Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 44 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polska rozmowa urzędowa. Konwersacyjno-dyskursywna analiza komunikacji "urzędnik-klient" i charakterystyka gatunku

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mariusz Rutkowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 2. Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Ogrodniczuk

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 3. Eurolekt - unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Łucja Biel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 4. Wielojęzyczność w Elektronicznym Repozytorium Rot Wielkopolskich (ROThA)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Joanna Kopaczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 5. Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Dorota Drużyłowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 6. On the syntax of missing objects. A study with special reference to English, Polish, and Hungarian [O składni dopełnień ...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Marta Ruda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 7. Pomiędzy centrum a obrzeżem - strategie tłumaczenia niestandardowego języka polskiego na angielski

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Marta Crickmar

  Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

 8. Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Wagner

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 9. Najnowsze złożenia bezafiksalne w języku polskim i bułgarskim

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Długosz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 10. Przebiegi zmian gramatycznych i leksykalnych w historii języka polskiego - metody korpusowe i kwantytatywne w językoznaw...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Rafał Górski

  Instytut Języka Polskiego PAN

 11. Rola nauk ścisłych w kształtowaniu się polskiej literatury SF

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Szymon Kukulak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 12. Symbolika liczb w folklorze polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Wójtowicz

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

 13. Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kosek

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 14. Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i ...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marcin Pielużek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 15. Interdyskurs. Międzykulturowe badania tekstów akademickich. Studia porównawcze z zakresu organizacji tekstów akademickic...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Lesław Cirko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 16. Polska poezja metafizyczna i religijna w XX i XXI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Edyta Sołtys-Lewandowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 17. Analiza porównawcza suahilijskich i polskich ustnych opisów zdarzeń. Perspektywa semantyczna i morfosyntaktyczna.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agnieszka Schönhof-Wilkans

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 18. Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marcin Jakubczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 19. Potoczne reprodukty języka polskiego. Analiza formalna, semantyczna i pragmatyczna na materiale rubryki "Przekroju" "Hec...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Kozioł-Chrzanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 20. Leksyka teatralna największych polskich reformatorów teatru w dwudziestoleciu międzywojennym - Juliusza Osterwy, Leona S...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ewa Dulna-Rak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 21. Analiza i opis procesów fonostylistycznych w dialekcie Lancashire na podstawie korpusu PAC

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Kul

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 22. Dokumentacja rosyjskiej gwary staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce - internetowa baza danych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Głuszkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny

 23. Najstarszy znany przekład ksiąg Starego Testamentu na język Karaimów polskich. Edycja krytyczna rękopisu Tory z 1720 r....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Németh

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 24. O składni dopełnień domyślnych. Studium ze szczególnym odniesieniem do języka angielskiego, polskiego i węgierskiego...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Marta Ruda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 25. Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu - elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mariusz Leńczuk

  Instytut Języka Polskiego PAN

 26. Metafora jako mechanizm rozumienia języka prawnego i prawniczego oraz doświadczania prawa na przykładzie polskiego język...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Sylwia Wojtczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 27. Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 28. Polemika Gassendiego z Descartes'em - badania na podstawie tekstów źródłowych wraz z przekładem trzech tekstów na język ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Usakiewicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny

 29. Nowe tłumaczenie "Metafizyki" Arystotelesa z oryginalnego języka starogreckiego na język polski.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jan Bigaj

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 30. Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kurz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 31. Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Zowczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 32. Recepcja teorii Darwina w polskiej sztuce i kulturze wizualnej w okresie pozytywizmu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Haake

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 33. Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kul...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Bańko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 34. Samuel Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentariorum libri septem, Norimbergae 1696 - tłumacze...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krawczuk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 35. Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (pozaliterackich)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Gruszczyński

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 36. Zebranie, naukowe opracowanie i wydanie w językach oryginalnych wraz z tłumaczeniem polskim późnoantycznych tekstów syno...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pietras SJ

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 37. Podmiotowość w polskich tekstach mistycznych XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Stencel

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 38. W poszukiwaniu języka. Początki polskiej nauki o literaturze w kontekście europejskich przemian światopoglądowych (1795-...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Helena Markowska

  Wydział Polonistyki, Wydział Polonistyki

 39. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Witold Płotka

  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 40. Miejsce Kazimierza Twardowskiego w kulturze polskiej i filozofii europejskiej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jadacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 41. Historia leksykografii polsko-angielskiej (1788-1945)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mirosława Podhajecka

  Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny

 42. Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Deptuchowa

  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

 43. Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Janowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 44. Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Kleszcz

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Filologiczny