Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 76 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Inżynieria krystaliczna materiałów optycznie liniowych i nieliniowych - od własności atomowych i cząsteczkowych do trójw...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marlena Gryl

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 2. Deformacja plastyczna polimerów częściowo krystalicznych - rola topologii fazy amorficznej i morfologii fazy krystaliczn...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartczak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 3. Optymalizacja efektu rozdrobnienia ziaren do zakresu nano w stopach Mg-Li o zmiennej strukturze krystalicznej metodą int...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Marek Dutkiewicz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 4. Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu - jak to działa?

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Elżbieta Jankowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 5. Kompleksy srebra(I) z pochodnymi imidazolu i pirydyny - synteza, charakterystyka strukturalna, aktywność mikrobiologiczn...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Justyn Ochocki

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Medycznej, Zakład Chemii Bionieorganizcnej

 6. Otrzymywanie monokryształów nowych nadprzewodników typu AFe2As2 (A=Ca, Eu) oraz badania ich struktury krystalicznej i wł...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Bukowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 7. Wpływ przejścia spinowego wywołanego temperaturą oraz światłem laserowym (LIESST) na zmianę struktury krystalicznej zwią...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Joachim Kusz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 8. Wpływ lokalizacji jonów lantanowców w sialonach na strukturę energetyczną i własności spektroskopowe

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Agata Magdalena Lazarowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 9. Badania wpływu ograniczenia przestrzeni w geometrii quasi jednowymiarowej na przebieg przemian fazowych przy wykorzystan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Dominik Gradys

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 10. Projektowanie i funkcjonalizacja hybrydowych polimerów koordynacyjnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Elżbieta Sieklucka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 11. Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk / wczesny metal przejściowy na ich właściwości m...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Waldemar Wawro

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 12. Struktura i dynamika sieci wybranych roztworów stałych opartych na półprzewodnikach typu IV-V do zastosowań termoelektry...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 13. Szlaki hutnicze cynku i ołowiu - poligon doświadczalny dla badań zachowania pierwiastków potencjalnie toksycznych w stru...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Lidia Gawęda

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 14. Modelowanie właściwości optycznych układów kropek kwantowych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Paweł Karwat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 15. Kaliksareny jako nanocząstki magazynujące ksenobiotyki: charakterystyka strukturalna, badanie oddziaływań gość-gospodarz...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Barbara Leśniewska

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 16. Wpływ zmian struktury krystalicznej na własności dielektryczne i magnetyczne wybranych materiałów tlenkowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Radosław Marek Przeniosło

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 17. Analiza mechanizmu meandrowania i sklejania stopni w oparciu o dynamikę realnych powierzchni kryształów półprzewodników...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Anna Załuska-Kotur

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 18. Synteza i własności fizyczne nowych siarkowców na bazie żelaza

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Łukasz Zajdel

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 19. Badania krystalograficzne ssaczych surowiczych albumin w kompleksach z ligandami

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Anna Danuta Bujacz

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 20. Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Marta Anna Galicka

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 21. Wpływ stopnia krystaliczności jedno- i dwuskładnikowych materiałów polimerowych na aktywność komórek w warunkach in-vitr...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Dorota Kołbuk

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 22. Opracowanie i zastosowanie metod teoretycznych do opisu konfiguracji elektronowej 4f(N-1)5d oraz modelowania przejść f-d...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Mirosław Karbowiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 23. Transport elektronowy stanów powierzchniowych w topologicznych izolatorach krystalicznych otrzymanych na bazie zwiazków ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Krzysztof Wenecjusz Dybko

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 24. HP. Uzycie wysokich cisnien do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu zwiazkow fu...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 25. Struktura krystaliczna, modele oraz własności magnetoelektryczne układów wielowarstwowych nanoelektroniki spinowej

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jarosław Kanak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 26. Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym or...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Konrad Świerczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 27. Wpływ uporządkowania struktury na transport jonów i elektronów w układach tlenków zawierających tlenek bizmutu

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Wojciech Wróbel

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 28. Indukowane ciśnieniem kwantowe przejścia fazowe i kwantowe zjawiska krytyczne w nadprzewodnikach żelazowych: kompleksowe...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Taras Palasyuk

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 29. Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 30. Faza amorficzna polimerów częściowo krystalicznych - struktura, stan fizyczny i ich rola we właściwościach mechanicznych...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Artur Różański

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 31. Masywne kompozyty amorficzno-krystaliczne na osnowie miedzi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Tomasz Kozieł

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 32. Supramolekularne kompleksy kukurbiturili jako krystaliczne materiały funkcjonalne: synteza, badania struktury i wlaściwo...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Oksana Danylyuk

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 33. Weryfikacja i kwantyfikacja ilościowego charakteru syntonów na podstawie serii kokryształów kwasów dihydroksybenzoesowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Agnieszka Hoser

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 34. Nanostrukturyzacja powierzchni krystalicznych w wyniku oddziaływania z wiązką jonową_x000D_

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 35. Inżynieria krystaliczna i fizykochemia klatratów i hydratów gazów i cieczy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Michał Ksawery Cyrański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 36. Badanie oddziaływań magnetycznych w monokryształach i mikrokryształach związków międzymetalicznych pierwiastków ziem rza...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Krystyna Talik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 37. Synteza i badania wpływu otoczenia krystalicznego na przejścia optyczne wybranych domieszek we włóknach krystalicznych Y...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Sebastian Grzegorz Turczyński

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 38. Kompleksowe badania bogatych w wodór materiałów - droga do uzyskania metalicznego wodoru

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Taras Palasyuk

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 39. Badanie własności strukturalnych, dynamicznych i magnetycznych nanocząstek, wielowarstw, cienkich warstw i powierzchni z...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Przemysław Adam Piekarz

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 40. Badania strukturalne kompleksów enzymów hydrolitycznych z substratami heteroorganicznymi i ich analogami

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Błaszczyk

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 41. Zmiany strukturalne w materiałach krystalicznych indukowane za pomocą promieniowania i ciśnienia

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Julia Bąkowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 42. Układy zawierające pochodne akrydynowe/aminoakrydynowe oraz aromatyczne kwasy karboksylowe - synteza, struktura krystali...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Artur Sikorski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 43. Dynamika molekularna odmian polimorficznych wybranych substancji czynnych farmakologicznie

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Wojciech Wąsicki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 44. Rozwiązanie struktury krystalicznej deoksyrybozymu 10-23 i wyjaśnienie mechanizmu jego działania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Rafał Mariusz Dolot

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 45. Wpływ warunków cieplnych procesu zgrzewania wibracyjnego na zawartość fazy krystalicznej w zgrzeinie oraz orientację włó...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Barbara Węglowska

  Instytut Spawalnictwa

 46. Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne związków układu Bi2O3-WO3-La2O3

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anna Borowska-Centkowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 47. Budowa chiralnego motywu strukturalnego a spontaniczna krystalizacja enancjomerów - analiza jonowych ko-kryształów halog...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Paulina Halina Marek

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 48. Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną fu...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: dr Szymon Chorąży

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 49. Supramolekularne kompleksy pillar[n]arenów modyfikowanych grupami karboksylowymi z pochodnymi guanidyny i amidyny

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Helena Lidia Butkiewicz

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 50. Nowej generacji wysokoindukcyjne nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz Hawełek

  Instytut Metali Nieżelaznych