Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 236 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ katastroficznych odlesień na ekosystem jezior i torfowisk Borów Tucholskich

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Mirosław Słowiński

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 2. Międzyroczna i sezonowa zmienność strumieni netto gazów cieplarnianych (CO2, CH4, H2O) na obszarach bagiennych (Biebrzań...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 3. Problem synchroniczności pożarów i susz w gradiencie kontynentalizmu w Polsce północnej w ostatnich 4000 lat: wysokorozd...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Grzegorz Lamentowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 4. Charakterystyka zmienności parametrów termodynamicznych, kinematycznych oraz kompozytowych związanych z występowaniem ek...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Mateusz Taszarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 5. Różnorodność i ekologia niesporczaków (Tardigrada) archipelagu Svalbard na tle zmian klimatu i teorii biogeografii wysp...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Zawierucha

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 6. Dynamika neoglacjału Szetlandów Południowych (Antarktyka Zachodnia) z perspektywy badań mikropaleontologicznych i izotop...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Marlena Świło

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 7. Prognostyczny model troposfery na podstawie danych meteorologicznych, produktów GNSS i Numerycznych Modeli Prognozy Pogo...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Karina Izabela Wilgan

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 8. Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Arkadiusz Marek Tomczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 9. Pole wiatru archipelagu Svalbard w świetle projekcji zmian klimatu z zastosowaniem dynamicznego downscalingu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr Maciej Kryza

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 10. Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kędzierski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. LARVA - Wpływ warunków środowiskowych i zmian sezonowych na reprodukcję i sukcesję zbiorowiska arktycznej epifauny.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Anna Ronowicz

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Charakterystyka zmienności parametrów termodynamicznych, kinematycznych oraz kompozytowych związanych z występowaniem ek...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Mateusz Taszarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 13. Wahania produktywności wód powierzchniowych północnego Atlantyku podczas ekstremalnych wahań klimatycznych we wczesnym p...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jakub Witkowski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 14. Rekonstrukcja zmian klimatycznych ostatnich 200 000 lat i ich wpływu na ekosystem wodny na podstawie subfosylnych zespoł...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Edyta Zawisza

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 15. Badania dendroklimatyczne i dendroekologiczne modrzewia (Larix decidua Mill.) na obszarze Karpat i Sudetów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Danek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 16. Oszacowanie rocznej dynamiki odbijającego się promieniowania wynikającego z wygładzenia gleb w skali globalnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Leszek Cierniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 17. Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat - ilościowa rekonstrukcja na podstawie r...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Wojciech Tylmann

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 18. Zmiany paleośrodowiska fiordu Hornsund (Spitsbergen) w ostatnim milenium w świetle badań kopalnego DNA

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Joanna Pawłowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Zastosowanie metody magnetycznej do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych w powiązaniu z param...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Sylwia Klaudia Dytłow

  Instytut Geofizyki PAN

 20. Model transportu rumowiska unoszonego dla rzek nizinnych będących pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej na przykładzie Z...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Dawid Alaksander Szatten

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

 21. Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach lodu morskiego w fiordzie Hornsund na Spitsbergenie

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Oskar Głowacki

  Instytut Geofizyki PAN

 22. Kenozoiczne otwornice bentosowe szelfu Antarktyki: Badania paleontologiczne i molekularne

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Aneta Alina Majda

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 23. Zasoby węgla organicznego w glebach Sudetów - zróżnicowanie przestrzenne i prognozowane zmiany

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Oskar Bojko

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 24. Charakterystyka związków organicznych w fazie stałej w spalinach ze spalania paliwa i odpadów komunalnych w domowym kotl...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Maria Cieślik

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

 25. Czynniki warunkujące proces cielenia się lodowców Spitsbergenu na przykładzie Hansbreen

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Michał Andrzej Ciepły

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 26. Struktura i dynamika warstw przydennych w rejonie Basenu Bornholmskiego, Rynny Słupskiej i Głębi Gdańskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Daniel Ireneusz Rak

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Ocena wpływu wykorzystania zaawansowanych metod modelowania opóźnienia troposferycznego sygnałów GNSS na estymowane para...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Stępniak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 28. Nowa metoda diagnozowania turbulencji atmosferycznej na podstawie powszechnie dostępnych danych samolotowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jacek Maksymilian Kopeć

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 29. Czy metodę okrzemkową można wykorzystać do badania osadów powodziowych? Badania na przykładzie późnoholoceńskich osadów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Marta Magdalena Mitręga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 30. Ewolucja mezo-neoproterozoicznych skał metamorficznych Kaledońskiego podłoża krystalicznego SW Svalbardu

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Karolina Maria Kośmińska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 31. Mechanizmy powstawania piromorfitów w obecności cerusytu

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Monika Kwaśniak-Kominek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 32. Podstawowe badania zjawiska optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) w celu określenia granic słuszności założenia dat...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Natalia Karolina Kijek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 33. Wpływ transportu lotniczego na zmiany kompozycji atmosfery w górnej troposferze i dolnej stratosferze

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Małgorzata Porębska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

 34. Analiza zmian przestrzennych i fizycznych zachmurzenia na terenie Polski w latach 1988-2013 w perspektywie ich wpływu na...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jan Paweł Musiał

  Instytut Geodezji i Kartografii

 35. Opracowanie metodologii asymilacji naziemnych obserwacji GNSS w celu poprawy jakości numerycznych prognoz pogody

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Witold Rohm

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 36. Wpływ zróżnicowania litologicznego serii ewaporatowych na rozwój struktur wewnątrz wysadów solnych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marta Agata Adamuszek

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 37. Analiza modeli ziemskich ośrodkow cieklych oraz modeli klimatycznych CMIP celem ich weryfikacji pod względem zgodności i...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: prof dr hab. Jolanta Nastula

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 38. Zróżnicowanie składu chemicznego gazów pożarowych i pochodnych kondensatów organicznych i zespołów mineralnych dla zrozu...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Łukasz Kruszewski

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 39. Rafy i profile skondensowane wapienia cechsztyńskiego na grzbiecie wolsztyńskim: implikacje dla powstania gigantów solny...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Marek Peryt

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 40. Zastosowanie analiz intensywności odbicia światła niebieskiego jako nowego źródła danych w dendrochronologicznych badani...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Ryszard J. Kaczka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 41. Zmienność stosunków izotopowych we wczesno-archaicznych apatytach jako źródło informacji o pochodzeniu i ewolucji wody/s...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Wiesława Słaby

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 42. Karbońskie kopce mułowe: powracające węglanowe systemy depozycyjne na pograniczu geo- i biosfery

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Bełka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 43. Zastosowanie metod stochastycznych w ocenie symetrii ośrodka anizotropowego na podstawie pełnego tensora elastyczności...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Jan Danek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 44. Nowe metody precyzyjnego modelowania jonosfery oparte na opracowaniu absolutnych obserwacji fazowych sygnałów GNSS oraz ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Aleksander Wielgosz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 45. Eutrofizacja wód w rejonie szelfu jako mechanizm osłabiający efektywność pompy biologicznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Katarzyna Łukawska-Matuszewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 46. POROCO - Mechanizmy kontrolujące ewolucję i geomorfologię wybrzeży skalistych w klimatach polarnych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: Dr Mateusz Czesław Strzelecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 47. Ciepłe i zimne okresy późnego holocenu w Arktyce europejskiej. Paleogenetyczny zapis zmian środowiska morskiego w osadac...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marek Józef Zajączkowski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 48. Nowe i rzadkie minerały z paralaw Formacji Hatrurim

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Irina Galuskina

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 49. Określenie zakresu wpływu II i III skoku uwęglenia na współczesny rozkład metanonośności pokładów węgla w wybranych obsz...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Sławomir Stanisław Kędzior

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 50. Badanie anomalii izotopowych 17O/16O vs 18O/16O w naturalnych węglanach i siarczanach oraz 33S/32S vs 34S/32S w siarczka...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Hałas

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki