Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 557 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii

  Konkurs: SYMFONIA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zbigniew Wróbel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 2. Przebieg pozasiatkówkowej neurodegeneracji w modelu spontanicznej jaskry (myszy DBA/2J) - przyżyciowe badania metodami r...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Michał Marcin Fiedorowicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 3. Poziom cynku oraz zmiany w obrębie genów regulujących jego metabolizm jako czynniki ryzyka częstych raków w populacji po...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Katarzyna Kaczmarek

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 4. Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątrob...

  Konkurs: SYMFONIA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Karol Chłopicki

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka

 5. Molekularna oraz behawioralna charakterystyka nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (SCA3)

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Paweł Michał Świtoński

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 6. Wpływ endotoksemii na rokowanie w udarze niedokrwiennym mózgu.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Dziedzic

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 7. Przeszczepy komórkowe jako terapia odtwarzania funkcji lokomocyjnych u szczurów paraplegicznych - selektywna stymulacja ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Urszula Sławińska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 8. Vinclozolina jako środowiskowy czynnik zaburzający działanie androgenów w pęcherzyku jajnikowym - badania in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Małgorzata Ewa Knet

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Poszukiwanie promotorów, do których wiąże się białko MBD3 w mózgu kontrolnym i w szczurzym modelu padaczki skroniowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Joanna Bednarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 10. Definiowanie nowych mechanizmów neurodegeneracji z użyciem pierwszego modelu knock-in SCA3/MJD

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Maciej Figiel

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 11. Molekularne podstawy rozwoju szkieletu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr Przemyslaw Tylzanowski

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 12. Wpływ chloroorganicznych ksenobiotyków na stan połączeń nabłonkowo-kosmówkowych łożyska ciężarnej krowy

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Kotwica

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 13. Badania porównawcze różnych typów wzrostu nadnercza szczura in vivo na podstawie analizy ekspresji genów kodujących oraz...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Marcin Michał Ruciński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 14. Modulacja noradrenergiczna poszukiwania kokainy

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Wojciech Barnaba Solecki

  Instytut Farmakologii PAN

 15. Badanie toksykokinetyki oraz obrazowanie czasowej i przestrzennej dystrybucji tytanu w wewnętrznych strukturach wybranyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Maria Golasik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 16. Mechanizmy epigenetyczne jako nowe czynniki ryzyka rozwoju neuropatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Beata Kieć-Wilk

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum

 17. Rola metaloproteazy 3 (MMP-3) w regulacji pobudliwości neuronalnej, funkcji receptorów NMDA i komórkowego poziomu jonów ...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Wójtowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 18. Rola kwasu lizofosfatydowego (LPA) i sfingozyno-1-fosforanu (S1P) oraz ich receptorów w procesie proliferacji, migracji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Sztachelska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 19. Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Robert Jakub Filipkowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Znaczenie szlaku sygnalizacyjnego SHH w patogenezie i progresji guzów germinalnych wieku rozwojowego.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ewa Czesława Iżycka-Świeszewska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 21. Mózgowy układ cholinergiczny w mysich modelach tauopatii typu alzheimerowskiego i typu otępienia czołowo skroniowego - o...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Grażyna Niewiadomska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 22. Zmiany immunologiczne po krwotoku podpajęczynówkowym: związek ze stresem oksydacyjnym i opóźnionym niedokrwieniem mózgu...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Roger Marek Krzyżewski

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 23. Ocena uszkodzenia aksonalnego i neuronalnego u chorych ze sporadyczną i rodzinną postacią stwardnienia rozsianego i u cz...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: Monika Urszula Grudziecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 24. Poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za stabilizację kolców dendrytycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Anna Katarzyna Skupień

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 25. Rola ekdysteroidów w wybranych procesach fizjologicznych poprzez analizę wskazanych genów Halloween oraz receptorów jądr...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Agata Wanda Bednarek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 26. Tlenek węgla (CO) jako fizjologiczny czynnik gastroprotekcyjny i modulujący aktywność enzymów szlaku syntezy siarkowodor...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marcin Magierowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 27. "Kontrola prądów jonowych spoczynkowych przez receptory adrenergiczne w neuronach piramidowych kory przedczołowej (mPFC)...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Katarzyna Ewa Grzelka

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 28. Oksygenaza hemowa-1 w rozwoju i progresji tętniaka aorty brzusznej.

  Konkurs: FUGA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Aleksandra Barbara Piechota-Polańczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 29. Przyczyny zmienności fenotypowej zespołów padaczkowych uwarunkowanych mutacjami kanału jonowego sodowego Nav1.1.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Dorota Maria Hoffman-Zacharska

  Instytut Matki i Dziecka

 30. Udział siarczanu indoksylu w modulowaniu aktywności układu hemostazy i parametrów hemodynamicznych w zwierzęcym modelu d...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tomasz Waldemar Kamiński

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 31. Wpływ stresu prenatalnego na właściwości neuronów i przekaźnictwo synaptyczne w grzbietowym jądrze szwu szczura

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Joanna Grażyna Sowa

  Instytut Farmakologii PAN

 32. Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośniki cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Natalia Iwona Kułach

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 33. Białko WWOX jako wielofunkcyjny modulator transkrypcji w patogenezie cukrzycy ciążowej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Izabela Martyna Baryła

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 34. Korelacja ekspresji białka Dcx i migracji komórek glejaka pochodzących od pacjentów, z zastosowaniem kurzego zarodka z ż...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Adrian Odrzywolski

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 35. Rola zaburzeń plastyczności synaptycznej w ciele migdałowatym w rozwoju fenotypu aspołecznego w mysich modelach autyzmu...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Ksenia Zuzanna Meyza

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 36. Wpływ hiperhomocysteinemii na zmiany proteomu mózgu, funkcje poznawcze i starzenie się myszy

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Joanna Maria Suszyńska-Zajczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 37. Zastosowanie interaktywnych paradygmatów w ocenie fizjologicznej aktywności kory mózgu wśród zdrowych dzieci.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Michał Tomasz Podgórski

  Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

 38. Efekt łącznych podań fluoksetyny i cynku w modelu przewlekłego stresu unieruchomienia u myszy

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paulina Misztak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 39. Siarkowodór jako endogenna molekuła ochronna w patofizjologii rozwoju przełyku Barretta

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marcin Magierowski

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 40. Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Cieślik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 41. Wpływ stresu we wczesnym okresie życia na dojrzewanie i przepuszczalność bariery krew-mózg oraz aktywację procesów neuro...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Anna Katarzyna Solarz

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 42. Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S)- Sulforafanu w regulacji zachowań ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Patrycja Anna Pańczyszyn-Trzewik

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 43. Znaczenie tlenku węgla (CO) w gastroprotekcji względem doświadczalnych ischemiczno-reperfuzyjnych uszkodzeń błony śluzow...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Magierowska

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 44. Siarczan indoksylu a układ hemostazy w przewlekłej chorobie nerek.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tomasz Waldemar Kamiński

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 45. Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Maria Staniszewska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 46. Postzygotyczne punktowe mutacje de novo jako przyczyna chorób neurologicznych/neurorozwojowych u dzieci.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Anna Magdalena Walczak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 47. Wpływ subpopulacji lipoprotein wysokiej gęstości (HDL) na wydajność lipolizy lipoprotein bardzo niskiej gęstości (VLDL) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewa Maria Wieczorek

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 48. Feniksyna jako nowy regulator funkcji komórek alfa i beta trzustki

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Małgorzata Billert

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 49. Badanie mechanizmów wzmocnienia odpowiedzi na poziomie korowym i podkorowym po treningu wzrokowym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kordecka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Małe zmiany - Wielki efekt: Rola współgry S-palmitylacji i S-nitrozylacji w mysim modelu depresji

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Jakub Mateusz Włodarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk