Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 288 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Molekularne mechanizmy dużej wrażliwości komórek patogennych grzybów z rodzaju Cryptococcus na działanie nowego, potencj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Anna Niedźwiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 2. Charakterystyka gatunku Gaultheria procumbens L. (Ericaceae) jako źródła substancji roślinnych o potencjalnej aktywności...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Piotr Wojciech Michel

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 3. Badanie mechanizmu synergistycznego działania aktywowanej światłem porfiryny TMPyP i farnezolu w zwalczaniu bakterii pat...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Monika Kossakowska-Zwierucho

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 4. Ocena działania elektroporacji i elektrochemioterapii ludzkie komórki nowotworowe wrażliwe i oporne na chemioterapię w w...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Nina Rembiałkowska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 5. Badania nad charakterystyką genotypową izolatów Shewanella putrefaciens group pozyskanych od ryb słodkowodnych w Polsce...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Ewa Paździor

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 6. Synteza, właściwości fizykochemiczne i biologiczne koniugatów tymozyna beta4 - klastery boru. Nowa strategia polepszania...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Konrad Fink

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 7. Udział nanomateriałów w modulacji procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, jako czynnika warunkującego progresję no...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Matysiak

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 8. Miękkie folie żelatynowe nierozpuszczalne w środowisku żołądka - otrzymywanie, badania strukturalne i określenie rodzaju...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Bartosz Maciejewski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 9. Wpływ zmian klimatu (ocieplenia i suszy) na różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych na torfowiskach - sekwencjonowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Katarzyna Reczuga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 10. Identyfikacja oraz charakterystyka jęczmiennych homologów czynnika transkrypcyjnego PSR1 związanych z regulacją ekspresj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Paweł Mateusz Sega

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 11. Ekspresja i inżynieria nowej lakazy z Fusarium oxysporum oraz jej rola w bioupłynnianiu węgla brunatnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Natalia Bogusława Kwiatos

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 12. Nowa generacja fungicydów o zminimalizowanym występowaniu w pyłku kwiatowym i obniżonej dostępności dla pszczół

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Rafał Kukawka

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 13. Propagacja sygnału w technice okultacji radiowych - symulacja amplitudy i fazy dla misji FORMOSAT-7/COSMIC-2.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Paweł Hordyniec

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 14. Filtrowanie informacji zawartych w sieciach korelacyjnych i innych sieciach ważonych opisujących układy złożone.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Mateusz Juliusz Wiliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 15. Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Wójcik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 16. Zależność Elektronowych i Strukturalnych Właściwości Interfazy Metalu i Donorwo - Akceptorowej Warstwy Molekularnej od K...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Agata Czesława Sabik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 17. Rozszerzenie zakresu stosowalności banku asferycznych pseudoatomów ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego opisu elektr...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Sławomir Antoni Bojarowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 18. Oddziaływanie oligonukleotydowych sond fluorescencyjnych, z monowarstwą Langmuira, zawierającą nanoklastery srebra (Ag N...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Angelika Świtalska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 19. Walidacja użyteczności banku asferycznych atomów w celu oszacowania energii oddziaływań elektrostatycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Monika Anna Nowakowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 20. Nowe metody spektroskopii NMR dla białek częściowo losowo deuterowanych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Michał Jakub Górka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna i biomedyczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Marta Pranczk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 22. Wyjaśnienie mechanizmów wygaszania luminescencji d-f jonów Ce(3+) i Pr(3+) w Sr2GeO4

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Karolina Alicja Fiączyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 23. Otrzymywanie cienkich warstw faz MAX Tin+1AlCn metodą fizycznego osadzania par z wykorzystaniem wiązki elektronowej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Oleksandr Pshyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 24. Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw paliwowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Jan Zagórski

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 25. Studium zdarzeń duplikacji w genomie.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Jarosław Andrzej Paszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 26. Wieloskalowe modelowanie mechanizmu indukowanej przez ceramid śmierci komórek nerwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Weronika Hanna Wronowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Ograniczenie prądów upływności w wysokotemperaturowych strukturach barierowych InAsSb na podłożach GaAs otrzymanych meto...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Krystian Michalczewski

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 28. Synteza nanokompozytów TiO2-SnO2 dwustopniową metodą zol-żel i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych wpływaj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Maria Marzec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 29. Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych - ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Karol Filip Bołbotowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

 30. Wpływ wybranych dodatków stopowych (Cr, Mn, Co, Si) na tworzenie się i stabilizację fazy kwazikrystalicznej w proszku Al...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mikołaj Mitka

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Odporne na zużycie i utlenianie wysokotemperaturowe, nowe kompozyty in situ z układu Fe-Cr-Ni-Mo-C

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Łukasz Wieczerzak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 32. Zastosowanie metod rozdrobnienia mikrostruktury "top-down" do wytwarzania nanowarstwowych materiałów konstrukcyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Jerzy Kwiecień

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 33. Wymuszona osmoza wodnych roztworów gliceryny

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Ewa Agnieszka Laskowska

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 34. Rozkład węglowodorów aromatycznych w sprzężonym procesie karbonizowanie-reforming parowy w zależności od właściwości ads...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Karolina Korus

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 35. Mechanizmy przemian fazowych w procesie laserowego wytwarzania przyrostowego elementów ze stali 316L

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Ziętala

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 36. Badanie zjawiska wyładowań niezupełnych w oleju elektroizolacyjnym w oparciu o jednoczesne wykorzystanie metod pomiarowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Piotr Kunicki

  Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 37. Supertwarde cienkie warstwy z borków wolframu- wpływ mikrostruktury i składu chemicznego na własności fizyko- chemiczne....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Justyna Ilona Chrzanowska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 38. Modelowanie emisji nietermicznej ze strug w aktywnych jądrach galaktyk

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Piotr Grzegorz Banasiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej