Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 135 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sztuczne enzymy oparte na foldamerach

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Berlicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 2. Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jon...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Maria Nowik-Zając

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 3. Hybrydowe związki makrocykliczne typu [n]arenów jako nowe szkielety układów supramolekularnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Boinski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 4. Zmiany konformacyjne związków heterocyklicznych wywołane oddziaływaniami międzycząsteczkowymi

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Adam Wojciech Kwiatkowski

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 5. Supramolekularne struktury liniowych i gwiaździstych polilaktydów oraz ich stereokompleksy poprzez oddziaływania funkcjo...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Antoni Biela

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 6. Synteza i badania zgięto-rdzeniowych materiałów ciekłokrystalicznych pochodnych 6-oksowerdazylu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Paweł Jasiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 7. Asocjacja i chiralne sortowanie jako czynniki kontrolujące dynamiczną chemię inherentnie chiralnych kawitandów i kapsuł...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Szumna

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 8. Pochodne aminokwasów receptory soli.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Jan Romański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 9. Synteza, struktura, właściwości optyczne i redoksowe oligomerów odwróconej porfiryny: od układów molekularnych do supram...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Jan Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 10. Nowe C3 symetryczne pochodne tryptycenu użyteczne w konstruowaniu syntetycznych receptorów anionów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Jarosław Marek Granda

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 11. Chryzaorole. Synteza i właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Damian Jerzy Myśliwiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 12. Związki pi-aromatyczne na płaszczyznach hiperbolicznych. Synteza i samoorganizacja

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Łukasz Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 13. Syntetyczne peptydy cysteinowe jako molekularne warstwy do badania oddziaływań jonów miedzi z beta-amyloidem

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr Urszula Elżbieta Wawrzyniak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 14. Badania oddziaływania bioaktywnych polimerów z membranami lipidowymi

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kępczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 15. Projektowanie polimerów koordynacyjnych nowej generacji z węzłami metalicznymi Cu, Ag i Au oraz wielofunkcyjnymi łącznik...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Marek Smoleński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 16. Poszukiwanie układów o własciwościach katalitycznych powstających w wyniku samorganizacji polipeptydów w wiązki tetrahel...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Tadeusz Stefanowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 17. Polimery funkcjonalizowane receptorami molekularnymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Cegłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 18. Reakcje Michaela w syntezie ferrocenylowych pochodnych zasad nukleinowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Marta Skiba

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 19. Modyfikacja powierzchni tranzystorów FET do celów diagnostyki analityki medycznej.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Justyna Katarzyna Czupryniak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 20. Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do materiałów gromadzących ładunek elektryczny oraz układów fotowoltaicznych - syn...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 21. Synteza i chemia supramolekularna organiczno-nieorganicznych nanomateriałów hybrydowych powierzchniowo modyfikowanych jo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Bogusław Mieczkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 22. Synteza i właściwości makrocyklicznych związków zawierających rdzeń sacharozy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Franciszek Jarosz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 23. Nowe podejście do syntezy cyklochiralnych makrocykli o szerokich możliwościach aplikacyjnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Iwanek

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 24. Badanie własności struktur supramolekularnych - rola wiązań molekularnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sebastian Krzysztof Pawlus

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 25. Przełącznik molekularny oparty na cząsteczce fullerenu - przyszłość mechanomolekuł.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Ewa Pawłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 26. Zastosowanie nowoczesnej spektroskopii NMR w badaniach kompleksów supramolekularnych i koordynacyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Piotr Tomasz Paluch

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 27. Supramolekularne kompleksy kukurbiturili jako krystaliczne materiały funkcjonalne: synteza, badania struktury i wlaściwo...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Oksana Danylyuk

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 28. Optycznie czynne nanorurki węglowe: syntezy i badania strukturalne kowalencyjnych i supramolekularnych pochodnych zawier...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 29. Bimetaliczne pochodne heteroaryloboranów - nowe atrakcyjne reagenty w syntezie organicznej i chemii materiałowej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Sergiusz Mariusz Luliński

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 30. Badania procesów wytwarzania i strukturyzowania nowych materiałów hybrydowych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Elżbieta Kowalewska

  CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

 31. Chiralne kontenery metal-organiczne: rozpoznawanie enancjomeryczne, spektroskopowe rozróżnianie enancjomerów i kataliza ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jan Lisowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 32. Archiktektury supramolekularne w nowych kompleksach jonów metali d- i f-elektronowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Violetta Patroniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 33. Inżynieria krystaliczna i fizykochemia klatratów i hydratów gazów i cieczy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 34. Nanostruktury w biosensorach elektrochemicznych i wskaźnikach SERS

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Barbara Jadwiga Pałys

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 35. Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów - dynamiczna chemia kombinatoryjna

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 36. Od prostych molekul pochodnych kwasów diboronowych do funkcjonalnych boroorganicznych kompleksów supramolekularnych o pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Konrad Durka

  Politechnika Warszawska

 37. Azamakrocykliczne kompleksy metali przejściowych jako elektroaktywne elementy strukturalne do konstrukcji rotaksanowego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Woźny

  Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

 38. Neutralne homo- i heteronuklearne bismakrocykliczne kompleksy metali jako komponenty układów topologicznie związanych....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Iwona Mames

  Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

 39. Synteza i zastosowanie wielozadaniowych, selektywnych nośników leków zmniejszających kardiotoksyczność oraz fotoczułość ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Olga Angelika Święch

  Uniwersytet Warszawski

 40. Dynamiczna chemia kombinatoryjna w poszukiwaniu selektywnych receptorów na aniony

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Filip Michał Ulatowski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 41. "Helikaty, kratki, bagietki" - synteza i charakterystyka nowych kompleksów supramolekularnych metali d- i f-elektronowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Monika Wałęsa-Chorab

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 42. Mezoporowate warstwy przewodzących polimerów wdrukowywanych molekularnie jako elementy rozpoznające chemosensorów do sel...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marcin Dąbrowski

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 43. Budowa chemiczna i stereostruktura kowalencyjnych adduktów wybranych przeciwnowotworowych pochodnych akrydyny z zasadami...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jakub Grynda

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 44. Supramolekularne kompleksy pillar[n]arenów modyfikowanych grupami karboksylowymi z pochodnymi guanidyny i amidyny

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Helena Lidia Butkiewicz

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 45. Sfunkcjonalizowany tlenek grafenu jako nowy, wysokowydajny adsorbent jonów metali ciężkich_x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Dawid Pakulski

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 46. Foldamerowe mimetyki alfa helis - synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Karolina Agnieszka Pułka-Ziach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 47. Synteza i właściwości zwitterjonowych rotaksanów i przełączników molekularnych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Woźny

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 48. Zależność stabilności fazy oraz właściwości magnetycznych w dyskotycznych pochodnych benzo[e][1,2,4]triazynylu.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Szymon Piotr Kapuściński

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 49. Dynamiczne klatki iminowe - samoasocjacja z selekcją komponentów

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Michał Kołodziejski

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 50. Synteza i charakterystyka nowych polimerów supramolekularnych na bazie sfunkcjonalizowanych aminokwasami platform organi...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Grzegorz Markiewicz

  Wydział Chemii, Wydział Chemii