Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 120 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowa jedno-wiązkowa metoda wyznaczania fazy światła częściowo kohorentnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Juan Martinez-Carranza

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 2. Możliwość wspomagania falami ultradźwiękowymi fazy wtryskiwania zawiesiny w procesie natryskiwania plazmowego z zawiesin...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Stanisław Sokołowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

 3. Neuronalne podłoże podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności: rola aktywności fazowej neuronów dopaminowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Przemysław Eligiusz Cieślak

  Instytut Farmakologii PAN

 4. Struktura energetyczna i procesy transferu energii w epitaksjalnych nanostrukturach III-V o różnej morfologii: kropki, k...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Paweł Podemski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 5. Modelowanie przepływu 2-fazowego w złożonych strukturach geometrycznych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Marek Drobniak

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 6. Deformacja plastyczna polimerów częściowo krystalicznych - rola topologii fazy amorficznej i morfologii fazy krystaliczn...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartczak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 7. Właściwości i analityczne zastosowania nowych zminiaturyzowanych elektrod woltamperometrycznych osadzanych z fazy gazowe...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiktor Bobrowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 8. Badanie kinetyki przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr Zofia Modrzejewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 9. Procesy przepływowe w chemii chiralnych i achiralnych związków heteroorganicznych: aspekty syntetyczni i stereochemiczne...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 10. Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 11. Indukowana ciśnieniem separacja składowych kinetycznej i termodynamicznej jako nowa metoda badań nad procesem krystaliza...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Wilhelm Paluch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 12. Sprzężenia i anizotropia magnetyczna wieloskładnikowych nanokompozytów i ferrofluidów badane technikami wysokorozdzielcz...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Sikora

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 13. Modelowanie morfologii i kinetyki krzepnięcia fazy ciekłej w procesie spiekania proszku żelaza modyfikowanego borem.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Mateusz Skałoń

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 14. Termodynamiczna charakterystyka układu Ga-Li_x000D_

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Adam Kazimierz Dębski

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 15. Badania wpływu ograniczenia przestrzeni w geometrii quasi jednowymiarowej na przebieg przemian fazowych przy wykorzystan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Dominik Gradys

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 16. Dynamika procesów nieliniowych w ultra-zimnych gazach atomów fermionowych w ramach teorii funkcjonału gęstości.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Gabriel Robert Wlazłowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 17. Nanokrystaliczne fazy międzymetaliczne FeAl i NiAl umacniane borem

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marek Maciej Krasnowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 18. Analiza czynników prowadzących do uzyskania stanu stacjonarnego w stopach miedzi poddanych skręcaniu pod wysokim ciśnien...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 19. Wpływ długości drogi swobodnej w parze, temperatury i składu cieczy na proces parowania w nano i mikroskali

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Daniel Jakubczyk

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 20. Procesy nierównowagowe na sieciach wielopoziomowych

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Anna Maria Chmiel

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 21. Numeryczna i eksperymentalna analiza przeciwprądowego, dwu fazowego przepływu typu (gaz-ciecz) w kolumnie z wypełnieniem...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Karol Niegodajew

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 22. Kinetyka i mechanizm wzrostu warstw zawierających krzem na stopie Ti-46Al-8Ta

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Alicja Leszczyńska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 23. Wpływ wielkości ziaren na zakres temperatury tworzenia faz w układzie równowagi ZrO2-Al2O3

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Iwona Estera Malka

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 24. Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynam...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Michał Bielejewski

  Instytut Fizyki Molekularnej PAN

 25. Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/podkładka) zachodzących podczas...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Anna Sypień

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 26. Kompleksowy wieloskalowy model konstytutywny napromieniowanych materiałów wielofazowych i kompozytowych w zastosowaniach...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 27. Badanie fizycznych mechanizmów zarodkowania, wzrsotu i agregacji węglanu apatytu i struwitu w kontekście powstawania inf...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Jolanta Prywer

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 28. Wpływ wybranych ksantofili na własności fizyko-chemiczne błon modelowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dominika Augustyńska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 29. Zastosowanie cieczy jonowych do ekstrakcji biobutanolu z wody

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Michał Stefan Wlazło

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 30. Trójwymiarowe obrazowanie rentgenowskie lokalnej struktury atomowej kryształów trójskładnikowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karol Maria Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 31. Identyfikacja struktur przepływu dwufazowego w minikanale z zastosowaniem metod nieliniowej analizy danych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Romuald Paweł Mosdorf

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny

 32. Analiza przemian fazowych towarzyszących rozpadowi ausferrytu w niklowo-miedziowym żeliwie ADI, wytwarzanym w warunkach ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr Andrzej Gazda

  Instytut Odlewnictwa

 33. Nierównowagowe procesy w nadciekłych układach fermionów

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Magierski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 34. Przepływy reaktywne w ośrodkach porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Piotr Aleksander Szymczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 35. Nanosensory plazmoniczne: limit detekcji, własności stochastyczne oraz mierzenie zmian strukturalnych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Tomasz Jan Antosiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 36. Ustalenie wpływu pierwiastków stopowych na niestabilność mikrostruktury monokrystalicznych nadstopów niklu w wysokiej te...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Beata Teresa Dubiel

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 37. Wpływ stanu struktury i morfologii warstwy wierzchniej cienkich taśm na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al na mechaniz...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Marta Ewa Michalska-Domańska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 38. Światło na rzadziej uczęszczanych ścieżkach - optyka trójwymiarowych struktur fotonicznych.

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Piotr Jan Wasylczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 39. Powierzchniowe krzywe osobliwe w wypadkowej termodynamice powłok

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Violetta Anna Konopińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 40. Polimeryzacja wysokociśnieniowa. Badania nad kinetyką procesu.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 41. Wpływ domieszek funkcjonalnych na wybrane właściwości fizyczne i elektrooptyczne smektycznej fazy antyferroelektrycznej...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Stanisław Morawiak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 42. Wykorzystanie szumu sejsmicznego do określania rodzaju i miąższości warstw przypowierzchniowych oraz rozpoznania topogra...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Maciej Jan Mendecki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 43. Badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu o wysokiej entropii FeAlCrNiCo wytwarzanego laserową techniką p...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Izabela Sylwia Kunce

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 44. Badania procesu syntezy faz intermetalicznych z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al/Ti i Ni/Ti z wykorzystaniem obserwacji...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 45. Sterowanie procesem krystalizacji powłoki cynkowej w aspekcie optymalizacji technologii jej wytwarzania na powierzchni w...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 46. Stopy o wysokiej entropii jako nowa grupa materiałów do magazynowania wodoru

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Adam Bystrzycki

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 47. Przemiany fazowe oraz zmiany mikrostrukturalne w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych układów platerów na bazie m...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Zdzisław Paul

  INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM.A. KRUPKOWSKIEGO

 48. Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 49. Badania procesów wymiany ciepła i rozkładów pól prędkości przepływów metodą PIV oraz efektów przemian fazowych i transpo...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Jakub Adrian

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa

 50. Różne drogi zarodkowania metastabilnej fazy "beta bis" w utwardzalnych wydzieleniowo stopach AlMgSi oraz ich wpływ na st...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Piotr Krzysztof Osuch

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych