Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1024 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów zawierających cynk i żelazo do asymetrycznej redukcji prochiralnych ketonów...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jan Młynarski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 2. Przekształcenie naturalnych disacharydów w pochodne kwasów uronowych i ich zastosowanie w syntezie glikozydów steroidowy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jan Młynarski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 3. Novel Carbazole Based Materials for Optoelectronic Applications

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Alina Magdalena Brzęczek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 4. Katalizatory złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, charakterystyka i ...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Kamiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 5. Zastosowanie organokatalizy w enancjoselektywnej syntezie cyklicznych imin i nitronów.

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Grzegorz Szcześniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 6. Nowoczesne materiały polimerowe oraz tlenkowe w kondensatorach elektrochemicznych.

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Agnieszka Brzózka

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 7. Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)....

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Karol Michał Pożyczka

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 8. Synteza i badanie właściwości antyoksydacyjnych nowych analogów sulforafanu.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Jakub Maciej Cędrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 9. Materiały typu MOF na bazie jonów chromu (II) i ich reaktywność w procesach redox.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Michał Krzysztof Leszczyński

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 10. Synteza nowych chiralnych pochodnych 2-(aminoalkilo)azyrydyn i ich wykorzystanie w syntezie asymetrycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Szymon Jarzyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 11. Fluorowane iminy jako wysoce reaktywne komponenty w nowych reakcjach [2+1]- oraz [3+2]-cykloaddycji.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marcin Konrad Kowalski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 12. Syntezowane klasycznie i mechanochemicznie dynamiczne peptydowo-rezorcynarenowe kapsuły

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Hanna Małgorzata Jędrzejewska

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 13. Badania nad stereoselektywnym przegrupowaniem cyklicznych eterów winylowych w związki karbocykliczne katalizowanym kwasa...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Elżbieta Maziarz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 14. Wysokociśnieniowe badania strukturalne i spektroskopowe sieci metalo-organicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Michał Andrzejewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 15. Synteza oraz badania techniką tandemowej spektrometrii mas nowych znaczników jonizacyjnych na bazie kwasu tiazolidynokar...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Bartosz Wojciech Setner

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 16. Rozszerzone azakoroneny. Eksploracja chemii syntetycznej w zatłoczonym otoczeniu molekularnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Elżbieta Gońka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 17. Amidy kwasów pirydynokarboksylowych jako czynniki kompleksujące jony metali. Synteza amidów, kompleksów, polimerów koord...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Dorota Maria Kwiatek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 18. Oligosilseskwioksanowe nano-nośniki leków.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: Prof. dr hab. Włodzimierz Andrzej Stańczyk

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 19. Zastosowanie inżynierii mostków disulfidowych ludzkiej beta-defensyny 3 w projektowaniu związków o właściwościach przeci...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Aleksandra Walewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 20. Badanie katalizy aktywacji wiązań węgiel-wodór z wykorzystaniem żelaza: projektowanie nowych reakcji i wykorzystanie w c...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Szostak

  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

 21. Nukleofilowa kataliza asymetryczna za pomocą N-heterocyklicznych karbenów i fosfin. Nowe reakcje, katalizatory, metody b...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Kałek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 22. Synteza i badania dynamicznych i multiresponsywnych nanocząstek ciekłokrystalicznych

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Wójcik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 23. Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielofunkcyjnych ligandów o pot...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Emilia Marcinkowska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 24. Systemy mikroreaktorowe do intensyfikacji procesow i syntezy organofunkcyjnych silanow oraz ich pochodnych w srodowisku ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marcin Śmiglak

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 25. Zastosowanie nowych, naturalnych preparatów białkowych do trójwymiarowej hodowli komórkowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wojciech Lipkowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 26. AgCENT: nowe unikatowe materiały magnetyczne i elektronowe oparte o związki dwuwartościowego srebra

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii

 27. Nowe optycznie czynne tio i selenokwasy fosfinowe jako chiralne odczynniki solwatujące w spektroskopii NMR , ligandy w k...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 28. Hydrofilowe i sfunkcjonalizowane mikrosfery i nanosfery polisiloksanowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Witold Zbigniew Fortuniak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 29. Procesy przepływowe w chemii chiralnych i achiralnych związków heteroorganicznych: aspekty syntetyczni i stereochemiczne...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 30. Nowa klasa chiralnych cieczy jonowych z podstawnikiem mentolowym - synteza, charakterystyka oraz symulacje komputerowe a...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Borys Szefczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 31. Wytworzenie i zbadanie transferu energii w nowych materiałach typu GGAG w postaci monokrystalicznej i transparentnych na...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Paweł Solarz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 32. Synteza nowych receptorów, ich zastosowanie w chiralnym rozopozniu biologicznie istotnych anionów oraz opracowanie dogod...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 33. Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi - zastosowanie w ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Hanuza

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 34. Enancjoselektywna reakcja retro-aza-Michaela z polimerowymi reagentami i w układzie przepływowym do asymetrycznej syntez...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ireneusz Łaźny

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 35. Materiały nanostrukturalne jako platforma syntezy i dostarczania substancji leczniczych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wiesław Jerzy Roth

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 36. Nieorganiczno-organiczne układy szkieletowe oparte na achiralnych i homochiralnych metaloorganicznych jednostkach budulc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Iwona Anna Justyniak

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 37. Wykorzystanie asymetrycznego sigmatropowego przegrupowania cyjanianów allilowych w syntezie aminokwasów i ich pochodnych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Sebastian Stecko

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 38. Sonda kompozytowa do pomiaru jonów fizjologicznie czynnych w tym kwaśnych węglanów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Lewenstam

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 39. Nowe warianty i zastosowania reakcji nukleofilowego podstawienia wodoru w elektrofilowych arenach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Mieczysław Józef Mąkosza

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 40. Korzystne połączenie: rutenowe katalizatory reakcji metatezy olefin zawierające bogate w elektrony ligandy

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Lesław Grela

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 41. Nowe steroidowe kompleksy platyny o potencjalnym zastosowaniu w medycynie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Ryszard Siciński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 42. Synteza oraz analiza fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości domieszkowanego krzemianu litowo-manganowego jak...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Aleksander Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 43. Katalizowane palladem karbonylujące sprzęganie jako efektywna metoda syntezy funkcjonalizowanych związków organicznych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 44. Nowe podejście do oddziaływań typu anion-pi: addukty supramolekularne z udziałem anionowych kompleksów jonów metali d-el...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Robert Podgajny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 45. Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu - jak to działa?

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Elżbieta Jankowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 46. Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 47. Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metoda elektrochemiczną

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 48. Synteza i badania właściwości kompleksotwórczych nowych związków makrocyklicznych z wbudowanym układem lipofilowym....

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Romański

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 49. Magnetyczne półprzewodnikowe nanokryształy tlenkowe - otrzymywanie i badanie własności fizycznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Izabela Kudelska

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 50. Nanomateriałowe podejście do walidacji teorii dla rozcieńczonych półprzewodników magnetycznych na osnowie azotku galu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw