Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Władysław Jaworski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 2. Polityka pieniężna i rynek kapitałowy - reakcja banku centralnego na ceny aktywów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Goczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 3. DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH O STRATEGII PROINNOWACYJNEJ

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Prędkiewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 4. Determinanty aktywności przedsiębiorstw na rynku fuzji i przejęć w Polsce

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Stradomski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 5. Cywilno-prawna ochrona nieprofesjonalnych inwestorów korzystających z usług inwestycyjnych (maklerskich) na rynku kapita...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sójka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 6. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szyszka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 7. Wpływ importu kapitału na wzrost gospodarczy Polski

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Marian Bilski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 8. Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych na tle rynku otwartych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 9. Antycykliczne bufory kapitałowe oraz ograniczenia LtV i DtI w bankowości - narzędzia ostrożnościowe regulacji bankowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karol Michał Strzeliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Rynek i wartościowanie. Problem zakorzenienia działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, na przykładzie Giełdy Papi...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mikołaj Lewicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 11. Regulacyjne determinanty procykliczności w działalności kredytowej banków

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 12. Modele SEM jako narzędzie oceny wpływu czynników behawioralnych na decyzje podejmowane przez inwestorów indywidualnych n...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mirosława Żurek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 13. Charakterystyka przedsiębiorcy a decyzje inwestycyjne na polskim rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Rafał Morawczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 14. Wieloaspektowa analiza procesu przepływu informacji na GPW w Warszawie na tle giełdowych rynków akcji we Frankfurcie i W...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Gurgul

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 15. Czynniki kapitałowej ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dorota Anna Ciesielska-Maciągowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Czesław Zając

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 17. Płynność akcji na rynku kapitałowym i jej znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Szymon Stereńczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 18. Koopetycja w grupach kapitałowych- skala, charakter, determinanty i wpływ na efektywność

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wioletta Mierzejewska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 19. Premia za ryzyko inwestycji w akcje na polskim rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Leszek Czapiewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 20. Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartości...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Kurek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 21. Przekrój stóp zwrotu na granicznych rynkach akcji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 22. Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym na przykładzie polskich spółek publicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Marcin Błoch

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 23. Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej. Analiza polskich re...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Zmysłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 24. Wpływ transakcji leasingu zwrotnego na wartość rynkową i wyniki finansowe przedsiębiorstw

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mateusz Michał Czerwiński

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 25. Wschodnioazjatycki rynek obligacji korporacyjnych po kryzysie z 1997 roku oraz po kryzysie subprime, jako źródło doświad...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Paweł Pisany

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN