Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 35 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kompleksowe badania bogatych w wodór materiałów - droga do uzyskania metalicznego wodoru

  Konkurs: HARMONIA 1, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Taras Palasyuk

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 2. HP. Uzycie wysokich cisnien do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu zwiazkow fu...

  Konkurs: HARMONIA 3, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 3. Heterogeniczność dynamiczna materiałów amorficznych w warunkach atmosferycznego i podwyższonego ciśnienia

  Konkurs: MAESTRO 2, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Wilhelm Paluch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 4. Czynniki modyfikujące hodowane zarodki świni: Implikacje cytologiczne i biotechnologiczne.

  Konkurs: OPUS 4, panel: NZ9, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Marek Jan Romek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem.

  Konkurs: SONATA 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Wojciech Chaładaj

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 6. Badanie anomalii ściśliwości kryształów molekularnych w warunkach wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu metod dyfrakcyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Jędrzej Stanisław Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 7. Badania struktury pasmowej oraz właściwości optycznych dla nowych materiałów i struktur półprzewodnikowych w wysokich ci...

  Konkurs: FUGA 3, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Filip Dybała

  Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 8. (Ga,Mn)As w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych

  Konkurs: OPUS 2, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Dariusz Marek Wasik

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki

 9. Identyfikacja mechanizmów fizycznych prowadzących do zmian własności nadprzewodzących wywołanych syntezą pod wysokim ciś...

  Konkurs: SONATA 10, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Tomasz Cetner

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 10. Badanie kinetyki inaktywacji enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym...

  Konkurs: SONATA 9, panel: NZ9, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Krystian Marcin Marszałek

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 11. Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 8, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny

 12. Struktura a właściwości fotofizyczne wybranych pochodnych pirenu w warunkach zwiększonego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Anna Makal

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii

 13. Wpływ wysokiego ciśnienia na strukturę i właściwości nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych bazujących na cząs...

  Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Ewa Maria Patyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 14. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 15. Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na profil związków bioaktywnych, aktywność przeciwutleniającą, enzymatyczną i...

  Konkurs: OPUS 9, panel: NZ9, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Wioletta Błaszczak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 16. Mechanizm heterogenicznego zarodkowania wysokociśnieniowej formy gamma izotaktycznego polipropylenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 8, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Jacek Sowiński

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 17. Badanie wpływu wysokich ciśnień hydrostatycznych oraz profilowanych silnych pól elektrycznych na własności mikrobiologic...

  Konkurs: OPUS 1, panel: NZ9, Projekt rozliczony

  Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Janusz Rzoska

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 18. W poszukiwaniu fizycznych i chemicznych czynników kontrolujących przewodnictwo protonowe w materiałach o budowie jonowej...

  Konkurs: OPUS 8, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Żaneta Ewa Wojnarowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 19. Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej k...

  Konkurs: SONATA BIS 5, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 20. Badanie Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo. W kierunku nowego mikroskopowego...

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 21. Kiedy ciecze można określić jako proste? Badania metodą PVT i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej wybranych mat...

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Sebastian Krzysztof Pawlus

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 22. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję śródbłonka oraz parametry zapalne we krwi oraz tłuszczu myszy z indukowanym wysokim ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: NZ4, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Magdalena Helena Filip

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 23. Superkrytyczność - nowe wyzwanie fizyki przejść fazowych

  Konkurs: OPUS 2, panel: ST3, Projekt zakończony

  Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Rzoska

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 24. Polimeryzacja wysokociśnieniowa. Badania nad kinetyką procesu.

  Konkurs: SONATA 3, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 25. Badania eksperymentalne relacji stabilności monacytu, ksenotymu, apatytu i allanitu w zależności od ciśnienia, temperatu...

  Konkurs: SONATA 1, panel: ST10, Projekt rozliczony

  Kierownik: dr inż. Bartosz Budzyń

  Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk

 26. Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR

  Konkurs: HARMONIA 2, panel: ST3, Projekt zakończony

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Instytut Fizyki

 27. Badanie reakcji transferu protonu w materii skondensowanej w warunkach atmosferycznych oraz w wysokim ciśnieniu

  Konkurs: OPUS 3, panel: ST3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Grzybowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 28. Badanie dynamiki molekularnej fazy przechłodzonej i szklistej protycznych cieczy jonowych

  Konkurs: OPUS 2, panel: ST3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Stella Katarzyna Hensel-Bielówka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 29. Chemia ekstremalna: badania teoretyczne układów zawierających atomy gazów szlachetnych w warunkach wysokich ciśnień [1-5...

  Konkurs: OPUS 3, panel: ST3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Patryk Adam Zaleski-Ejgierd

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 30. Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej z użyciem pullulanazy, cyklów sterylizacji-chłodzenia oraz obróbki wysokociśnieniow...

  Konkurs: PRELUDIUM 4, panel: NZ9, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Adrian Ryszard Górecki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 31. Wysokie ciśnienia w nanoporach i ich wpływ na własności adsorpcyjne

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Maria Śliwińska-Bartkowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki

 32. Wpływ warunków pasteryzacji, wysokiego ciśnienia w temperaturze poniżej 0 °C i ogrzewania mikrofalowego na wartość odżyw...

  Konkurs: OPUS 5, panel: NZ9, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ilona Maria Kołodziejska

  Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny

 33. Wpływ czynników strukturalnych na równowagi fazowe układów z terpenami i terpenoidami.

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Marcin Okuniewski

  Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny

 34. Własności związków bogatych w wodór w warunkach wysokich ciśnień

  Konkurs: OPUS 2, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Tkacz

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 35. NFO: Trójfluorek azotu jako utleniacz w wysokich ciśnieniach

  Konkurs: SONATA 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Dominik Krzysztof Kurzydłowski

  Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego