Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 52 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 2. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję śródbłonka oraz parametry zapalne we krwi oraz tłuszczu myszy z indukowanym wysokim ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Helena Filip

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 3. Wpływ warunków pasteryzacji, wysokiego ciśnienia w temperaturze poniżej 0 °C i ogrzewania mikrofalowego na wartość odżyw...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ilona Maria Kołodziejska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 4. Czynniki modyfikujące hodowane zarodki świni: Implikacje cytologiczne i biotechnologiczne.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Marek Jan Romek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Chemia ekstremalna: badania teoretyczne układów zawierających atomy gazów szlachetnych w warunkach wysokich ciśnień [1-5...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Patryk Adam Zaleski-Ejgierd

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 6. Nowe doświadczalne i teoretyczne spojrzenie na właściwości termofizyczne skompresowanych cieczy. Termodynamiczne modelow...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Mirosław Adam Chorążewski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 7. Badanie reakcji transferu protonu w materii skondensowanej w warunkach atmosferycznych oraz w wysokim ciśnieniu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Grzybowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 8. Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji._x000D_ W kierunku le...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 9. Badanie Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo._x000D_ W kierunku nowego mikrosk...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 10. Polimeryzacja wysokociśnieniowa. Badania nad kinetyką procesu.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 11. Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Tomasz Jaroń

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 12. Badanie anomalii ściśliwości kryształów molekularnych w warunkach wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu metod dyfrakcyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jędrzej Stanisław Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 13. Badanie dynamiki molekularnej, przejść fazowych, izomeryzacji, w różnych warunkach temperatury i ciśnienia w mieszaninac...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. n. farm. Ewa Iwona Ozimina-Kamińska

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 14. Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 15. Wysokie ciśnienia w nanoporach i ich wpływ na własności adsorpcyjne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Maria Śliwińska-Bartkowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 16. Identyfikacja mechanizmów fizycznych prowadzących do zmian własności nadprzewodzących wywołanych syntezą pod wysokim ciś...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Tomasz Cetner

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 17. Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej z użyciem pullulanazy, cyklów sterylizacji-chłodzenia oraz obróbki wysokociśnieniow...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adrian Ryszard Górecki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 18. Kiedy ciecze można określić jako proste? Badania metodą PVT i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej wybranych mat...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr Sebastian Krzysztof Pawlus

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 19. Heterogeniczność dynamiczna materiałów amorficznych w warunkach atmosferycznego i podwyższonego ciśnienia

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Wilhelm Paluch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 20. (Ga,Mn)As w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Dariusz Marek Wasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 21. Badanie dynamiki molekularnej fazy przechłodzonej i szklistej protycznych cieczy jonowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Stella Katarzyna Hensel-Bielówka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 22. Własności związków bogatych w wodór w warunkach wysokich ciśnień

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Tkacz

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 23. Nowe katalizatory asymetrycznych reakcji przeniesienia fazowego - od prostych soli amoniowych do katalizy supramolekular...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 24. Kompleksowe badania bogatych w wodór materiałów - droga do uzyskania metalicznego wodoru

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Taras Palasyuk

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 25. Badania eksperymentalne relacji stabilności monacytu, ksenotymu, apatytu i allanitu w zależności od ciśnienia, temperatu...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Bartosz Budzyń

  Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk

 26. HP. Uzycie wysokich cisnien do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu zwiazkow fu...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 27. Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 28. Badanie właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych układów z cieczami jonowymi do zastosowań ekstrakcyjnych i roz...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 29. Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 30. Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu w nadprzewodnikach żelazowych zawierających europ.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Bukowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Ciecze w stanie krytycznym pod ciśnieniem: nie rozwiązane problemy i nowe wyzwania

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST3

  Kierownik: Prof. dr hab. Sylwester Janusz Rzoska

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 32. Superkrytyczność - nowe wyzwanie fizyki przejść fazowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Rzoska

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 33. Własności elektronowe, strukturalne i fotoluminescencyjne wybranych związków domieszkowanych Ce3+, Bi3+, i Pr3+ w wysoki...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Yongjie Wang

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 34. Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka nowych związków srebra i chloru

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Krzysztof Grzelak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 35. Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków m...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Sebastian Pawlus

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 36. Termodynamika i kinetyka syntezy GaN w metalicznych układach stosowanych do krystalizacji diamentu - GaNDia

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Izabella Alicja Grzegory

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 37. Procesy lokalizacji/delokalizacji nośników w luminoforach aktywowanych jonami lantanowców

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Grinberg

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 38. Badanie wpływu wysokich ciśnień hydrostatycznych oraz profilowanych silnych pól elektrycznych na własności mikrobiologic...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Janusz Rzoska

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 39. Struktura a właściwości fotofizyczne wybranych pochodnych pirenu w warunkach zwiększonego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anna Makal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 40. Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na profil związków bioaktywnych, aktywność przeciwutleniającą, enzymatyczną i...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Wioletta Błaszczak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 41. Mechanizm heterogenicznego zarodkowania wysokociśnieniowej formy gamma izotaktycznego polipropylenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Jacek Sowiński

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 42. Badanie wpływu wysokiego ciśnienia na właściwości spektroskopowe, strukturalne i morfologiczne luminescencyjnych materia...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marcin Runowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 43. W poszukiwaniu fizycznych i chemicznych czynników kontrolujących przewodnictwo protonowe w materiałach o budowie jonowej...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr Żaneta Ewa Wojnarowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 44. IHB@HP - Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe pod wysokimi ciśnieniami

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dominik Krzysztof Kurzydłowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 45. NFO: Trójfluorek azotu jako utleniacz w wysokich ciśnieniach

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dominik Krzysztof Kurzydłowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 46. Wpływ wysokiego ciśnienia na strukturę i właściwości nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych bazujących na cząs...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Ewa Maria Patyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 47. Badanie wpływu warunków ekstremalnych na równowagę azydo-tetrazolową w pochodnych pirymidyny i pirydazyny.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Olejniczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 48. Badania struktury pasmowej oraz właściwości optycznych dla nowych materiałów i struktur półprzewodnikowych w wysokich ci...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Filip Dybała

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 49. Dynamika prewitryfikacyjna w modelowych układach eksperymentalnych: ciekłych kryształach oraz kryształach plastycznych...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Aleksandra Drozd-Rzoska

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 50. Wpływ czynników strukturalnych na równowagi fazowe układów z terpenami i terpenoidami.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marcin Okuniewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny