Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 408 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy powstawania biogenicznych siarczków cynku, ołowiu i kadmu w mokradłach

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Beata Smieja-Król

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 2. Badanie uszkodzeń 2-tiourydyno- tRNA zachodzących w komórkach poddanych stresowi oksydacyjnemu

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Małgorzata Sierant

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 3. Zaangażowanie obywatelskie: Charakterystyka zjawiska, zmienność w czasie i psychospołeczne uwarunkowania

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Krzysztof Korzeniowski

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Eksperymentalna ewolucja adaptacji fizjologicznych i behawioralnych u nornicy rudej: podłoże molekularne i symbiotyczne ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Paweł Koteja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Wpływ konkurencji w sektorze bankowym na skuteczność antycyklicznej polityki makroostrożnościowej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 6. Badania nad temperaturową zależnością rozmiarów atomów H i D w ciele stałym metodą dynamiki molekularnej ab initio....

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Przemysław Dopieralski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 7. Nowy, obiecujący katalizator w ekologicznym otrzymywaniu tlenku propylenu z propanu lub propenu

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agnieszka Held

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 8. Systemowy wplyw uremii na modelowanie odpowiedzi immunologicznej i rozwoj infekcji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Maciej Lech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 9. Dyfuzja białek w pobliżu modelowych błon biologicznych.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Maciej Długosz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. Wpływ warunków wychowu larw na rozwój reprodukcyjnego pasożytnictwa wewnątrzgatunkowego oraz potencjał uczenia się u rob...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karolina Kuszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 11. Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Michał Skiba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 12. Hiperbola w utworach pisarzy amerykańskiego Południa

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Choiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 13. Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Adamski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 14. Adaptacje porostów do skażenia metalami ciężkimi, czyli co stanowi o ich sukcesie kolonizacyjnym na obszarach ekstremaln...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Kaja Rola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 15. Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników p...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Ewa Hennig

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 16. Zespołowe podejmowanie decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne członków zespołów podejm...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aldona Glińska-Neweś

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 17. Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Zajenkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 18. Nanostrukturalne anodowe TiO2 i WO3 modyfikowane/domieszkowane tlenkami metali przejściowych jako fotoanody do zastosowa...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Sulka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 19. Badanie zjawisk i charakteryzacja układów mikroprzepływowych z elementami mikrofalowymi wykonanymi w technologii LTCC

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Karol Malecha

  Politechnika Wrocławska

 20. Sieć neuronalna generująca oscylacje wysokoczęstotliwościowe (HFO) w węchowych strukturach mózgu w szczurzym modelu schi...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Mark Hunt

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Odpowiedź autoimmunologiczna i liza skrzepów fibrynowych w chorobach sercowo-naczyniowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Hieronim Jakubowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 22. Kawitacja nanokompozytów polimerowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Gałęski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 23. Regulacja degradacji ciał autofagowych przez asparaginę i występowanie peksofagii w komórkach głodzonych osi zarodkowych...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Borek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 24. Metody optymalizacyjne w ubezpieczeniach i finansach

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Zbigniew Palmowski

  Politechnika Wrocławska

 25. Metody modulacji w nieliniowych torach optycznych o ograniczonym pasmie

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Stępniak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 26. Wczesna Solidarność oraz Czarny Protest w koncepcji kontrpubliczności oraz "podporządkowanych innych"

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Majewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 27. Wykorzystanie niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR do leczenia raka jelita grubego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Adam Dziki

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 28. Rola kinaz SnRK2 w regulacji alternatywnego splicingu pre-mRNA i biogenezie miRNA w odpowiedzi roślin na zasolenie

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Grażyna Dobrowolska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 29. Nowe klasy kognitywnych systemów zarządzania usługami i współdzielenia danych w Cloud Computingu

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Lidia Ogiela

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 30. Otrzymywanie i badanie adsorpcyjnych właściwości hybrydowych materiałów MOF-grafen

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Jerzy Choma

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 31. Metody LDI MS oraz MSI w poszukiwaniu biomarkerów raka nerki

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Ruman

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny

 32. Nowa analiza potencjału badawczego przyszłych zderzaczy elektron-pozyton

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Stanisław Jadach

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kamila Bielawska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 34. Modelowanie ilościowych zależności stabilność metaboliczna-struktura chemiczna narzędziem usprawniającym opracowanie pot...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Tomasz Bączek

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 35. Nieliniowa dynamika sprzężonych elektro-mechanicznych modeli belek kompozytowych w strukturach wirujących.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jerzy Warmiński

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 36. Molekularne mechanizmy selektywnego wprowadzania RNA do egzosomow

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Tadeusz Janas

  Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 37. Problem relacji ciało-umysł w filozofii Waltera Burleya. Komentarz do "Parva naturalia" Arystotelesa

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marek Gensler

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 38. Badanie kształtów linii z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych w zakresie średniej podczerwieni

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr Piotr Masłowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 39. Adaptacje metabolizmu energetycznego miocytów serca w miażdżycy - znaczenie w patologii i strategiach terapeutycznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ryszard Smoleński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 40. Fuzja i niepewność w rozprzestrzenianiu informacji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Nitesh Chawla

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 41. Przywracanie fizjoksji w celu naprawy niedotlenionych tkanek- regulacja mikroRNA dla celowanej normalizacji naczyń w now...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Claudine Kieda

  Wojskowy Instytut Medyczny

 42. Geny PIK3R1 i INPP4B - ocena znaczenia prognostycznego i predykcyjnego oraz roli w patogenezie raka jajnika.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Iwona Rzepecka

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 43. Funkcjonalny wpływ jądrowych i błonowych receptorów progesteronowych na biologię mięśniaków macicy.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Nafis Rahman

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 44. Profil i funkcja długich niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Marcin Mycko

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski

 45. Geneza i historia rozwoju gleb Kujaw

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Michał Jankowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 46. Pomiar składu promieni kosmicznych ultra-wysokich energii

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Henryk Wilczyński

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 47. Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Karska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 48. Efektywne algorytmy symulacji modeli procesów stochastycznych w biologii obliczeniowej oraz metody syntezy modeli szlakó...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Krzysztof Puszyński

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 49. Podłoże genetyczne nieuleczalnej choroby posthitis u samców żubra Bison bonasus

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Tokarska

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 50. Nowe doświadczalne i teoretyczne spojrzenie na właściwości termofizyczne skompresowanych cieczy. Termodynamiczne modelow...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Mirosław Chorążewski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych