Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 367 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: proj...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Małgorzata Biedulska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 2. Pasywne wytwarzanie monodyspersyjnych emulsji podwójnych w układach mikroprzepływowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: Adam Opalski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 3. Ocena potencjału modulacji aktywności SLC22A5 w uwrażliwianiu komórek glejaka na hamowanie utleniania kwasów tłuszczowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: Barbara Juraszek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Nanomechaniczne właściwości laserowo modyfikowanych azotków żelaza wytworzonych na stali średniowęglowej w procesie azot...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Dominika Panfil

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 5. Nierównowagowe zjawiska krytyczne na sieciach złożonych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST2

  Kierownik: Arkadiusz Jędrzejewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 6. Transport kwantowy w nanostrukturach wykonanych z izolatora topologicznego HgTe/HgCdTe

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST3

  Kierownik: Ewa Bobko

  Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych

 7. Charakterystyka zawiesiny unoszonej w zlewni zbiornika karpackiego z wykorzystaniem znaczników geochemicznych (sediment ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: Gabriela Zemełka

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 8. Mechanizmy regulujące proces sezonowego starzenia organów roślin drzewiastych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: Natalia Wojciechowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 9. Czy przetwarzanie bodźców nieświadomych zależne jest od rodzaju zadania oraz modalności wymaganej odpowiedzi?

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Izabela Szumska

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii

 10. W kierunku farmakologii doświadczalnej śródbłonka in vivo w oparciu o wieloparametrową metodę oceny czynności śródbłonka...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: Anna Bar

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 11. Wartości progowe występowania procesu bielicowania w glebach rozwiniętych z utworów fliszowych w Karpatach Zewnętrznych...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: Łukasz Musielok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 12. Wpływ ko-domieszkowania lantanowcami szkieł bizmutowo-germanowych na ich właściwości luminescencyjne w zakresie 2 - 3 um...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Ragiń

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 13. Hepcydyna w chorobach tarczycy

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: Aleksandra Hernik

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 14. Budowa i implementacja dynamicznego modelu 1 kW stosu węglanowych ogniw paliwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Arkadiusz Szczęśniak

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 15. Wielokryterialna ocena efektywności fukcjonowania szpitali publicznych w Polsce oraz indetyfikacja czynników powodującyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Miszczyńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 16. Badania średniowiecznych systemów zaopatrzenia w wodę ośrodków osadniczych w dolinie rzeki Osy na terenie ziemi chełmińs...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Wacław Kulczykowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 17. Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Olga Kamińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 18. Identyfikacja mechanizmu uwrażliwiania komórek ludzkiego raka jajnika na leki przeciwnowotworowe za pomocą inhibitorów s...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: Anna Macieja

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. Ocena roli MCPIP-1 w regulacji procesu apoptozy neutrofili.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Ewelina Dobosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 20. Fosfobetainy N-tlenkowe w nowych strategiach syntezy P-modyfikowanych fosforanów i polifosforanów biomolekuł naturalnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: Magdalena Materna

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 21. Analiza transkryptomu komórek nabłonkowych jajowodu świni z 2-3 dnia ciąży i cyklu rujowego

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Marcin Martyniak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 22. Poszukiwanie Nowej Fizyki w rzadkich rozpadach mezonów B w eksperymencie LHCb.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST2

  Kierownik: Małgorzata Pikies

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Modulacja właściwości warstw tlenkowych na aluminium i jego stopach metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego w ro...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: Maciej Sowa

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 24. Znaczenie sieci czołowo-ciemieniowej dla dynamiki świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Derda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Realizacja strategii biznesowych poprzez portfele projektowe.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Mazur

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 26. Usługi ekosystemów a korzyści w kontekście rachunków środowiskowo-gospodarczych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Sylla

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 27. Właściwości transportowe złączy molekularnych: nowy sposób uwzględniania efektów temperaturowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST3

  Kierownik: Rafał Topolnicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 28. Określenie przebiegu ewolucji stoków południowego Spitsbergenu na tle zmian klimatu

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: Krzysztof Senderak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 29. Opracowanie potencjału typu ReaxFF z ładunkami niejawnymi do opisu oddziaływań w układach organicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: Michał Kański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 30. Rozwój bioinformatycznych modeli do analizy struktur 3D RNA w przestrzeni kątowej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST6

  Kierownik: Tomasz Żok

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 31. Mechanizm rozpoznania i wiązania substratów przez gamma-sekretazę na przykładzie prekursora polipeptydów beta-amyloidowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: Łukasz Nierzwicki

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 32. Modulacja odpowiedzi komórkowej inicjowana pulsowym polem elektrycznym i zmiennym stężeniem jonów wapnia w komórkach mię...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Szewczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 33. Ocena zagrożenia sosen Pinus sp. L. przez barczatkę sosnówkę (Dendrolimus pini L.): czy możemy przewidzieć jak daleko mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Adrian Łukowski

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 34. Uwarunkowania sądów moralnych o marnowaniu jedzenia

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Michał Misiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 35. Powojenna literatura polska w świetle kryptotekstów (na podstawie biuletynów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Wiśniewska-Grabarczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 36. Synteza różnorodnych alkaloidopodobnych pochodnych piperdyny jako nowych struktur wiodących potencjalnych leków

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: Tomasz Idzik

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 37. Szlak Notch w progresji i mechanizmie powstawania wznowy raka piersi, jajnika i prostaty

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Magdalena Orzechowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 38. Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Kozłowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 39. MnCo2O4 nanoszone za pomocą pirolizy aerozolowej na stalowe interkonektory jako warstwa ochronna

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Dagmara Grudzień

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 40. Modyfikacja właściwości fizykochemicznych BaCe(Y)O3

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Katarzyna Silarska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 41. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów skupiska EDC w różnicowaniu naskórka

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: Barbara Sobiak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi ironicznych - analiza korpusów Child Language ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Banasik-Jemielniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 43. Opracowanie nowej metody do badania dynamicznych procesów ładowania i rozładowania superkondensatorów litowo-jonowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Mielniczek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 44. Ewolucja i historia formowania się populacji gwiazdowych w czerwonych galaktykach pasywnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST9

  Kierownik: Małgorzata Siudek

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 45. Wpływ terapeutycznych komponentów na wydajność kontrastowania paramagnetycznego układu liposomalnego w obrazowaniu MRI...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST3

  Kierownik: Beata Wereszczyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 46. Toksyczność nanodiamentów dla Acheta domesticus podawanych w pokarmie przy długim czasie ekspozycji

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: Julia Karpeta-Kaczmarek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 47. Modelowanie wiązania allosterycznego i sprzężenia między miejscem allosterycznym i ortosterycznym w receptorze CB1

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: Jakub Jakowiecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 48. Przeedukowanie pracowników na rynku pracy trwałe czy przejściowe? - dynamika zjawiska overeducation w krajach doświadcza...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Jan Baran

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 49. Narzędzie genetyczne do identyfikacji regulatorów topologicznie wrażliwego promotora genu kodującego topoizomerazę I u S...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Martyna Gongerowska-Jac

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 50. Jak instytucja monarchii czyni państwa arabskie stabilnymi?

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: Grzegorz Małachowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny