Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 786 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ płynu pooperacyjnego od chorych po śródoperacyjnej radioterapii na obniżenie potencjału nowotworowego jako niebezp...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Katarzyna Kulcenty

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny

 2. Cukrzyca jako czynnik przyspieszający progresję stenozy aortalnej: nowe mechanizmy molekularne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Natorska

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 3. Profilowanie czynników zapalnych i sfingolipidów u kobiet z preeklampsją.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: Karol Charkiewicz

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 4. Rola genetycznych czynników w patomechanizmie innych specyficznych form cukrzyc wieku rozwojowego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Maciej Borowiec

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

 5. Rola miR-299-5p w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: Joanna Janiszewska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 6. Czynniki genetyczne i deficyty funkcji wykonawczych jako podłoże zwiększonego ryzyka otyłości u dzieci z nadpobudliwości...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Monika Dmitrzak-Węglarz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 7. W poszukiwaniu biomarkerów chorób reumatycznych - kompleksowa analiza profilu metabolomicznego, polimorfizmów i ekspresj...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Katarzyna Bogunia-Kubik

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 8. Molekularne wskaźniki osteoinduktywnych materiałów - próba standaryzacji ewaluacji biomateriałów in vitro

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Anna Osyczka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 9. Mapowanie punktów złamań u objawowych nosicieli zrównoważonych translokacji chromosomowych de novo w celu identyfikacji ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Rafał Płoski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 10. Rola czynników transkrypcyjnych oraz receptorów importu jądrowego regulujących proces miogenezy w patogenezie insulinoop...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 11. Molekularny profil egzosomów wydzielanych przez komórki nowotworowe w osoczu pacjentów z rozpoznaniem czerniaka

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Monika Pietrowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 12. Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka gło...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Dorota Butkiewicz

  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

 13. Udział TSLP, IL-33 i IL-25 w interakcjach między komórkami nabłonka oddechowego, komórkami dendrytycznymi i makrofagami ...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Magdalena Paplińska-Goryca

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 14. mikroRNA w surowicy pacjentek ze śródnabłonkową neoplazją sromu oraz chorych na płaskonabłonkowego raku sromu.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: Kamil Zalewski

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 15. Mechanizm microRNA-zależnej regulacji inwazyjności gruczolaków przysadki.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: Beata Rak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 16. Ocena pierwotnych i wtórnych zaburzeń molekularnych warunkujących oporność na leki z grupy inhibitorów proteasomu (borte...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Tadeusz Robak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 17. Wpływ szlaku Notch na progresję i ryzyko wznowy raka jelita, nerki oraz płuc.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: Dorota Jędroszka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 18. Analiza molekularna genu CRNDE oraz próba oszacowania funkcji i klinicznego znaczenia nowo odkrytego mikropeptydu kodowa...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Łukasz Szafron

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 19. Szlak sygnałowy związany z kinazą białkową B w komórkach glioblastoma transfekowanych glutaminazą typu wątrobowego (GAB)...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: Ewelina Majewska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Wpływ czynników epigenetycznych na predyspozycję do występowania oraz na postać kliniczną skoliozy idiopatycznej - badan...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Janusz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski

 21. Naczyniowy stres oksydacyjny i jego zapobieganie przy pomocy treningu fizycznego i azotynów w modelu cukrzycy typu I u s...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Gajos-Draus

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 22. Sygnalizacja estrogenowa w patofizjologii jelit

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: Damian Jacenik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Hamowanie aktywacji płytek krwi jako cel terapeutyczny u chorych na AERD (choroba dróg oddechowych zaostrzana przez aspi...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Lucyna Mastalerz

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 24. Wpływ SATB1 na poziom EGFR oraz na progresję niedrobnokomórkowych raków płuc

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Natalia Glatzel-Plucińska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 25. 2-ketoglutaran i 2-hydroksyglutaran jako potencjalne metaboliczne modulatory procesu aktywnej demetylacji DNA u chorych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Martyna Modrzejewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 26. Ocena występowania i funkcji mikropęcherzykowego HMGB1 w patogenezie przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Mirosław Szczepański

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 27. Metylacja DNA jako czynnik modyfikujący odpowiedź na leki tiopurynowe u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Jarosław Walkowiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 28. Mechanizmy insulinooporności u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Rola receptora typu 2 białka morfogenetyczne...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Kopeć

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 29. Regulacja procesu przejścia epitelialno-mezenchymalnego i oporności na stosowane terapie przeciwnowotworowe przez białko...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Miękus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 30. Rola kinaz PIM w biologii makrofagów związanych z klasycznym chłoniakiem Hodgkina

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Maciej Szydłowski

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 31. Udział receptora TLR9 limfocytu B w regulacji tolerancji immunologicznej w ciąży

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Daria Lorek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 32. Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazy) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Patrycja Koszałka

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 33. Kumulacja wariantów genetycznych u dzieci z głuchotą prelingwalną - w poszukiwaniu nowego czynnika predykcyjnego do ocen...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Dominika Oziębło

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 34. Wpływ mikrobiota przewodu pokarmowego i subpopulacji komórek dendrytycznych na rozwój raka trzustki u myszy predysponowa...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Andrzej Dąbrowski

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 35. Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów lud...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Robert Śmigiel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 36. Mechanizm inwazyjności gruczolaków przysadki zależny od mikroRNA.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: Beata Rak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 37. Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej....

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Paweł Rubiś

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 38. Charakterystyka molekularna nowych mutacji w genie kodującym receptor dla hormonu luteinizującego oraz gonadotropiny kos...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Kamila Szymańska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 39. Regulacja epigenetyczna odpowiedzi na hipoksję w raku jelita grubego.

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Rawłuszko-Wieczorek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 40. Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Rossowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 41. Zabadanie udziału kinazy MLK4 w komunikacji pomiędzy komórkami raka piersi a makrofagami obecnymi w mikrośrodowisku guza...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Marusiak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 42. Zaangażowanie RIPK4 w regulację inwazyjności komórek czerniaka zależną od ścieżki Wnt/b-katenina.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 43. Wielopoziomowe badanie molekularne na podstawie laserowej mikrodysekcji rogówek w celu identyfikacji biomarkerów i celów...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Marzena Gajęcka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 44. Nowe polimerowe nanocząstki do przenoszenia kwasów nukleinowych w leczeniu chorób płuc - synteza, analiza toksykologiczn...

  Konkurs: BEETHOVEN LIFE 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Maria Bryszewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 45. Wczesne rozpoznanie ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych - jakie jest zna...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: Dorota Jaguś

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pierwszy wydział lekarski

 46. Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego popr...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Łukasz Zadka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 47. Potencjalna funkcja wisfatyny/NAMPT w odporności na anoikis ludzkich nowotworów jajnika: nowe spojrzenie na nowotwory zw...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ5

  Kierownik: Justyna Gogola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 48. Synteza i biofunkcjonalizacja nanocząstek o wysokiej zawartości boru; zastosowanie w celowanej terapii borowo-neutronowe...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Pajtasz-Piasecka

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 49. Mikro RNA hsa-miR-6510-3p jako potencjalny supresor nowotworowy w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ5

  Kierownik: Agnieszka Sobecka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 50. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc - badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów reg...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Monika Jasek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk