: 427-429), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/2084-140X.06.22 - link do publikacji
 9. O historii przekładów piśmiennictwa prawosławnych Słowian na język polski
  Autorzy:
  Agata Kawecka
  Czasopismo:
  Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (rok: 2020, tom: 37/2, strony: 117-128), Wydawca: University of Veliko Tarnovo
  Status:
  Opublikowana
 10. O przekładach piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego autorstwa prof. Ryszarda Łużnego na tle innych polskich publikacji tego typu
  Autorzy:
  Małgorzata Skowronek
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne KUL. Seria 7. Słowianoznawstwo (rok: 2013, tom: 61, strony: 117-135), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
 11. Przekład omówiony, czyli o statusie i funkcji paratekstu (na przykładzie serii "Biblioteka Duchowości Europejskiej")
  Autorzy:
  Izabela Lis-Wielgosz
  Czasopismo:
  Przekłady Literatur Słowiańskich (rok: 2017, tom: 8. cz. 1, strony: 37-56), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 12. Езикови еквиваленти на староеврейската дума Шеол в избрани славянски преводи на Библията
  Autorzy:
  Agata Kawecka, Rafał Zarębski
  Czasopismo:
  Palaeobulgarica/Старобългаристика (rok: 2018, tom: 1, strony: 117-135), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 13. Antologie w obiegu. O obecności i nieobecności staroserbskich tekstów w przekładzie na język polski – uwagi ogólne
  Autorzy:
  Izabela Lis-Wielgosz
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne KUL. Seria 7. Słowianoznawstwo (rok: 2015, tom: 63, strony: 177-191), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
 14. Przekłady literatury ludowej Słowian Południowych na język polski w latach 1945-2010. Materiały bibliograficzne
  Autorzy:
  Karolina Krzeszewska
  Czasopismo:
  Literatura Ludowa (rok: 2015, tom: 4-5 (59), strony: 59-92), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 15. К вопросу о православных переводах Библии на польский язык. Лингвистические аспекты
  Autorzy:
  Agata Kawecka, Ivan N. Petrov
  Czasopismo:
  Slavia - časopis pro slovanskou filologii (rok: 2016, tom: 85, sešit 3–4, strony: 389-406), Wydawca: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (Instytut Slawistyki Czeskiej Akademii Nauk)
  Status:
  Opublikowana
 16. Проблема рецепции средневековой южнославянской письменности – о переводах древнесербских текстов на польский язык
  Autorzy:
  Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov (tłumacz)
  Czasopismo:
  Scripta & e-Scripta (rok: 2014, tom: 13, strony: 185-195), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 17. "Zbiór ten nie zostanie bezużytecznym w księgarstwie ciężarem", czyli Narodowe pieśni serbskie wybrane i przełożone przez Romana Zmorskiego
  Autorzy:
  Izabela Lis‑Wielgosz
  Czasopismo:
  Przekłady Literatur Słowiańskich (rok: 2016, tom: 7. cz. 1, strony: 165-182), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Wybrane aspekty prawosławnego przekładu Psałterza na język polski w świetle innych źródeł
  Autorzy:
  Agata Kawecka
  Książka:
  Retrospekcja i ochrona dziedzictwa kulturowego (red. S. Kowalska, D. Wańka) (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 165-184), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Polskie przekłady bułgarskiej literatury ludowej po II wojnie światowej i ich recepcja
  Autorzy:
  Karolina Krzeszewska
  Książka:
  WANDERING IDEAS ON THE PATHS OF HUMANITIES: Studies in Folkloristics, Cultural Anthropology and Slavistics in Honour of Assoc. Prof. Dr Katya Mihaylova (rok: 2021, tom: 2, strony: 677-694), Wydawca: Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  A. Kawecka, K. Krzeszewska, I. Lis-Wielgosz, I. Petrov, M. Skowronek
  Książka:
  Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa (rok: 2022, tom: nie dotyczy, strony: 352), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  A. Kawecka, I. Lis-Wielgosz, I. Petrov, M. Skowronek, J. Stradomski
  Książka:
  Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Othodoxa (rok: 2021, tom: nie dotyczy, strony: 480), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana