Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 363 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opracowanie metodologii ratingów rynków nieruchomości

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Beata Renigier-Biłozor

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 2. Reprezentacje przestrzenne osiedli wiejskich w Polsce

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marcin Wójcik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 3. Powstanie i ewolucja odmian kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-wschodniej - próba ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Rapacki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 4. Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Iwona Monika Staniec

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 5. Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 6. Antecedencje diad i sieci w turystyce.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Tadeusz Czakon

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 7. Relatywna deprywacja a decyzje ekonomiczne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marcin Jakubek

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 8. Zarządzanie wydajnością w łańcuchu dostaw (SCPM) w zakresie parametrów określonych formułą 3V. Implikacje dla zarządzani...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Szymczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 9. Państwo członkowskie w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej. Przykład Polski

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Antoni Tosiek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 10. Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Przemysław Habuda

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 11. Rybosomalne miejsce T jako modulator pracy rybosomu w zmiennych warunkach środowiska

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Marek Tchórzewski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

 12. Ustalenie roli kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w "crosstalk`u" hormonalnym podczas wczesnego rozwoju Arabido...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Jerzmanowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 13. Nowy typ modulatorów receptorów purynergicznych - Synteza i badanie oddziaływań receptor-ligand

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Jan Leśnikowski

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 14. Rola potranslacyjnych modyfikacji tubuliny w oddziaływaniu bialek motorycznych, kinezyn z mikrotubulami

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Antoni Kasprzak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 15. Mechanizmy epigenetyczne jako nowe czynniki ryzyka rozwoju neuropatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Beata Kieć-Wilk

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum

 16. Ocena wpływu ekspozycji środowiskowej na powszechnie stosowane syntetyczne związki chemiczne zaburzające wydzielanie wew...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. med Wojciech Edward Hanke

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 17. Właściwości neurochemiczne i aktywność biologiczna "dopalaczy" z grupy pochodnych katynonu (tzw. beta-ketoamfetamin)...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Barbara Zawilska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 18. Badania nad poprawą selektywności i aktywności wybranych leków i naturalnych związków o właściwościach przeciwnowotworow...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor Lewandowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 19. Molekularna filogeneza wyższych taksonów roztoczy z rzędu Prostigmata (Actinotrichida)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Cezary Dabert

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 20. Fizykochemiczne i biologiczne przyczyny ekologicznej dominacji zielenic nitkowatych w wodach śródlądowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Bogusława Maria Łęska

  UNIWERSYTET IM. A.MICKIEWICZA W POZNANIU, Wydział Chemii

 21. Reaktywne formy azotu i poliaminy w regulacji fitotoksycznego oddziaływania niebiałkowych aminokwasów na wzrost korzeni...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 22. Zmiany klimatyczne w środkowej i późnej jurze (kelowej-kimeryd) w morzach epikontynentalnych środkowej Polski i Platform...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Hubert Andrzej Wierzbowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 23. Aspekty ilościowe równań ewolucyjnych: podejście operatorowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Yuriy Tomilov

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Wpływ długości drogi swobodnej w parze, temperatury i składu cieczy na proces parowania w nano i mikroskali

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Daniel Jakubczyk

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 25. Zrozumieć reaktywność disiarczków - mechanochemiczne spojrzenie.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr Przemysław Dopieralski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 26. Modelowanie mechanizmów powstawania złożonych siatek reliefowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Czesław Mituś

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 27. Zbadanie zależności między strukturą a elektrokatalityczną aktywnością nanokatalizatorów do utleniania etanolu

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej przy Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 28. Algorytmika problemów o zwartej reprezentacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rytter

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Zagadnienia rozstrzygalności w teorii automatów na strukturach nieskończonych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Damian Tadeusz Niwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 30. Deskryptorowe układy nieliniowe i liniowe niecałkowitych rzędów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Tadeusz Kaczorek

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 31. Materiałowe uwarunkowania aktywności biologicznej prostych i złożonych materiałów bioaktywnych nowej generacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Teresa Borczuch-Łączka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 32. Określenie zależności między zawartością domieszek krzemu i tytanu a efektywnością modyfikacji związkami samoorganizując...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Michał Cichomski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 33. Emulsyjne platformy do kontrolowanego i selektywnego uwalniania leków

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Dłuska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 34. Kosmologiczne symulacje N-ciałowe w ujęciu relatywistycznym versus Ciemna Energia

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Boudewijn Francois Roukema

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 35. Formalne teorie prawdy

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Cezary Cieśliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 36. Monitoring zmian potencjałów ruchotwórczych oraz uwarunkowań rozkładu ruchu na sieci drogowej w transporcie ciężarowym w...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Władysław Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 37. Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Marek Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 38. Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów GSK3 jęczmienia – kluczowych komponentów szlaku sygnałowego brassinosteroidów...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Marian Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 39. Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalist...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Kazimierz Grodzicki

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 40. Teoria algebraiczna dla CSP (złożoność obliczeniowa, aproksymacja i optymalizacja)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Marcin Andrzej Kozik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Paradygmat minimalizacji pamięci w klastrowaniu

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Jacek Tabor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 42. Rola genu aiiO w metabolizmie Ochrobactrum sp. A44 oraz w zdolności tego szczepu do efektywnej kolonizacji roślin ziemni...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Sylwia Justyna Jafra

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 43. Optymalizacja decyzji transportowych w sytuacji występowania dodatkowych ograniczeń wykluczających

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Anholcer

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 44. Max Weber w teorii postkolonialnej: przypadek polski

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Bucholc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Ocena roli czynnika transkrypcyjnego CREB w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych: badania na nowych, genetyc...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Grzegorz Kreiner

  Instytut Farmakologii PAN

 46. Mechanizmy determinujące los komórki w odpowiedzi na stress. Analiza eksperymentalna i teoretyczna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 47. "Pionierki z kamerą": kobiety w kinie i w fotografii w Galicji 1896-1945

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Radkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 48. Reguły formalne a reguły faktyczne w badaniach ekonomicznych nad konstytucjami krajów postsocjalistycznych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Emilia Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 49. Symulacja przyszłości - fantastyka naukowa i gry wideo

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Tomasz Frelik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 50. Eksperymentalna i numeryczna analiza zjawisk elektromagnetycznych i cieplno przepływowych w procesie topienia i oczyszcz...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Jacek Smołka

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki