Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 557 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Neuronalne korelaty powstawania i wygaszania długotrwałej pamięci strachu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kacper Łukasiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Wpływ eksendyny-4 na czynność fibroblastów skóry oraz ekspresję białek i mikroRNA regulujących proces gojenia w warunkac...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Monika Anna Wolak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 3. Stymulowany związkami chemicznymi translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP w wybranych genach zaangażowanych w pa...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maciej Jan Dąbrowski

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 4. Modulacja aktywności sieci neuronalnej ciała migdałowatego przez receptor 5-HT7

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Tokarski

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 5. Badanie wpływu dopaminowych receptorów D1 i D2 w korze orbitofrontalnej szczura na giętkość poznawczą i wrażliwość na in...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Michał Dariusz Rychlik

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Rola egzosomów indukowanych promieniowaniem jonizującym na inwazyjność komórek raka piersi.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Michał Stefan Lach

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 7. Udział czynnika transkrypcyjnego Sp1 w regulacji ekspresji astrocytarnego transportera glutaminy SN1: wpływ jonów amonow...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Anna Dąbrowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Udział utlenionych lipoprotein o niskiej gęstości (oxLDL) w patogenezie uszkodzenia funkcji filtru kłębuszkowego w przeb...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kamil Wojciech Dąbkowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 9. Ocena wpływu działania kinazy sfingozyny typu 1 oraz 2 na farmakologiczną mobilizację krwiotwórczych komórek macierzysty...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Mateusz Stanisław Adamiak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 10. Zmiany na różnych poziomach organizacji ciała dorosłych osobników Lithobius forficatus poddanych stałej ekspozycji na ka...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Maria Rost-Roszkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 11. Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Dorota Bogumiła Ścieglińska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 12. Międzykomórkowe interakcje receptorów Notch z ich ligandami determinujące odpowiedź wewnątrzkomórkową

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Adolfo Rivero-Muller

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 13. Analiza ekspresji mikroRNA z klastrów miR-17-92, miR-106b-25 i miR-106a-363 oraz genów z rodzin MYC i E2F w najczęściej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Renata Agnieszka Gruszka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 14. Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynnikiem niepłodn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Veronika Aleksandrovych

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 15. Udział kanałów HCN w synchronizacji aktywności EEG oraz powstawaniu pamięci w szczurzym modelu choroby Alzheimera

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paulina Dominika Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 16. Regulacja różnicowania i plastyczności fenotypowej komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych w warunkach fizjologiczny...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Anna Filip

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Profilowanie fosforowe jako metoda oceny rozwoju organizmów w warunkach stresu fizjologicznego - diagnostyka fosforomicz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jacek Marek Lipok

  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

 18. Unerwienie neuronów przednio-przyśrodkowego jądra nakrywki oraz neuronów dopaminergicznych śródmózgowia przez głębokie w...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kamil Zbigniew Pradel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 19. Wpływ stresu wywołanego separacją od matki na fizjologię i morfologię neuronów jądra niepewnego, jako struktury zaangażo...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Anna Janina Guguła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 20. Rola korowych interneuronów somatostatynowych i ich modulacji cholinergicznej w plastyczności mózgu wywołanej deprywacją...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Grzegorz Władysław Dobrzański

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Rola receptora amin śladowych typu 1 w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz w powstawaniu zmia...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Bartosz Adam Frycz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Rozwój zarodkowy narządu lemieszowo-nosowego i struktur towarzyszących u różnych gatunków gadów łuskonośnych (Squamata)...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paweł Andrzej Kaczmarek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Rola MCPIP1 w procesach fizjologicznych i patofizjologicznych naskórka

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Konieczny

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 24. Charakterystyka neuronów jądra niepewnego szczura - elektrofizjologiczne badania in vivo

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Aleksandra Maria Trenk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 25. Rola lizosomów w insulinozależnej regulacji ekspresji oraz aktywności kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w podocytac...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Patrycja Rachubik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Rola deaminazy AMP i wpływ zahamowania jej aktywności na funkcjonowanie mitochondriów w eksperymentalnym niedotlenieniu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Agnieszka Zabielska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 27. Analiza porównawcza guza pierwotnego, przerzutowego i krążących we krwi komórek raka piersi w zakresie podtypów molekula...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Marcin Braun

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 28. Rola Angiotensyna (1-12) oraz szlaku niezależnego od ACE w produkcji Ang II w dysfunkcji sródbłonka naczyń obowodowych w...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tasnim Mohaissen

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 29. Udział interleukiny 6 w mechanizmach zaburzeń rozwoju potomstwa myszy wywołanych podaniem lipopolisacharidu bakteryjnego...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ruzanna Dżawadian

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 30. Molekularne mechanizmy rozwoju komórek Purkiniego móżdżku u oposa. Skonstruowanie transgenicznego oposa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ruzanna Dżawadian

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 31. Interakcje między powszechnie stosowanymi lekami antyarytmicznymi i przeciwpadaczkowymi w modelu uogólnionych napadów to...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. med. Kinga Katarzyna Borowicz

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 32. Personalizacja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Małgorzata Rogalińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 33. Wpływ atypowych leków przeciwpsychotycznych na procesy prooksydacyjne, antyoksydacyjne i apoptozę - badania w elementach...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Ewa Dietrich-Muszalska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 34. Udział wybranych mechanizmów obrony antyoksydacyjnej w odruchowej regulacji krążenia u szczura.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Stanisław Zajączkowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 35. Adaptacje metabolizmu energetycznego miocytów serca w miażdżycy - znaczenie w patologii i strategiach terapeutycznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 36. Jajorodność, jajożyworodność i żyworodność: strategie rozrodcze owadów i ich wpływ na morfologię i ultrastrukturę żeński...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Wacław Tworzydło

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 37. Poszukiwanie związków biologicznie aktywnych wśród ligandów receptorów serotoninowych, szczególnie 5-HT7, i dopaminowych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Małgorzata Wesołowska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 38. Ocena udziału kompleksu interleukiny 6 i rozpuszczalnej formy jej receptora ( kompleks IL-6/IL-6sR)w komunikacji komórek...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. n.med. Cezary Adam Szczylik

  Wojskowy Instytut Medyczny

 39. Wpływ interakcji pomiędzy siarkowodorem a tlenkiem azotu na regulację układu krążenia u normotensyjnych (WKY) i hiperten...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. med. Mariusz Sikora

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 40. Zmiany w ekspresji białka w błonie śluzowej macicy w odpowiedzi na implantację oraz zarodkowe estrogeny we wczesnym okre...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Beenu Moza Jalali

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 41. Analiza wpływu wybranych związków chemicznych na translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w gen...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. nadzw. Ewa Maria Ziętkiewicz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 42. Wpływ kwasu kynureninowego na szlaki sygnałowe w komórkach raka jelita grubego - ocena potencjału chemoprewencyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Katarzyna Walczak

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

 43. Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Mateusz Kazimierz Gola

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 44. Identyfikacja mózgowo-specyficznych, nie-kodujacych microRNA u myszy: 1 - regulujących plastyczność synaptyczną w proces...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Witold Adam Konopka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 45. Rola białka Ttyh1 w rozwoju padaczki

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Łukasiuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 46. Rola MBD3 (methyl-binding protein 3) w epileptogenezie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Łukasiuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 47. Budowa i ewolucja jajnika oraz przebieg oogenezy u pierścienic z gromady siodełkowców (Annelida, Clitellata)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Piotr Jan Świątek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 48. Ochronny mechanizm działania tamoksyfenu w jajniku w czasie chemioterapii

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Renata Elżbieta Ciereszko

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 49. Regulacja ekspresji białek ALKBH w nowotworach, znaczenie w terapii.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 50. Funkcjonalna analiza desaturazy stearoilo-CoA jako regulatora homeostazy metabolicznej i indukowanej przez kwasy tłuszcz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN