Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 708 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Estymacja aktywności mięśniowej przedramienia z uwzględnieniem rozmieszczenia przestrzennego elektrod

    Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

    Kierownik: Jakub Tomczyński

    Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

  2. Znaczenie integryny alpha-2 beta-1 w regulacji metabolizmu kolagenu w fibroblastach przedsionków serca.

    Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

    Kierownik: dr hab. Jacek Drobnik

    Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

  3. Wpływ alfa-1 antytrypsyny na aktywność biologiczną granulocytów obojętnochłonnych: nowe mechanizmy regulacji przewlekłeg...

    Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Sabina Janciauskiene-Wallmark

    Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

  4. Wpływ SNAIL na transkryptom mikroRNA w mięsaku prążkowanokomórkowym: znaczenie dla przerzutowania nowotworów pochodzenia...

    Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

    Kierownik: dr Klaudia Skrzypek

    Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

  5. Ocena zmian ekspresji wybranych klas miRNA w regulacji szlaku sygnałowego TGF/SMAD oraz aktywacji VEGF w sarkoidozie płu...

    Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Ewa Brzeziańska-Lasota

    Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny

  6. Rola desaturazy stearoilo-CoA w angiogenezie stymulowanej niedotlenieniem w mięśniu sercowym: od odziaływań międzykomórk...

    Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

    Kierownik: dr Ana Gan

    Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

  7. Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania tren...

    Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

    Kierownik: Anna Gajos-Draus

    Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Studium Kliniczno-Dydaktyczne

  8. Przeżywalność i stres oksydacyjny w hiperhomocysteinemii

    Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

    Kierownik: dr Marta Sikora

    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

  9. Kompleksowa analiza działania oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków w chorobach poliglutaminowych

    Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

    Kierownik: dr hab. Agnieszka Fiszer

    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

  10. Rola sirtuiny drugiej (SIRT2) w oporności lekowej czerniaków.

    Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

    Kierownik: dr Marcin Ratajewski

    Instytut Biologii Medycznej PAN

  11. Nowe metody diagnostyczne w gastroenterologii dziecięcej

    Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ5

    Kierownik: Jan Nowak

    Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

  12. Wpływ mutacji aktywujących BRAF na nadekspresję immunoregulacyjnych cząstek Gal1 i PD-L1 w czerniaku

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Maja Wasylecka-Juszczyńska

    Instytut Hematologii i Transfuzjologii

  13. Kompozycyjno-dystrybucyjne modelowanie semantyki języka polskiego

    Konkurs: SONATA 8 , panel: HS2

    Kierownik: dr Alina Wróblewska

    Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

  14. Analiza struktury subpopulacji komórek prezentujących antygen we krwi obwodowej oraz w lokalnym krążeniu gruczołu tarczo...

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Przemysław Śliwka

    Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

  15. Selektywne rozpoznawanie toksycznych amin heteroaromatycznych i N-nitrozoamin w proteinowych produktach spożywczych

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

    Kierownik: prof. Włodzimierz Kutner

    Instytut Chemii Fizycznej PAN

  16. Badania roli wybranych białek ścieżki sygnałowej Hippo w patogenezie czerniaka

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Andrzej Mackiewicz

    Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny

  17. Rola czynników genetycznych i łożyskowych oraz środowiska wewnątrzmacicznego w regulacji wzrastania płodu na przykładzie...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Krzysztof Lewandowski

    Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

  18. Metody detekcji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym w oparciu o analizę map 3D oraz nienadzorowane uczenie cech...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

    Kierownik: dr hab. Bogdan Kwolek

    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

  19. Analiza cyfrowych danych georadarowych przy użyciu komputerowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów dla oceny stanu t...

    Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

    Kierownik: dr Piotr Szymczyk

    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

  20. Rola ATPazy BRM - podjednostki kompleksu typu SWI/SNF, w kontroli ekspresji genów metabolizmu glukozy FBP1 i PKM w potró...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Janusz Siedlecki

    Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

  21. Rola hiperhomocysteinemii w sygnalizacji zapachowej u myszy

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Jacek Wróblewski

    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

  22. Wpływ warunków hodowli na cechy komórek inicjujących proces nowotworzenia w nerce

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Damian Matak

    Wojskowy Instytut Medyczny

  23. Identyfikacja nowych czynników genetycznych i markerów białkowych predysponujących do zachorowania na niedrobnokomórkowe...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Piotr Kuśnierczyk

    Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

  24. Szlaki naprawy DNA uczestniczące w oporności na terapię fotodynamiczną oraz jako potencjalny cel terapeutyczny

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: dr hab. Elżbieta Speina

    Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

  25. Wpływ eksperymentalnie indukowanego stanu zapalnego macicy na jej unerwienie oraz rola neuroprzekaźników w funkcji patol...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Barbara Jana

    Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

  26. Regulacja ekspresji astrocytarnej glutaminazy przez czynniki zapalne w encefalopatii wątrobowej

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Krzysztof Milewski

    Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

  27. Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy

    Konkurs: SONATA 8 , panel: ST6

    Kierownik: dr Jan Chorowski

    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

  28. Eikozanoidy w plwocinie indukowanej oraz kondensacie powietrza wydychanego w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Natalia Celejewska-Wójcik

    Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

  29. Patofizjologiczne konsekwencje N-homocysteinylacji histonów w hiperhomocysteinemii spowodowanej niedoborem CBS

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Izabela Lewandowska

    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

  30. Udział receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu w procesie formowania i internalizacji mikrocząstek pochodzen...

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Martyna Durak-Kozica

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  31. Efekt 'znanego wroga' w relacjach międzygatunkowych na przykładzie dwóch gatunków ptaków z rodziny chruścieli (Rallidae)...

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

    Kierownik: dr Jan Jedlikowski

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

  32. Ocena profilu metylacji regionów promotorowych i ekspresji genów zegarowych w raku piersi

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Monika Lesicka

    Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

  33. Wpływ wzmożonej aktywności ruchowej o różnej charakterystyce na szlak NO/sCG/cGMP i śmierć neuronów dopaminergicznych w ...

    Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Małgorzata Chalimoniuk

    Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

  34. Inhibitory EGFR i c-Met jako czynniki ograniczające powstawanie inwadopodiów w komórkach ludzkiego czerniaka

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: dr hab. Dorota Nowak

    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

  35. Znaczenie 1,25(OH)2D3 w regulacji ekspresji genów fosfolipaz A2 zaangażowanych w molekularne podłoże astmy oskrzelowej....

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Izabela Szymczak

    Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

  36. Tregitopy- nowe cząsteczki immunoregulatorowe w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem.

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Anna Kędzierska

    Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

  37. Wpływ ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej u chorych z ciężką seps...

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

    Kierownik: Ilona Nowak-Kózka

    Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

  38. Oznaczanie białkowych markerów raka płuc za pomocą platform analitycznych z polimerami wdrukowanymi jako selektywnymi wa...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

    Kierownik: dr Krzysztof Noworyta

    Instytut Chemii Fizycznej PAN

  39. Rozpoznawanie obiektów w obrazach o słabej jakości z wykorzystaniem połączonych metod klasyfikacji wzorców oraz algorytm...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

    Kierownik: dr hab. Bogusław Cyganek

    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

  40. Rola mięśni gładkich w przebudowie ściany oskrzeli w ciężkiej astmie

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: dr hab. Jerzy Soja

    Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

  41. Regulacja transkrypcyjna genów wybranych substratów kinaz PKB/Akt i jej udział w kontroli insulinowrażliwości tkanek obw...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Dariusz Moczulski

    Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

  42. MikroRNA jako czynniki sprawcze i modyfikujące obraz choroby w zespole cukrzycy i torbielowatości nerek (RCAD)

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: dr hab. Wojciech Fendler

    Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

  43. Wykorzystanie metod kompozycyjnej semantyki dystrybucyjnej do identyfikacji i rozróżniania znaczeń w języku polskim

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

    Kierownik: dr hab. Agnieszka Mykowiecka

    Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

  44. Analiza genetycznego mozaicyzmu w zespole Cornelii de Lange

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: dr hab. Bartosz Wasąg

    Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

  45. Genetyczne czynniki ryzyka w populacji kaszubskiej oraz ich udział w patogenezie niepełnosprawności intelektualnej o dzi...

    Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ5

    Kierownik: dr Agnieszka Charzewska

    Instytut Matki i Dziecka

  46. Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja

    Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

    Kierownik: dr Maciej Ogrodniczuk

    Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

  47. Rola niekolagenowych białek macierzy pozakomórkowej w patogenezie i nieinwazyjnej diagnostyce zwłóknienia wątroby

    Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ5

    Kierownik: dr Michał Pawlak

    Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

  48. Znaczenie niezgodności epletów HLA matka-płód w patogenezie nadciśnienia indukowanego ciążą.

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: dr Katarzyna Ciach

    Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

  49. Wykorzystanie chemicznie modyfikowanych oligonukleotydów antysensownych w eksperymentalnej terapii Dystrofii Miotoniczne...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: dr Ewa Stepniak-Konieczna

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

  50. Ocena profilu immunologicznego i molekularnego dolnych dróg oddechowych u chorych na astmę z nadwrażliwością na aspirynę...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

    Kierownik: prof. Grażyna Bochenek

    Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski