Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 210 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rejestry nieruchomości - studium prawnoporównawcze

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Blajer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 2. Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Radzik-Maruszak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 3. Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Natalia Kohtamäki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 4. Mechanizm i granice sądowoadministracyjnej weryfikacji legalności a modele konkretyzacji norm prawa administracyjnego. A...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marcin Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 5. Nowy model opodatkowania rolnictwa w Polsce

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Smoleń

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 6. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 7. Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i kr...

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Szydło

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 8. "Sąsiedzi za kurtyną ze słonej wody". Wypracowanie naukowego warsztatu historyka kultury-skandynawisty celem zbadania pr...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Włodzimierz Pessel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 9. Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: Aleksander Jakubowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 10. Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i Republiki Fed...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Balcerek-Kosiarz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 11. Ochrona środowiska w działalności trybunałów i sądów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jerzy Rotko

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 12. Polityka podatkowa międzynarodowych organizacji sportowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Tetłak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 13. Audiowizualne usługi medialne na żądanie w prawie Unii Europejskiej.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 14. Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjolo...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Szafrański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 15. Prawne aspekty zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne szkoły wyższe

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marek Salamonowicz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

 16. Polityki europejskie w dobie zmian modelu integracji europejskiej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Grosse

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 17. Odpowiedzialność karno-administracyjna w Polsce - analiza i optymalizacja

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Staszek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Wyzwania dla europejskiego prawa konkurencji w sektorze transportu lotniczego

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jakub Kociubiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 19. Czy samce derkacza (Crex crex) wykorzystują informację socjalną zdobytą w trakcie podsłuchiwania interakcji rywali?

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Lucyna Wojas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 20. Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Strąk

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 21. Urynkowienie administracji publicznej: możliwości prawne - bariery - ograniczenia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dawid Sześciło

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 22. Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych - wnioski dla Polski z doświadczeń zagranicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Urszula Zawadzka-Pąk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 23. Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Dobrowolski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 24. Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Kolaszyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 25. Ciężar dowodu w prawie pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Aneta Tyc

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 26. Rola prezydencji w Radzie UE na przykładzie polityki rozszerzeniowej Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Aleksandra Saczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 27. Sankcje finansowe nakładane na państwa członkowskie przez instytucje Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Justyna Łacny

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 28. Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Alicja Jagielska-Burduk

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 29. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - Komentarz

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Zdzisław Kędzia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 30. Zachowania polityczne wyborców mongolskich w ujęciu kulturowym

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Oyungerel Tangad

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań Środkowoazjatyckich

 31. Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Niewiadomski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 32. Zastosowanie metody interaktywnego rządzenia w kształtowaniu polityki społecznej państwa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jerzy Hausner

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 33. Opodatkowanie dotacji unijnych - ocena regulacji prawnych oraz identyfikacja głownych problemów występujących w praktyce...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Supera-Markowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 34. Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Alicja Pomorska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 35. Lokalni eksperci w polskich i niemieckich miastach światowego dziedzictwa: ich rola w policentrycznym zarządzaniu miejsc...

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Iuliia Eremenko

  Uniwersytet Warszawski

 36. Naukowe, prawne i praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce po 1989 r. w ujęciu porównawczym

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Aleksander Bursche

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 37. Adaptacyjne znaczenie "dotyku socjalnego" u grupowo żyjących ssaków

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Irene Camerlink

  Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 38. Adaptacja prawa pomocy państwa Unii Europejskiej w obliczu długofalowych następstw ekonomicznych pandemii COVID-19

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jakub Kociubiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 39. Deliberacja jako integralny mechanizm kształtowania polityk publicznych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Stanisław Mazur

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 40. Oddziaływanie prawniczych badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych finansowanych pr...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Maciej Perkowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 41. Sytuacja prawna sygnalisty w polskim prawie pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Marta Kozak-Maśnicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 42. Wymiana danych generowanych maszynowo w ramach inteligentnej mobilności w Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Biernacki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 43. Obrót nieruchomościami rolnymi inter vivos - rozwiązania modelowe

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Blajer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 44. Modele systemów zabezpieczenia antykorupcyjnego w samorządzie terytorialnym w Polsce

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Waldemar Wojtasik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 45. Struktura władzy lokalnej i style politycznego przywództwa w polskich samorządach gminnych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 46. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania CIT a orzecznictwo sądów administracyjnych: jak globalizacja determinuje polityk...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Gajewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 47. Przekształcenia uregulowań dotyczących bezpieczeństwa biologicznego w rolnictwie, w prawie UE i jej wybranych partnerów ...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Zimny

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 48. Dopasowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta - rewolucja czy ewolucja prawnej regulacji zawierania umów ube...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Fras

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 49. Pojęcie pracownika. Konieczność redefinicji granic stosunku pracy

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agata Ludera-Ruszel

  Uniwersytet Rzeszowski

 50. Znaczenie relacji i więzi socjalnych dla behawioru, zdrowia i długowieczności zwierząt - świnie jako model badania mecha...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Irene Camerlink

  Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk