Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 737 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Prejudycjalność w polskim i rosyjskim procesie karnym. Analiza prawonoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Joanna Zofia Machlańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 2. "Matrimonium per procura" w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: ks. dr hab. Lucjan Aleksander Świto

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

 3. Reforma prawa wykroczeń

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Daniluk

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 4. Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zuba

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

 5. Konstytucyjne bariery stosowalności prawa prywatnego w sektorze publicznym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Rafał Szczepaniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 6. Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania "kasatoryjności" pos...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Marzena Wąsek-Wiaderek

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 7. Zarządzanie bezpieczeństwem w prawie i polityce azylowej i powrotowej Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Magdalena Kosińska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 8. Wpływ Brexitu i bezwarunkowego wprowadzenia systemu głosowania "podwójną większością" na proces decyzyjny w Radzie Unii ...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Kleinowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 9. Odstępstwo rolne jako forma dozwolonego użytku odmiany rośliny chronionej wyłącznym prawem hodowcy

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Felchner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 10. Miejsce wolności politycznej w hierarchii wartości demokratycznych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Eleonora Eliasz

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 11. Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji. Perspektywa amerykańska, niemiecka i polska

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 12. Jak instytucja monarchii czyni państwa arabskie stabilnymi?

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Grzegorz Łukasz Małachowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 13. Miejsce i rola uchwał rocznicowych Sejmu i Senatu RP w polskiej polityce pamięci

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartłomiej Secler

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 14. Rola polskich organizacji pozarządowych we wspieraniu rozwoju mediów na Ukrainie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Sylwia Galus

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 15. Prawo w toku przemian. Praktyka wykorzystywania nietekstualnych elementów w uzasadnieniach sądowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Edyta Wojdala

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 16. Status prawny oraz ochrona i wsparcie działalności pszczelarskiej w Polsce w świetle prawa Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Krzysztof Mikołaj Różański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 17. Kapitał zakładowy spółki z o.o. jako narzędzie ochrony jej wierzycieli w ujęciu prawno-porównawczym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Paulina Regiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 18. Reformy terytorialne w Europie - międzynarodowa perspektywa porównawcza

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 19. Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Dorota Pacześniak

  Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją

 20. Interakcyjny charakter relacji między prawem a emocjami

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Soniewicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 21. Współczesne kierunki zmian metodologii prawa prywatnego międzynarodowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 22. Prawo własności w orzecznictwie sądów Wolnego Miasta Krakowa. Z dziejów stosowania Kodeksu Napoleona (Code civil)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Architektura umysłu prawniczego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Bartosz Paweł Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 24. Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski na tle doświadczeń międzynarodowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Jerzy Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 25. Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetow...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Artur Szmigielski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 26. Sondergericht Kattowitz - Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Konrad Józef Graczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 27. Dyskursy cyberbezpieczeństwa w świetle zagrożeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Robert Adrian Siudak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 28. Władza podzielona w polskich gminach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Martyna Kopcińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 29. Kolektywna inteligencja w Internecie: zastosowania w sferze publicznej, metody badania i modele partycypacji obywatelski...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Olszowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 30. Rodziny romskie i ich mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa mniejszości romskiej w kontekście polityki integracji Romów we w...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Piotr Witkowski

  Akademia WSB, Wydział Nauk Stosowanych

 31. Praktyki rynkowe Google w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Krzysztof Kolasiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 32. Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Jan Gajewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 33. Umowa ubezpieczenia w XXI wieku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Tereszkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 34. Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Roman Grudecki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 35. Rekonstrukcja kategorii "bliskości" w polskim systemie prawnym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marlena Katarzyna Drapalska-Grochowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 36. Zagadnienie fałszu pieniądza na gruncie polskiej ustawy karnej i w ujęciu prawnoporównawczym.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Sławomir Błotnicki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 37. Prawnicza nieświadomość: analiza pojęć 'intuicji' i 'wglądu' w rozumowaniach prawniczych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Tomasz Jan Zygmunt

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji