Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 47 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję śródbłonka oraz parametry zapalne we krwi oraz tłuszczu myszy z indukowanym wysokim ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Helena Filip

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 2. Wysokie ciśnienia w nanoporach i ich wpływ na własności adsorpcyjne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Małgorzata Maria Śliwińska-Bartkowiak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 3. Badanie kinetyki inaktywacji enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Krystian Marcin Marszałek

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 4. Identyfikacja mechanizmów fizycznych prowadzących do zmian własności nadprzewodzących wywołanych syntezą pod wysokim ciś...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr Tomasz Cetner

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 5. Czynniki modyfikujące hodowane zarodki świni: Implikacje cytologiczne i biotechnologiczne.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Marek Jan Romek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. Badanie anomalii ściśliwości kryształów molekularnych w warunkach wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu metod dyfrakcyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jędrzej Stanisław Marciniak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 7. Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji.W kierunku lepszej ko...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 8. Badanie Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo.W kierunku nowego mikroskopowego ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 9. Polimeryzacja wysokociśnieniowa. Badania nad kinetyką procesu.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 10. Kiedy ciecze można określić jako proste? Badania metodą PVT i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej wybranych mat...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr Sebastian Krzysztof Pawlus

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 11. Badanie reakcji transferu protonu w materii skondensowanej w warunkach atmosferycznych oraz w wysokim ciśnieniu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Grzybowska

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 12. Chemia ekstremalna: badania teoretyczne układów zawierających atomy gazów szlachetnych w warunkach wysokich ciśnień [1-5...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Patryk Adam Zaleski-Ejgierd

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 13. Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej z użyciem pullulanazy, cyklów sterylizacji-chłodzenia oraz obróbki wysokociśnieniow...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adrian Ryszard Górecki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 14. Wpływ warunków pasteryzacji, wysokiego ciśnienia w temperaturze poniżej 0 °C i ogrzewania mikrofalowego na wartość odżyw...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Ilona Maria Kołodziejska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 15. Heterogeniczność dynamiczna materiałów amorficznych w warunkach atmosferycznego i podwyższonego ciśnienia

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Marian Wilhelm Paluch

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 16. Badania struktury pasmowej oraz właściwości optycznych dla nowych materiałów i struktur półprzewodnikowych w wysokich ci...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Filip Dybała

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 17. Wpływ wysokiego ciśnienia na strukturę i właściwości nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych bazujących na cząs...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Ewa Maria Patyk

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 18. Własności związków bogatych w wodór w warunkach wysokich ciśnień

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Marek Tkacz

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 19. (Ga,Mn)As w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Dariusz Marek Wasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 20. Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Czesław Zygmunt Rudowicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 21. NFO: Trójfluorek azotu jako utleniacz w wysokich ciśnieniach

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dominik Krzysztof Kurzydłowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 22. Kompleksowe badania bogatych w wodór materiałów - droga do uzyskania metalicznego wodoru

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Taras Palasyuk

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 23. Struktura a właściwości fotofizyczne wybranych pochodnych pirenu w warunkach zwiększonego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anna Makal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 24. HP. Uzycie wysokich cisnien do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu zwiazkow fu...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 25. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 26. Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 27. Superkrytyczność - nowe wyzwanie fizyki przejść fazowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Sylwester Rzoska

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 28. Badanie dynamiki molekularnej fazy przechłodzonej i szklistej protycznych cieczy jonowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Stella Katarzyna Hensel-Bielówka

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 29. Badania eksperymentalne relacji stabilności monacytu, ksenotymu, apatytu i allanitu w zależności od ciśnienia, temperatu...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Bartosz Budzyń

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 30. Nowe doświadczalne i teoretyczne spojrzenie na właściwości termofizyczne skompresowanych cieczy. Termodynamiczne modelow...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Mirosław Adam Chorążewski

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 31. Badanie wpływu warunków ekstremalnych na równowagę azydo-tetrazolową w pochodnych pirymidyny i pirydazyny.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Olejniczak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 32. Badanie wpływu wysokiego ciśnienia na właściwości spektroskopowe, strukturalne i morfologiczne luminescencyjnych materia...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marcin Runowski

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 33. Termodynamika i kinetyka syntezy GaN w metalicznych układach stosowanych do krystalizacji diamentu - GaNDia

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Izabella Alicja Grzegory

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 34. Badanie właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych układów z cieczami jonowymi do zastosowań ekstrakcyjnych i roz...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 35. IHB@HP - Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe pod wysokimi ciśnieniami

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dominik Krzysztof Kurzydłowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 36. Procesy lokalizacji/delokalizacji nośników w luminoforach aktywowanych jonami lantanowców

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Marek Grinberg

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 37. Badanie dynamiki molekularnej, przejść fazowych, izomeryzacji, w różnych warunkach temperatury i ciśnienia w mieszaninac...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Ewa Iwona Ozimina-Kamińska

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 38. Badanie wpływu wysokich ciśnień hydrostatycznych oraz profilowanych silnych pól elektrycznych na własności mikrobiologic...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Sylwester Janusz Rzoska

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 39. Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Tomasz Jaroń

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 40. Nowe katalizatory asymetrycznych reakcji przeniesienia fazowego - od prostych soli amoniowych do katalizy supramolekular...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 41. Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Stanisław Krompiec

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 42. Dynamika prewitryfikacyjna w modelowych układach eksperymentalnych: ciekłych kryształach oraz kryształach plastycznych...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Aleksandra Drozd-Rzoska

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 43. Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na profil związków bioaktywnych, aktywność przeciwutleniającą, enzymatyczną i...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Wioletta Błaszczak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 44. Mechanizm heterogenicznego zarodkowania wysokociśnieniowej formy gamma izotaktycznego polipropylenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Przemysław Jacek Sowiński

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 45. W poszukiwaniu fizycznych i chemicznych czynników kontrolujących przewodnictwo protonowe w materiałach o budowie jonowej...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr Żaneta Ewa Wojnarowska

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 46. Wpływ czynników strukturalnych na równowagi fazowe układów z terpenami i terpenoidami.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marcin Okuniewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 47. Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem.

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wojciech Chaładaj

  Instytut Chemii Organicznej PAN

Polityka cookies

Partnerzy