Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 363 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Posiadanie versus brak partnera życiowego a zdrowie psychiczne i fizyczne młodych dorosłych w Polsce oraz w Stanach Zjed...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Adamczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 2. Pesymizm jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Rafał Ryguła

  Instytut Farmakologii PAN

 3. Aktywnosc ukladu opioidowego w patogenezie i terapii chorob zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jakub Jerzy Fichna

  Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Wydział Lekarski

 4. Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marianna Alicja Michałowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 5. Etnografia przekładu literackiego. Literatura polska i niderlandzka w wydawnictwie Suhrkamp (1960-2000)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Zajas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 6. Ucieleśnione pomniki pamięci? Badanie definicji oraz reprezentacji starości i starzenia się w dramacie angielskim w lata...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Małgorzata Bronk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 7. Wielojęzyczność w Elektronicznym Repozytorium Rot Wielkopolskich (ROThA)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Joanna Kopaczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 8. Językowy savoir-vivre polski i niemiecki. Studium konfrontatywne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik-Dąbkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 9. Język osiemnastowiecznych amerykańskich kazań kolonialnych. Analiza retoryczna i stylometryczna.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jan Rybicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 10. Strategie zasiedlenia obszarów wyżynnych Polski przez łowców i zbieraczy późnego paleolitu na na przykładzie kompleksu s...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 11. Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Buko

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 12. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym dla niegaussowskich rozkładów zwrotów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Palczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 13. Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dost...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 14. Koncepcja Customer Engagement w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwa z klientem. Modele teoretyczny i pomiarowy

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Rupik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 15. Kapitał zagraniczny w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej - znaczenie dla stabilności finansowej i ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 16. Wypłacalność ubezpieczyciela, immunizacja portfela i niezupełne rynki finansowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Lesław Stefan Gajek

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 17. Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ n...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariola Joanna Ciszewska-Mlinarič

  Akademia Leona Koźmińskiego

 18. Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tomasz Śleszyński

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 19. Normatywne źródła prawa w post-modernisycznym społeczeństwie a proces prawotwórczy._x000D_

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Wojciech Biernat

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 20. Konstytucyjne prawo intertemporalne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Radziewicz

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 21. Klauzule generalne w prawie kościołów i związków wyznaniowych posiadających uregulowany poprzez ustawy stosunek z Rzeczp...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: ks. dr hab. Piotr Kroczek

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych

 22. Ku behawioralnym analizom interwencji publicznych. Weryfikacja interdyscyplinarnej metodyki badań

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Olejniczak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 23. Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej: lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Poławski

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 24. Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Irena Borowik

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 25. Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Studium społecznych funkcji i znaczeń obszaru kulturowego w przededniu zmian...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Barbara Ewa Bossak-Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 26. Nowe białka wiążące reszty 5-hydroksymetylocytozyny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Matthias Bochtler

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 27. Strukturalna rola lipidowych składników błon we wczesnych etapach biogenezy chloroplastów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Helena Mostowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 28. Udział cytokin związanych z zapaleniem alergicznym oraz regulacji mikroRNA w zakażeniach rinowirusowych w astmie

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Bogdan Jakieła

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 29. Udział enzymów TET w starzeniu skóry człowieka

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Monika Zofia Puzianowska-Kuźnicka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 30. Konstrukcja szczepionek odpornościowych opartych na żywych szczepach Salmonella enterica Typhimurium zawierających rekom...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Piekarowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 31. Stres ścinający związany z przepływem płynów jako istotny parametr wpływający na adhezję, inwazję oraz tropizm tkankowy ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr inż. Rafał Piątek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 32. Nietypowe ligandy receptora 5-HT6

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Jacek Bojarski

  Instytut Farmakologii PAN

 33. Badanie mechanizmów przeciwdepresyjnego działania ligandów II i III grupy receptorów mGlu i ich roli w wywoływaniu szybk...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Agnieszka Pałucha-Poniewiera

  Instytut Farmakologii PAN

 34. Zmiany patologiczne u matek i potomstwa w przebiegu transmisji pionowej Babesia microti: model eksperymentalny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Małgorzata Joanna Bednarska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 35. W poszukiwaniu chemicznej natury kairomonu w relacji ryby plankonożerne - wioślarki planktonowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Elżbieta Pijanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 36. Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu - odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Błażewicz-Paszkowycz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 37. W poszukiwaniu centrów różnorodności gatunkowej grzybów ektomykoryzowych w ekosystemach leśnych: badania zbiorowisk grzy...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Ludwika Rudawska

  Instytut Dendrologii PAN

 38. Ocena wpływu żywienia rożnymi rodzajami tłuszczu na zmiany transkryptomu, poziomu metylacji wysp CpG oraz profil mikroRN...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Maria Paulina Oczkowicz

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

 39. Badanie ekotoksyczności oraz wstępna ocena skuteczności działania nowych, różnie podstawionych układów aminofosfonowych ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Jarosław Aleksander Lewkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 40. Geometria rozmaitości Calabi-Yau i wiązek Grassmanna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Cynk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Rekonstrukcja zmian klimatycznych ostatnich 200 000 lat i ich wpływu na ekosystem wodny na podstawie subfosylnych zespoł...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Edyta Zawisza

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 42. Określenie czasowych zmian przebiegu geoidy w Polsce przy użyciu globalnych modeli geopotencjału otrzymanych na podstawi...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Stanisław Kryński

  Instytut Geodezji i Kartografii

 43. Dwadzieścia lat później: zdolność głębokowodnych zespołów meio- i megabentosu do odbudowy struktury i funkcji po antropo...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Teresa Radziejewska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 44. Fluktuacje niegaussowskie i termodynamika stochastyczna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Badanie mechanizmu powstawania składników wtórnego aerozolu organicznego w reakcji ozonolizy mono oraz seskwiterpenów...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Gierczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 46. Nowy poziom dokładności obliczeń nieadiabatycznych dla cząsteczki wodoru z użyciem funkcji Kołosa-Wolniewicza

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Komasa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 47. Wyjaśnienie mechanizmu termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji Lu2O3:Tb,M1 (M1=V, Nb, Ta) i Lu2O3:Tb,M...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Zych

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 48. Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk / wczesny metal przejściowy na ich właściwości m...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Waldemar Wawro

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 49. Badanie generacji supercontinuum w paśmie widmowym średniej podczerwieni z użyciem wybranych światłowodów nieliniowych o...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jacek Świderski

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 50. Analiza wpływu domieszki nanostruktur krzemionkowo-magnetytowych typu core-shell na właściwości mechaniczne i osłonowe k...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Krystyna Horszczaruk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury