Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1004 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nanostrukturalne materiały do celów katalitycznych

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Izabela Justyna Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 2. Na skrzyżowaniu eutektyków z metamateriałami

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Dorota Anna Pawlak

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 3. Samorzutne procesy na granicy faz elektroda/elektrolit.

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Józef Lota

  POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Wydział Technologii Chemicznej

 4. Synteza i zaawansowane badania spektroskopowe nanokryształów półprzewodnikowych otrzymywanych w geometrii rdzeń-płaszcz ...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Artur Piotr Podhorodecki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki

 5. Bimetaliczne układy (Au-Ag, Au-Cu) na nośnikach krzemianowych i tlenkach metali jako efektywne katalizatory procesów red...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Izabela Barbara Sobczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 6. Sztuczne enzymy oparte na foldamerach

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Berlicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 7. Asymetryczna kataliza organiczna w warunkach wysokociśnieniowych - nowe perspektywy i zastosowania

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Kwiatkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 8. Wpływ struktury i stabilności samoorganizujących się monowarstw organicznych na proces ich przewodnictwa elektrycznego w...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Cyganik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 9. Nowe zastosowania związków siarki i selenu w syntezie organicznej

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Michał Maciej Barbasiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 10. Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali- od zastosowań fot...

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Witold Augustyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 11. Lekcja od natury: estry kwasu pirogronowego w syntezie asymetrycznej_x000D_

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jan Młynarski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 12. Badanie metatezy olefin w 2-metylotetrahydrofuranie, jako jednym z nowych rozpuszczalników przyjaznych środowisku.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Adam Smoleń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 13. Synteza i właściwości półprzewodnikowe pochodnych diketopirolopirolu (DPP).

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Monika Dagmara Góra

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 14. Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jon...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Maria Nowik-Zając

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 15. Niestechiometryczne tlenki tytanu jako nowe materiały anodowe o właściwościach foto/elektrokatalitycznych do utleniania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Krzysztof Mateusz Bieńkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 16. Synteza heterocyklicznych analogów policyklicznych węglowodorów aromatycznych poprzez formalne sprzęganie oksydatywne...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Kamil Skonieczny

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 17. Synteza nowych optycznie czynnych pochodnych pirolidyny i piperydyny w warunkach homogenicznej katalizy kompleksami pall...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Beata Anna Olszewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 18. Wytworzenie, właściwości i zastosowanie biomimetycznej skóry pośredniej grubości (Nowy opatrunek na rany formowany in si...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Lucjan Zając

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 19. Synteza i badanie właściwości pochodnych 6-benzoilochinoksaliny i benz[cd]indol-2(1H)-onu jako nowych barwnikowych inicj...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Rafał Paweł Strzelczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 20. Nowe nanonośniki kurkuminy typu "pro-lek" - charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna na modelach in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dorota Lachowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 21. Nanoporowaty tlenek tytanu 3D otrzymywany na drodze anodyzacji jako obiecujący materiał na fotoelektrody.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Kapusta-Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 22. Badanie wpływu leków znieczulających miejscowo na modelowe błony komórek nerwowych, mitochondrialnych i erytrocytów, z z...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Justyna Aleksandra Mildner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 23. Badanie wpływu chemicznej modyfikacji grafenu na jego właściwości fizyczne

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Maria Krajewska

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 24. Projektowanie i synteza inhibitorów hydrolazy acylopeptydowej jako potencjalnych induktorów apoptozy komórek nowotworowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Maciej Sławomir Walczak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 25. Wykorzystanie samoorganizujących się bipolarnych polimerów w tranzystorach polowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Leszek Mateusz Mazur

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 26. Nienaturalne aminokwasy jako narzędzie do optymalizacji struktury substratów dla ludzkiej proteazy cysteinowej, katepsyn...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marcin Łukasz Poręba

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 27. Badania procesu tworzenia się amyloidów wybranych białek z wykorzystaniem urządzenia mikrofluidycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Witold Gospodarczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 28. Projektowanie oraz synteza selektywnych oraz nieodwracalnych inhibitorów proteazy HAT

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marcin Skoreński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 29. Badanie wpływu składu chemicznego na strukturę i właściwości magnetyczne nowej generacji materiałów magnetokalorycznych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marcin Sebastian Polak

  Instytut Metali Nieżelaznych

 30. Nowe typy kompozytów metaliczno-węglowych do elektrochemicznego magazynowania wodoru.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Paweł Andrzej Swoboda

  Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

 31. Hybrydowe związki makrocykliczne typu [n]arenów jako nowe szkielety układów supramolekularnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Boinski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 32. Optymalizacja wzrostu i składu warstw dielektrycznych do zastosowań w strukturach typu n-i-p

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Sylwia Aldona Gierałtowska

  Instytut Fizyki PAN

 33. Mikrofalowe, bezkontaktowe badania przewodnictwa cienkich warstw.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Małgorzata Irena Łukasiewicz

  Instytut Fizyki PAN

 34. Badania nad syntezą nowych biodegradowalnych systemów kontrolowanego uwalniania substancji biologicznie aktywnych dla po...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Magdalena Zofia Maksymiak

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 35. Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marta Małgorzata Kasprzyk-Niedzicka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 36. Modyfikacja poziomów energetycznych złącz polimer/metal

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Mateusz Marek Marzec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 37. Biomodyfikacja powierzchni medycznych bezwanadowych stopów tytanu

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Alicja Maria Kazek-Kęsik

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 38. Transferyna i receptor transferynowy, rola w transporcie kompleksów rutenu do cytozolu komórek nowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Klaudyna Joanna Śpiewak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 39. Badanie wpływu struktury elektronowej kompleksów metali przejściowych na przebieg tworzenia wiązania C-C pomiędzy cząste...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Paulina Kocięcka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 40. N-homocysteinylacja jako czynnik uszkadzania struktury i funkcji keratyn - potencjalny związek ze starzeniem

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kamila Jolanta Borowczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 41. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych chiralnych cieczy jonowych bazujących na komponentach naturalnych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Feder-Kubis

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 42. Domieszkowane siarką lub selenem porowate grafityzowane węgle. Synteza i charakteryzacja

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Wojciech Kiciński

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 43. Badanie wpływu modyfikacji powierzchni poli(dimetylosiloksanu) na jego właściwości fizykochemiczne oraz oddziaływanie z ...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Elżbieta Jastrzębska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 44. Interkalacja jonami litu jako metoda otrzymywania materiałów elektrodowych wysokoenergetycznych kondensatorów elektroche...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Ilona Acznik

  Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

 45. Studnie kwantowe ZnO w nanosłupkach ZnMgO hodowanych metodą MBE na wybranych podłożach

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Mieczysław Antoni Pietrzyk

  Instytut Fizyki PAN

 46. Wpływ warunków wzrostu, domieszkowania i obróbki termicznej na strukturę defektową cienkich warstw tlenku cynku otrzyman...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Tomasz Aleksander Krajewski

  Instytut Fizyki PAN

 47. Wytwarzanie poli- i monokryształów wybranych krzemianów i boranów strontowych i wapniowych domieszkowanych jonami Eu2+, ...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Głowacki

  Instytut Fizyki PAN

 48. Funkcjonalne lipidowe mezofazy w projektowaniu nowych nośników leków

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Ewa Nazaruk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 49. Synteza hybrydowych nanomateriałów typu grafen/nanocząstki metali o kontrolowanych parametrach strukturalnych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wiktor Eligiusz Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 50. Oddziaływania małocząsteczkowych i polimerowych związków kationowych z glikozaminoglikanami w roztworze i na wybranych m...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kamil Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii