Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy selektywnego wyciszania genów chorób poliglutaminowych przez nietypowe siRNA

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 2. Hybrydowe, dwufunkcyjne struktury RNA typu dupleks-kwadrupleks jako nowe narzędzie do wyciszania ekspresji genów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Janina Gdaniec

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 3. Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 4. Wyciszanie i analiza funkcjonalna genu CDK1 w płaskonabłonkowym raku krtani

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Kinga Katarzyna Bednarek

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 5. Molekularne determinanty oddziaływania białek GW182 i CNOT1, zaangażowanych w wyciszanie ekspresji genów za pośrednictwe...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Maja Katarzyna Cieplak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 6. Rola mediatorów naprawy DNA na drodze homologicznej rekombinacji w utrzymaniu integralności centromerów.

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Dorota Dziadkowiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 7. Termodynamiczne podstawy projektowania optymalnych funkcjonalnie, modyfikowanych siRNA oraz ich eksperymentalna weryfika...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 8. Determinanty biosyntezy karotenoidów u marchwi: podejście modelowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Rafał Barański

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ogrodniczy

 9. Selektywne wyciszanie genów, jako nowoczesne narzędzie w ocenie zaangażowania angiotensyny II w procesie transformacji e...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Ochędalski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 10. Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu - nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Marian Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 11. Utrzymanie stabilności genomu mitochondrialnego w komórkach organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae: współdziałani...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Aneta Edyta Kaniak-Golik

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 12. "Wyciszanie i analiza funkcjonalna wybranych genów potencjalnie zaangażowanych w patogenezę płaskonabłonkowych nowotworó...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 13. Identyfikacja nowych wirusowych białek GW hamujących mechanizmy obronne procesu RNAi roślin i zwierząt.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Andrzej Zieleziński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 14. Identyfikacja i charakterystyka cząsteczek miRNA odpowiedzialnych za procesy odbudowy uszkodzeń nabłonka oddechowego

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Maria Szczepankiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 15. Aspekty funkcjonalne, epigenetyczne oraz genetyczne szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych w chorobie Alzhei...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 16. Identyfikacja mechanizmu indukcji śmierci i starzenia komórek raka piersi w wyniku wyciszania telomerazy za pomocą syste...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Błażej Rubiś

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 17. Poszukiwanie czynników wirulencji oraz supresorów PTGS kodowanych przez wirusa nekrozy pomidora (ToTV)

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Przemysław Wieczorek

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 18. Wpływ satelitarnego RNA kukumowirusów na transmisję wirusa w obrębie rośliny i przenoszenie go przez owady

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Barbara Małgorzata Wrzesińska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 19. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Alicja Małgorzata Rabiasz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 20. Nowe ścieżki wyciszania RNA w analizie funkcjonalnej genów warunkujących ważne cechy użytkowe poliploidalnych zbóż...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 21. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów skupiska EDC w różnicowaniu naskórka

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Barbara Maria Sobiak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Poznanie nowych funkcji genu SYD w rozwoju Arabidopsis, odpowiedzi na stres i przekazywaniu sygnału hormonalnego z wykor...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Ernest Bucior

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 23. Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) ...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. inż. Iwona Anna Żur

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 24. Fizjologiczne i toksykologiczne aspekty aktywacji receptora węglowodorów aromatycznych (AhR) w regulacji funkcji komórek...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Renata Elżbieta Ciereszko

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii