Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 410 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Jak wielkość blastocysty wpływa na zdrowie potomstwa

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Grażyna Ptak

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 2. Punktowe źródło promieniowania rentgenowskiego MEMS

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Tomasz Grzebyk

  Politechnika Wrocławska

 3. Punkty krytyczne w ekosystemach torfowiskowych borealnych i wieloletniej zmarzliny Zachodniej Syberii w warunkach global...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Mariusz Lamentowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 4. Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobny...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Błażej Misiak

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 5. Mikrobiom powietrza - charakterystyka mikroorganizmów bytujących w pyle zawieszonym w powietrzu obszaru miejskiego i ich...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Philips

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Polscy "grey voters". Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 7. Nieadiabatyczna poprawka relatywistyczna w cząsteczkach dwuelektronowych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Jacek Komasa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 8. Udział miast w międzynarodowych procesach decyzyjnych – wpływ wybranych miast europejskich na prawo międzynarodowe i sto...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Szpak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 9. Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Jarosław Perkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 10. Pionierski model szacowania trwałości zmęczeniowej bazujący na procesie Gaussowskim i uczeniu maszynowym

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Aleksander Karolczuk

  Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 11. Kwas 15-okso-eikozatetraenowy (15-okso-ETE) jako potencjalny biomarker diagnostyczny choroby układu oddechowego zaostrzo...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Lucyna Mastalerz

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 12. Polskie jednostki LAU 1 w międzynarodowej przestrzeni przepływów (PL-FLOWS)

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Tomasz Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Metody detekcji i kompensacji uszkodzeń czujników prądu dla napędów z silnikami indukcyjnymi i synchronicznymi oparte na...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Teresa Orłowska-Kowalska

  Politechnika Wrocławska

 14. Biotechnologiczny i farmakologiczny potencjał mikrobioty produktów pszczelich.

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Piotr Szweda

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 15. Weryfikacja personalizowanej strategii terapeutycznej opartej o hamowanie zintegrowanej odpowiedzi na stres komórek w le...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Piwocka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 16. Pierwsi dualni 'biased' agoniści receptorów serotoninowych 5HT1A i dopaminowych D2 – innowacyjne podejście w poszukiwani...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Marcin Kołaczkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 17. Wzbogacenie proteomu mitochondrialnego poprzez niekanoniczne mechanizmy translacji

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Joanna Kufel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 18. Badania supersieci {CdO/MgO} i {CdO/ZnO} quasi-trójskładnikowych stopów - w kierunku nowych materiałów dla fotowoltaiki....

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Ewa Przeździecka

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 19. Oksydatywne upłynnianie odpadowych tworzyw sztucznych. Badania eksperymentalne wraz z wielowymiarową analizą danych z wy...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Sebastian Werle

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 20. Długofalowość procesów suburbanizacji wokół dużych miast Polski (histsuburb.pl)

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Robert Szmytkie

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 21. Rola białek zawierających domenę PIN w regulacji niekodujących RNA

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Jolanta Jura

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 22. Czy efekt metaboliczny nanocząstek miedzi jest uzależniony od zróżnicowanych funkcji fizjologicznych błonnika pokarmoweg...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Jerzy Juśkiewicz

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 23. Ultracienkie piezoelektryczne mebrany związków metali przejściowych o zdefiniowanej zawartości tlenu i chalkogenów

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Alicja Bachmatiuk

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

 24. Struktura i Funkcja Korony Białkowej na Powierzchni Nanocząsteczek

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Barbara Jachimska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 25. Globalne identyfikacje społeczne – badanie różnych sposobów ich rozumienia oraz efektywności różnych metod ich eksperyme...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Hamer-den Heyer

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 26. Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Łukasz Kuźma

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 27. Należyta staranność przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka - studium implementacji w prawie krajowym

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr Izabela Schiffauer

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 28. PER2Water – Uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych ze zmarzliny do wód powierzchniowych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Danuta Szumińska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii

 29. Kryzys migracyjny w Ameryce Łacińskiej - strategie radzenia sobie i adaptacji wenezuelskich migrantów i ich rodzin a ryz...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marcin Stonawski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR)

 30. Rozproszone sieci eksperckie: emigracyjne losy i twórczość sowietologów z Polski w okresie zimnej wojny

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Łukasiewicz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 31. Performatywność średniowiecznej japońskiej literatury podróżniczej

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr Adam Bednarczyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

 32. Czy koronawirus SARS-CoV-2 zaburza przede wszystkim funkcjonowanie prawej półkuli mózgu i przedniego systemu uwagi? Pros...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Harciarek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 33. Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Artur Zelent

  Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 34. Zamiana światła na ruch w nano-membranach wykonanych z polimerów inspirowanych naturą.

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Graczykowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 35. Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywic...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 36. Efektywne metody w geometrii afinicznej i biwymiernej

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Karol Palka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 37. "Emerytury groszowe" w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa a...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Danuta Życzyńska-Ciołek

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Kategoryczne podstawy nieklasyczności natury

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST2

  Kierownik: dr John Selby

  Uniwersytet Gdański, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych

 39. Życie codzienne w niepewnych czasach. Dom i jego mieszkańcy w Egipcie Trzeciego Okresu Przejściowego po upadku imperium...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Rzepka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 40. Pół wieku polskiej literatury dziecięcej. Twórczość dla dzieci w kręgu władzy i produkcji kulturowej: odbiorca literatur...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Bogumiła Kaniewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 41. Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Justyna Łuczak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 42. Pacjent w centrum? Bioetyczne aspekty stosowania metod adaptacyjnych w badaniach klinicznych z udziałem ludzi

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marcin Waligóra

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 43. Kiedy ‚razem' znaczy ‚osobno': podział nisz ekologicznych pomiędzy bliźniaczymi gatunkami zooplanktonu w ocieplającej si...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Głuchowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 44. Luminescencyjne mikro- i nano-włókna polimerowe wytwarzane metodą elektroprzędzenia oraz ich fotoniczne zastosowania....

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Lech Sznitko

  Politechnika Wrocławska

 45. Obrót nieruchomościami rolnymi inter vivos - rozwiązania modelowe

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Blajer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 46. Ocena przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w zależności od wykładników zaburzeń ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Ewelina Grywalska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 47. Spienianie nanokompozytów polimerowych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Gałęski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 48. Dostępność chromatyny oraz warianty sekwencji w elementach regulatorowych w badaniach całogenomowych w patogenezie stożk...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Marzena Gajęcka

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 49. Biodegradowalne hierarchiczne porowate stopy magnezu wytwarzane na drodze reakcji gazowo-eutektycznej w połączeniu z tec...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Natalia Sobczak

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Problem baz wojskowych na Okinawie w relacjach amerykańsko-japońskich od zakończenia Zimnej Wojny a wewnętrzne determina...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Beata Bochorodycz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii