Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 655 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Przemiany izolator-metal w układach silnie skorelowanych elektronów z oddziaływaniami dalszego zasięgu

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Konrad Kapcia

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Badanie natury zjawisk krytycznych w rozcieńczonych półprzewodnikach ferromagnetycznych.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST3

  Kierownik: Grzegorz Mazur

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 3. Klasyczne i kwantowe symulacje z ultrazimnymi 4-składnikowymi mieszaninami fermionowymi na sieciach optycznych

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Agnieszka Cichy

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 4. Modelowanie oscylacji namagnesowania wzbudzanych przez spinowo spolaryzowany prąd w cienkich warstwach ferromagnetycznyc...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST3

  Kierownik: Jakub Chęciński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 5. Ultraszybka dynamika w magnetoplazmonicznych strukturach periodycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Andrei Stupakevich

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki

 6. Spójne oddziaływanie ekscytonów rydbergowskich z promieniowaniem elektromagnetycznym.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 7. Badania spektroskopowe przepływu mikrownękowych polarytonów ekscytonowych w półprzewodnikach II-VI

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Sawicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 8. Stabilność, uporządkowanie, diagramy fazowe i struktura elektronowa dwuwymiarowych stopów węgiel-bor-azot o strukturze h...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: Agnieszka Jamróz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Arkadiusz Brańka

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 10. Wpływ oddziaływania matryca-domieszka na własności optyczne jonów Mn4+ w kryształach nieorganicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr Tadeusz Leśniewski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 11. Badanie własności strukturalnych i dynamicznych układów silnie skorelowanych i nanostruktur metali przejściowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Przemysław Piekarz

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Dielektryczne nanorezonatory z wewnętrzną strukturą i ich macierze w oddziaływaniu ze światłem

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Antosiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 13. Dynamo magnetyczne indukowane przez siły wyporu

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Mizerski

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 14. Badanie bi-stabilnych skyrmionów magnetycznych w ultracienkich nanokropkach.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Mateusz Zelent

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 15. Zjawiska nierównowagowe i dynamika w układach nanoskopowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Weymann

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 16. Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Ptaszyński

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 17. Właściwości transportowe magnetycznych izolatorów topologicznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Vitalii Dugaev

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

 18. Modelowanie kinetyki nośników ładunku i spinu w układach sprzężonych nanostruktur półprzewodnikowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST3

  Kierownik: Adam Mielnik-Pyszczorski

  Politechnika Wrocławska

 19. Opracowanie nowych metod pomiaru lepkości oraz napięcia międzyfazowego cieczy przy użyciu układów mikroprzepływowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST3

  Kierownik: Damian Zaremba

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 20. Badanie dynamiki układów oddziaływań w wybranych strukturach kokrystalicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST3

  Kierownik: Leszek Malec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 21. Silne korelacje elektronowe, nadprzewodnictwo niekonwencjonalne i własności topologiczne wybranych materiałów kwantowych...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Józef Spałek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 22. Nematyczność elektronowa w nadprzewodnikach żelazowych badana spektroskopią Moessbauera

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST3

  Kierownik: Kamila Komędera

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 23. Teoretyczne badania własności fizycznych półprzewodników chalkopirytu do zastosowań w ogniwach słonecznych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST3

  Kierownik: Myron Rudysh

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

 24. Dynamika i termodynamika skorelowanych układów z mieszanymi kwantowo-klasycznymi stopniami swobody - nowe metody oblicze...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Maciej Maśka

  Politechnika Wrocławska

 25. Kolektywna dynamika i samoorganizacja aktywnych czasteczek

  Konkurs: SHENG 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Góźdź

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 26. Symulacyjne i eksperymentalne badania cieczy tworzących szkła w oparciu o nową strategię efektywnego modelowania molekul...

  Konkurs: MAESTRO 10 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Marian Paluch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 27. Badania teoretyczne efektów magnetooporowych w dwuwymiarowych strukturach z silnym oddziaływaniem spin-orbita

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr Anna Dyrdał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 28. Fazy topologiczne w jednowymiarowych układach atomowych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Mieczysław Jałochowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 29. Natura niskotemperaturowych przejść fazowych w boranach zawierających lantanowce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Roman Puźniak

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 30. Wpływ nanocząstek na dynamikę oraz strukturę fazową ciekłych kryształów poddanych zmianom temperatury i ciśnienia...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Szymon Starzonek

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 31. Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Arkadiusz Gertych

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 32. Organiczne półprzewodniki w rozciągliwej elektronice

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Pisula

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 33. Badania strukturalne kwazikryształów dekagonalnych i ikozaedrycznych - nieporządek atomowy, budowa klastrowa i własności...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Janusz Wolny

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 34. Amfoteryczna natura defektów w perowskitach

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Władysław Walukiewicz

  Fundacja Saule Research Institute

 35. Termodynamika nanostruktur w niskich temperaturach.

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr Maciej Zgirski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 36. Krytyczne fazy materii bez bariery energetycznej, od topologii do geometrii

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr Piotr Surówka

  Politechnika Wrocławska

 37. Transport ładunku i spinu w nowych niskowymiarowych materiałach kwantowych

  Konkurs: GRIEG , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Anna Dyrdał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 38. Ultradźwiękowe badania magnetycznych emulsji Pickeringa

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Józefczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 39. Szczypce optyczne w badaniu translacyjnej i rotacyjnej aktywnej mikroreologii materiałów miękkich

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Karpiński

  Politechnika Wrocławska

 40. Obliczenia neuromorficzne przy użyciu kwantowych płynów światła

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: ST3

  Kierownik: Andrzej Opala

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 41. Sterowane laserowo femtosekundowe prądy spinowe dla nierównowagowej ultraszybkiej fotoniki

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST3

  Kierownik: dr Ilya Razdolskiy

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki

 42. Złożona dynamika nieliniowych modów kondensatu polarytonów ekscytonowych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST3

  Kierownik: Andrzej Opala

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 43. Modelowanie układów zawierających pojedyncze warstwy wykazujące silne sprzężenie antyferromagnetyczne - w poszukiwaniu p...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST3

  Kierownik: Mateusz Domański

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 44. Ultrawysoka deformacja w ferroelektrycznych kryształach o strukturze perowskitu

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Krystian Roleder

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 45. Symulacje układów fizycznych za pomocą technologii wyżarzania niedalekiej przyszłości

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr Bartłomiej Gardas

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

 46. Optycznie wykrywany rezonans w magnetycznych materiałach dwuwymiarowych

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr Tomasz Kazimierczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 47. Komplementarne podejście do badania dynamiki nośników w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Robert Kudrawiec

  Politechnika Wrocławska

 48. PROWADZENIE, KONTROLA I WZMACNIANIE SYGNAŁÓW W SILNIE SPRZĘŻONYCH UKŁADACH ELEKTROMAGNETYCZNO-MAGNONICZNYCH

  Konkurs: OPUS LAP 20 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Maciej Krawczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 49. Topologia, transport i efekty niehermitowskie

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Ipsita Mandal

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Właściwości elektroniczne i efekty polaronowe w nanopłatkach perowskitu halogenków ołowiu

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST3

  Kierownik: dr Alessandro Surrente

  Politechnika Wrocławska