Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 141 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Syntezowane klasycznie i mechanochemicznie dynamiczne peptydowo-rezorcynarenowe kapsuły

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Hanna Małgorzata Jędrzejewska

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 2. Rozszerzone azakoroneny. Eksploracja chemii syntetycznej w zatłoczonym otoczeniu molekularnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Elżbieta Gońka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 3. Nowe optycznie czynne tio i selenokwasy fosfinowe jako chiralne odczynniki solwatujące w spektroskopii NMR , ligandy w k...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 4. Synteza nowych receptorów, ich zastosowanie w chiralnym rozopozniu biologicznie istotnych anionów oraz opracowanie dogod...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 5. Nieorganiczno-organiczne układy szkieletowe oparte na achiralnych i homochiralnych metaloorganicznych jednostkach budulc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Iwona Anna Justyniak

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 6. Nowe podejście do oddziaływań typu anion-pi: addukty supramolekularne z udziałem anionowych kompleksów jonów metali d-el...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Robert Podgajny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 7. Synteza i badania właściwości kompleksotwórczych nowych związków makrocyklicznych z wbudowanym układem lipofilowym....

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Romański

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 8. Synteza i właściwości makrocyklicznych związków zawierających rdzeń sacharozy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Franciszek Jarosz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 9. Synteza i badanie funkcjonalizowanych rodników werdazylowych jako materiałów o nowych właściwościach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kaszyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 10. Selektywne rozpoznawanie toksycznych amin heteroaromatycznych i N-nitrozoamin w proteinowych produktach spożywczych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Kutner

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 11. Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych fotokatalizatorów służących do wytwarzania wodoru jak...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Julien Guthmuller

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 12. Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w mon...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Liliana Dobrzańska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 13. Projektowanie, synteza i charakteryzacja luminescencyjnych materiałów molekularnych i polimerów koordynacyjnych otrzymyw...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Sołtys

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 14. Rezorcynareny o rozszerzonym chromoforze - synteza, własności optyczne i możliwości zastosowania.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Michał Wierzbicki

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 15. Etery metalokoronowe jako związki oddziałujące ze strukturami DNA wyższego rzędu.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Ewa Maria Rajczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 16. Fluorescencyjne sensory i transportery anionów na bazie szkieletu 1,8-diaminokarbazolu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Jan Chmielewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 17. Splicing peptydowy - badanie mechanizmu oraz możliwości jego wykorzystania w projektowaniu związków o potencjalnym zasto...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 18. Organiczne materiały półprzewodnikowe oparte o ciekłokrystaliczne rodniki werdazylowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kaszyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 19. Rozlegle skondensowane pirolowe układy aromatyczne. Metody syntezy i materiały funkcjonalne_x000D_

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Łukasz Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 20. Charakterystyka fizykochemiczna cyklodekstryn dostosowanych do pH-zależnej terapii celowanej lekami antracyklinowymi

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Renata Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. Makrocykliczne kompleksy metali przejściowych jako redoksy aktywne komponenty przełączników molekularnych.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Bohdan Roman Korybut-Daszkiewicz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 22. Warstwy diamentowe otrzymywane metoda CVD jako detektory chemiczne. Badania systematyczności zmian właściwości chemiczny...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Kowalska

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 23. Synteza i badania strukturalne modyfikowanych porfirynoidów

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Justyna Śniechowska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 24. Kaliksareny jako nanocząstki magazynujące ksenobiotyki: charakterystyka strukturalna, badanie oddziaływań gość-gospodarz...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Barbara Leśniewska

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 25. Kompleksy lantanowców z chiralnymi ligandami makrocyklicznymi - synteza, efekty chiralne i ich wpływ na katalityczne roz...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Aleksandra Karolina Gerus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 26. Badanie oddziaływań waniloidów z materiałami MOF na potrzeby uwalniania cząsteczek w terapiach antynowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Jakub Marszałek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

 27. Wykorzystanie makrocykli tworzonych przez podstawiony kwas tritiocyjanurowy jako matryc dla samoorganizacji łańcuchów pe...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Anna Cal

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 28. Mikrocząstki stereokompleksów polilaktydu zawierające jony metali i ich wykorzystanie do uwalniania substancji czynnych ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Melania Bednarek

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 29. Sztuczne enzymy oparte na foldamerach

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Berlicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 30. Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jon...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Maria Nowik-Zając

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 31. Hybrydowe związki makrocykliczne typu [n]arenów jako nowe szkielety układów supramolekularnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Boinski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 32. Zmiany konformacyjne związków heterocyklicznych wywołane oddziaływaniami międzycząsteczkowymi

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Adam Wojciech Kwiatkowski

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 33. Supramolekularne struktury liniowych i gwiaździstych polilaktydów oraz ich stereokompleksy poprzez oddziaływania funkcjo...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Antoni Biela

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 34. Synteza i badania zgięto-rdzeniowych materiałów ciekłokrystalicznych pochodnych 6-oksowerdazylu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Paweł Jasiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 35. Asocjacja i chiralne sortowanie jako czynniki kontrolujące dynamiczną chemię inherentnie chiralnych kawitandów i kapsuł...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Szumna

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 36. Pochodne aminokwasów receptory soli.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Jan Romański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 37. Synteza, struktura, właściwości optyczne i redoksowe oligomerów odwróconej porfiryny: od układów molekularnych do supram...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Jan Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 38. Związki pi-aromatyczne na płaszczyznach hiperbolicznych. Synteza i samoorganizacja

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Łukasz Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 39. Syntetyczne peptydy cysteinowe jako molekularne warstwy do badania oddziaływań jonów miedzi z beta-amyloidem

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr Urszula Elżbieta Wawrzyniak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 40. Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do materiałów gromadzących ładunek elektryczny oraz układów fotowoltaicznych - syn...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Eliza Płońska-Brzezińska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 41. Nowe C3 symetryczne pochodne tryptycenu użyteczne w konstruowaniu syntetycznych receptorów anionów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Marek Granda

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 42. Modyfikacja powierzchni tranzystorów FET do celów diagnostyki analityki medycznej.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Justyna Katarzyna Czupryniak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 43. Polimery funkcjonalizowane receptorami molekularnymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Michał Cegłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 44. Chryzaorole. Synteza i właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Damian Jerzy Myśliwiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 45. Reakcje Michaela w syntezie ferrocenylowych pochodnych zasad nukleinowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Marta Skiba

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 46. Supramolekularne kompleksy kukurbiturili jako krystaliczne materiały funkcjonalne: synteza, badania struktury i wlaściwo...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Oksana Danylyuk

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 47. Przełącznik molekularny oparty na cząsteczce fullerenu - przyszłość mechanomolekuł.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Ewa Małecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 48. Zastosowanie nowoczesnej spektroskopii NMR w badaniach kompleksów supramolekularnych i koordynacyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Piotr Tomasz Paluch

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 49. Archiktektury supramolekularne w nowych kompleksach jonów metali d- i f-elektronowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Violetta Patroniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 50. Inżynieria krystaliczna i fizykochemia klatratów i hydratów gazów i cieczy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Michał Ksawery Cyrański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii