Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 276 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Uwrażliwianie komórek raka trzustki na działanie impulsowego pola elektrycznego i elektrochemioterapię - od modelowania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Olga Michel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 2. Stratygraficzna i przestrzenna zmienność składu chemicznego późnoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych Polski w ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Jacek Skurzyński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 3. Unerwienie neuronów przednio-przyśrodkowego jądra nakrywki oraz neuronów dopaminergicznych śródmózgowia przez głębokie w...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: Kamil Pradel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 4. Aranżowanie temporalności: kulturowe praktyki zarządzania czasem

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Celina Strzelecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 5. Granice wolności związkowych w polskim systemie prawnym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jakub Gołaś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 6. Rola komunikacji międzykomórkowej w indukcji somatycznej embriogenezy i formowaniu zarodka somatycznego w oparciu o mode...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Małgorzata Grzyb

  Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 7. Recepcja filozofii starożytnej w twórczości Mułły Sadry

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Agnieszka Erdt

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 8. Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Patrycja Parnicka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 9. Zmienność i zróżnicowanie genetyczne naturalnych stanowisk kasztanowca zwyczajnego, Aesculus hippocastanum L.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Walas

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Retoryka tożsamości. Pisarze nowołacińscy Dalmacji weneckiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksander Sroczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 11. Nowe katalityczne metody syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów przebiegające na drodze reakcji sprzęgania oraz mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Joanna Kaźmierczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 12. Realistyczne symulacje numeryczne dwu-płynowej granulacji Słońca w częściowo zjonizowanej plazmie

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST9

  Kierownik: dr Dariusz Wójcik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 13. Współuczestnictwo w popełnieniu zbrodni objętej jurysdykcją przedmiotową Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Aleksandra Nieprzecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Charakter prawny i rola tez prawnych uchwalanych przez polskie (nieniemieckie) sądy apelacyjne w Generalnym Gubernatorst...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Hubert Mielnik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 15. Mechanika kwantowa i kwantowa kosmologia w formalizmie rozszerzonej przestrzeni fazowej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST2

  Kierownik: Artur Miroszewski

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 16. Śladami Śankary: regionalna odmiana monastycznej tradycji adwaita wedanty w topografiach hagiografii keralskich

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Olga Nowicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 17. Teoria kary optymalnej - studium z zakresu filozofii eksperymentalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Michał Kłusek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Gra jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Justyna Janik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 19. Nowe mikro- i nanokrystaliczne materiały luminoforowe oraz dielektryki mikrofalowe oparte na wybranych matrycach szelito...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Magdalena Maciejkowicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 20. Mechanizm dehydrogenacji i dehydroksylacji w chlorytach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Małgorzata Lempart

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 21. Wpływ warstwy poliuretanowej kowalencyjnie związanej z warstwą diazoniową na powierzchni zmodyfikowanego stopu tytanu (T...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Mariusz Sandomierski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 22. Wielokryterialna optymalizacja kodu genetycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: Małgorzata Wnętrzak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 23. Kodeksy dobrych praktyk na rynkach farmaceutycznych i spożywczych - analiza systemu samoregulacji i koregulacji w kontek...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Justyna Nowak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 24. Przemiany siarkowodoru i amoniaku w obecności podstawowych składników syngazu wskutek oddziaływania ciepłą plazmą mikrof...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Mateusz Wnukowski

  Politechnika Wrocławska

 25. Rola białek PIN w rozwoju brodawek korzeniowych typu zdeterminowanego i niezdeterminowanego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Izabela Sańko-Sawczenko

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii

 26. Genotypowanie i fenotypowanie Triticum aestivum L. ssp. aestivum x T. aestivum ssp. spelta: zmienność cech jakościowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Klaudia Goriewa-Duba

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 27. Władza podzielona w polskich gminach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Martyna Kopcińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 28. Modyfikacja amorficznych krzemionek za pomocą związków amonowych w celu otrzymania kwasowych nośników katalizatorów iryd...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Monika Kot

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 29. Badania nad ograniczeniem hydrolizy borowodorku w nowoczesnym ogniwie paliwowym typu DBFC

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Małgorzata Graś-Ligocka

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 30. Algorytm wspólnego opracowania obserwacji z różnych systemów GNSS z estymacją międzysystemowych opóźnień sprzętowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Dawid Kwaśniak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 31. Kinetyka i mechanizm rekombinacji rodników polimerowych w wodnych roztworach polielektrolitów

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Małgorzata Matusiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 32. Identyfikacja jednogenowych przyczyn poronień nawracających, z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania nowej generacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Karolina Matuszewska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski

 33. Wpływ procesu starzenia oraz obecności zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na ekotoksyczność mikroplastików...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Aleksandra Bogusz

  Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

 34. Rola długich niekodujących RNA w regulacji alternatywnego splicingu i w remodelowaniu struktury chromatyny

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: Elżbieta Wanowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 35. Wpływ otoczenia na rozpraszanie Ramana cienkich warstw dichalkogenków metali przejściowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Magdalena Grzeszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 36. Generatory promieniowania sub-terahercowego oparte na sprzężonych oscylatorach Gunna

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: Dmitriy Yavorskiy

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 37. Warstwy hybrydowe otrzymywane w procesie PACVD - nowe perspektywy pasywacji diod organicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Katarzyna Dyndał

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 38. Udział giberelin i kwasu abscysynowego w kontroli mechanizmów gromadzenia białek zapasowych (SSP) w nasionach łubinu żół...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Natalia Klajn

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 39. Umożliwianie czy podtrzymywanie? W jakiej kolejności operują wsparcie społeczne i przekonania o własnej skuteczności wyj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Banik

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 40. Rola oddziaływań międzykomórkowych z udziałem receptorów FgfR1 i FgfR2 w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Katarzyna Klimczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 41. Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Maciej Miścicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 42. Wykorzystanie fukoidyny jako substancji bioaktywnej i stabilizatora w układach koloidalnych o możliwych zastosowaniach k...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Jakub Matusiak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

 43. Organizacja produkcji metalurgicznej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie ziem polskich

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Kamil Nowak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 44. Zbadanie funkcji beta-hydroksymaślanu w odpowiedzi roślin na infekcję grzybową na przykładzie lnu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Justyna Mierziak-Derecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 45. Entomopatogenne grzyby strzępkowe jako biokatalizatory w procesie otrzymywania steroidów o cennych aktywnościach biologi...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Ewa Kozłowska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 46. Możliwości poprawy krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski przy wykorzystaniu technik MOS oraz ustawień par...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Sebastian Kendzierski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 47. Potencjał prozdrowotny owoców jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia L.) - badania in vitro

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Magdalena Rutkowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 48. Zjawisko instrumentalizacji prawa na przykładzie wybranych regulacji dotyczących rozwoju przestrzennego w Polsce Ludowej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Eckhardt

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 49. Wpływ warunków środowiskowych na wirulencję Neisseria gonorhhoeae

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ6

  Kierownik: Jagoda Płaczkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 50. Globalne powiązania pomiędzy rynkami surowców i instrumentami pochodnymi na surowce -- analiza danych o wysokiej częstot...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Gilbert Mbara

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych