Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1253 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem mode...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agata Wancio

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 2. Model parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Kulińska

  Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 3. Polityka makrostabilnościowa a cykl koniunkturalny

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Brzoza-Brzezina

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Polityki Pieniężnej

 4. Globalne łańcuchy wartości w sektorze dóbr luksusowych - z perspektywy konsumentów i współtwórców łańcuchów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Stępień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 5. Wpływ konkurencji w sektorze bankowym na skuteczność antycyklicznej polityki makroostrożnościowej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 6. Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+: Perspektywa organizacyjna

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Ingram

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 7. Rola informacji związanych ze zdrowiem w marketingu i konsumpcji żywności w Polsce

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Bryła

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 8. Znaczenie przepływów pracowników pomiędzy zasobami na rynku pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Gałecka-Burdziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 9. Cykliczność zmian aktywności zawodowej ludności. Analiza efektów dodatkowych/zniechęconych pracowników

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Gałecka-Burdziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 10. Modelowanie ilości odpadów komunalnych powstających w przestrzeni miejskiej (na przykładzie Poznania)

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Patrycja Wysocka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 11. Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, łączące reprezentację statyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym k...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Jaromar Łukowicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 12. Wpływ zróżnicowania popytu na relację pomiędzy konkurencyjnością, a innowacyjnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Maciej Wilamowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Szacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnych usług ekosystemowych Zatoki ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ilona Wrześniewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 14. Rola i koszty utrzymania parków miejskich na przykładzie miasta stołecznego Warszawa

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Krystian Malesa

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 15. Estymacja pośrednia w zakresie badania niepełnosprawności na podstawie NSP 2011

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Paradysz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 16. Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Latoszek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 17. Przedsiębiorczość technologiczna i rozwój organizacji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Piotr Kordel

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 18. System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aleksandra Szunke

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 19. Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 20. Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Trąpczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 21. Przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne terenów położonych wzdłuż autostrady A2 na odcinku Emilia - Wartkowice

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Lechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 22. Możliwości wykorzystania modeli DSGE w analizie związków pomiędzy polityką pieniężną a bezrobociem na przykładzie gospod...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Przemysław Włodarczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 23. Wpływ japońskiej kultury narodowej na zmianę postaw, percepcji, motywacji i cech polskich pracowników

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Krasiński

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 24. Modelowanie widoczności powierzchni reklamowych w ocenie presji widokowej na publiczną przestrzeń miejską - podejście GI...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Szymon Chmielewski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii

 25. Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dagmara Wach

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 26. Konwergencja stanu zdrowia publicznego w europejskiej przestrzeni regionalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Renata Jaworska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 27. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szyszka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 28. Model powiązań sieciowych w agrobiznesie

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Wiśniewska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 29. Ekonometria wahań cyklicznych - cykle koniunkturalne i finansowe oraz analiza ich wzajemnych powiązań

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mateusz Pipień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 30. Dlaczego wszyscy chcą studiować? Wybory edukacyjne absolwentów szkół średnich w perspektywie ekonomii tożsamości

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Wysocki

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 31. Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Fiedorczuk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 32. Inwestowanie w kapitał ludzki z perspektywy pracownika

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Olena Shelest-Szumilas

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 33. Nierówności ekonomiczne, nierówności polityczne i wyniki gospodarcze: próba spojrzenia z perspektywy Polski lokalnej okr...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Fałkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Zakres swobody prowadzenia polityki pieniężnej w kontekście integracji z UGW: przypadek krajów z derogacją

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Goczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 35. Polityka pieniężna i rynek kapitałowy - reakcja banku centralnego na ceny aktywów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Goczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Pieniądz a dobrobyt w procesie integracji monetarnej - koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja braku neutralności...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Julia Włodarczyk

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 37. Globalny łańcuch produkcji: wartość dodana i produktywność przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Hagemejer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 38. Uwarunkowania interdyscyplinarności nauki w odniesieniu do działalności badawczej prowadzonej przez naukowców

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Izabela Kijeńska-Dąbrowska

  Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

 39. WPŁYW CZŁONKOSTWA W STREFIE EURO NA ZŁOŻONOŚĆ PRODUKTÓW W EKSPORCIE

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Serwach

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 40. POLNTA - Narodowy Rachunek Transferów oraz Narodowy Rachunek Transferów Czasu dla Polski

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 41. Postawy i zachowania młodych konsumentów wobec zdrowego i zrównoważonego żywienia

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Zuzanna Lecluyse-Pieniak

  Instytut Badań Konsumenckich i Sensorycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 42. Luka płacowa kobiet i mężczyzn w ujęciu kohortowym.

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Iga Magda

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 43. Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 44. Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na kreowanie wartości przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dariusz Siudak

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 45. Nowa metoda identyfikacji chaszczy patentowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Kamiński

  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 46. Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Małecka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 47. Uśrednianie prognoz hurtowych cen energii elektrycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jakub Nowotarski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 48. Badania dynamicznej nieefektywności i zmiany dynamicznej produktywności. Analiza w europejskich przedsiębiorstwach przem...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Magdalena Kapelko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 49. Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Kapelko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 50. Zwinność przedsiębiorstw w procesie przystosowania się do otoczenia i jego zmian

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maja Sajdak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania