Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 288 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Patofizjologiczna rola tlenku trimetyloaminy w niewydolności serca.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Adrian Drapała

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 2. Profilowanie czynników zapalnych i sfingolipidów u kobiet z preeklampsją.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Karol Charkiewicz

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 3. Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Mariusz Popek

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Poszukiwanie genetycznych determinantów złośliwości zmian pęcherzykowych tarczycy metodą screeningu genomowego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Martyna Borowczyk

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 5. Fenotyp tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej a naciek komórek zapalnych. Znaczenie w patofizjologii chorób ukladu sercowo...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Karol Urbański

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 6. Analiza ChIP-seq w celu określenia funkcji OmpR w regulacji ekspresji genów warunkujących wirulencję oraz zdolności adap...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Marta Nieckarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 7. Mechanizm działania bisfenoli BPA, BPS i BPF na podstawie badań in vitro komórek spermatocytów mysich GC-2spd(ts)

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Iwona Sidorkiewicz

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 8. Wykorzystanie nanocząstek srebra do zwiększania potencjału przeciwdrobnoustrojowego naftochinonów przeciwko Staphylococc...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Krychowiak

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 9. Synteza i badanie właściwości superparamagnetycznych nanocząstek pokrywanych biopolimerami i fotouczulaczami jako materi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Dorota Chełminiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 10. Miękkie folie żelatynowe nierozpuszczalne w środowisku żołądka - otrzymywanie, badania strukturalne i określenie rodzaju...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Bartosz Maciejewski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 11. Uwarunkowania i perspektywy reprodukcji cennych gatunków roślin starych lasów w warunkach fragmentacji środowiska

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Maciej Ziemiański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 12. Procesy zachodzące w siedliskach zmienionych antropogenicznie - herbicyd Roundup na torach kolejowych i skutki jego stos...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Olga Bemowska-Kałabun

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 13. Identyfikacja i porównanie genów indukowanych przez 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksynę (TCDD) w komórkach ziarnistych...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Sadowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 14. Wpływ nanocząstek srebra (Ag-NPs) syntetyzowanych biologicznie na aktywność metaboliczną komórek ssaczych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Joanna Chojniak-Gronek

  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 15. Identyfikacja i charakterystyka roli stałego nośnika hydrofobowych zanieczyszczeń w ich biodegradacji przez mikroorganiz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Agata Zdarta

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 16. Wpływ restrykcyjnego żywienia samic w okresie okołozapłodnieniowym na poziom metylacji DNA endometrium i zarodków podcza...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Kamila Zglejc

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 17. Nierówności martyngałowe i koncentracyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 18. Geometria dużej skali działań grup

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Damian Sawicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 19. Przyczyny, przebieg i skutki zmian obecności nadrzecznego lasu i zadrzewionych kęp w dolinach rzek polskich Karpat w XX ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Hanna Hajdukiewicz

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 20. Morfostruktura i morfotektonika bloku Gór Orlickich i Bystrzyckich w Sudetach Środkowych w świetle ilościowej analizy rz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Milena Różycka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 21. Propagacja sygnału w technice okultacji radiowych - symulacja amplitudy i fazy dla misji FORMOSAT-7/COSMIC-2.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Paweł Hordyniec

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 22. Modele Gorącej Ciemnej Materii i ich konsekwencje fenomenologiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Paweł Szczerbiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 23. Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr Krzysztof Wójcik

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 24. Wzajemny wpływ namagnesowania i prądu elektrycznego w rozcieńczonych półprzewodnikach ferromagnetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Grzegorz Mazur

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 25. Od prekursora tlenkowego do centrum aktywnego - teoretyczne badania mechanizmu polimeryzacji etylenu na katalizatorze Ph...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Maciej Gierada

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 26. Bez - odczynnikowa fotodegradacja związków organicznych metodą przygotowania próbki wody do analizy specjacyjnej z wykor...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Ewa Biaduń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 27. Synteza małocząsteczkowych sond chemicznych oraz charakterystyka strukturalna ich oddziaływania na szlak sygnałowy recep...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 28. Oligomeryczne azagrafenoidy. Synteza i właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marika Żyła-Karwowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 29. Zbadanie zjawiska białej szerokopasmowej emisji indukowanej laserowo w niedomieszkowanych nanokryształach krzemianów, pe...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Robert Tomala

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Nanostruktury polimerowe modyfikowane sunstancjami biologicznie czynnymi dla selektywnej akumulacji i dostarczania leków...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Wioletta Liwińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 31. Studium zdarzeń duplikacji w genomie.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Jarosław Paszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 32. Polaryzacja promieniowania emitowanego przez kwantowe lasery kaskadowe

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Emilia Pruszyńska-Karbownik

  Instytut Technologii Elektronowej

 33. Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych - ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Karol Bołbotowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

 34. Wpływ koordynacji jonów glinu i cynku na mikrostrukturę i strukturę szkliw z układu SiO2-Al2O3-CaO-MgO-K2O-Na2O-ZnO

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Leśniak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 35. Analiza pracy statycznej połączeń ciesielskich w drewnianych obiektach zabytkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Karolak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

 36. Elektrodepozycja ultracienkich warstw polimerowych, jako nowa metoda modyfikacji biomateriałów na bazie struktur włóknis...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 37. SYNCHRONIZACJA WIRUJĄCYCH WAHADEŁ ORAZ BELEK POD WPŁYWEM WYMUSZEŃ REGULARNYCH I CHAOTYCZNYCH.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Zofia Szmit

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny

 38. Materiały hybrydowe służące do magazynowania wodoru na bazie nanorurek węglowych i nowych super lekkich stopów litu...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Damian Kulawik

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie