Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1253 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Cieślik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 2. Migracje piłkarzy na tle migracji pracowników w Unii Europejskiej na początku XXI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marzena Józefczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 3. Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 4. Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 5. Zarządzanie wykorzystaniem instrumentów wspierania rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa – kontekst strategiczny...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Marek Matejun

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 6. Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność - analiza makro i mikroekonomiczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Proces różnicowania działalności handlowej w procesach rozwoju ekonomicznego - aspekty teoretyczne i międzynarodowe empi...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Parteka

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 8. Profesjonalizacja struktur nadzoru w firmach rodzinnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Izabela Koładkiewicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 9. Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 10. Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 11. Zdolność do doskonalenia organizacji przeciętnie wrazliwej na błedy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Myszewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 12. Wskaźniki pomiaru działalności firm innowacyjnych - adekwatność istniejących wskaźników oraz propozycja wprowadzenie now...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 13. Nowoczesny kapitalizm państwowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - efektywność przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Pań...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szarzec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 14. Wpływ dopasowania na relacje pomiędzy przedsiębiorstwami.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Leszczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 15. Zintegrowane raportowanie - nowy model komunikowania dokonań, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wyzwaniem dla p...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

  Społeczna Akademia Nauk

 16. Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 17. Modelowanie dynamiki zachowań konsumentów na rynkach oligopolistycznych za pomocą automatów komórkowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kowalska-Styczeń

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 18. Determinanty bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce na tle ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 19. Makro, mezo i mikroekonomiczna efektywność wspierania inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy Unii...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wawrzyniec Czubak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 20. Polska szkoła makro-konkurencyjności

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Jagiełło

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 21. Konkurencyjność eksportowa firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (ESW)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Michałek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Scenariusze rozwoju i wizje polskiej przestrzeni wiejskiej w perspektywie długookresowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bański

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 23. Nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce na tle Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Witkowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

 24. Symulacyjne modelowanie popytu na świadczenia zdrowotne

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Bożena Mielczarek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 25. Modelowanie i prognozowanie hurtowych cen energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli przełącznikowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 26. Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Cezary Mądry

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 27. Wycena, aspekty sprawiedliwości i preferencje względem odnawialnych źródeł energii i ich lokalizacji w Polsce i Niemczec...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 28. Ostatni rok życia Europejczyka - analiza warunków społeczno-ekonomicznych końca życia i determinanty umieralności na pod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 29. Przekształcenia przestrzeni publicznej miasta średniej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Anna Golędzinowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 30. Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Koryś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 31. Wpływ starzenia się na sytuację budżetową w Polsce

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 32. Współpraca a publikacje w renomowanych czasopismach - analiza determinant produktywności polskich naukowców w dziedzinie...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 33. Luka technologiczna a kryzys gospodarczy w nowej i starej Europie

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. prof. UW Stanisław Kubielas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Reguły konstytucyjne a polityka gospodarcza i wyniki gospodacze

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 35. Mobilność zdrowotno-dochodowa, nierówności zdrowotne i dobrobyt społeczny: analiza teoretyczna i empiryczna

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Martyna Kobus

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 36. Pomiar podobieństwa rozkładów umieralności

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Muszyńska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 37. Modele transferu wiedzy w rolnictwie a efekty produkcyjne gospodarstw rolnych - ujecie przestrzenne

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Konrad Czapiewski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 38. Interakcje przestrzenne i efekty zewnętrzne zmian użytkowania ziemi na obszarach metropolitalnych Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Korcelli

  INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN

 39. Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Trzmielak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 40. Nordycki model równoważenia finansów publicznych i osiągania stabilności społecznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Filar

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 41. Banki a cykle koniunkturalne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Barczyk

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 42. Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kwiatkowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 43. Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym w Polsce

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 44. Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bernadetta Zawilińska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 45. Wpływ procesów gentryfikacji i wykluczenia społecznego na przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielki...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 46. Zarządzanie zaufaniem instytucjonalnym w relacji lekarz-pacjent

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Krot

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 47. Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Stabryła

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 48. Wykorzystanie technologii semantycznych w monitoringu wiarygodności informacji pozyskiwanej z Internetu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Kinga Kajfosz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 49. Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Papież

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 50. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych w konte...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Stefańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania