Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 896 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Drogi powstawania związków zapachowych w polskich regionalnych produktach mleczarskich wytwarzanych według tradycyjnej t...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Małgorzata Majcher

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 2. Retrospektywna ocena rozwoju wewnątrzmacicznego płodu przy pomocy parametrów laboratoryjnych oznaczanych w smółce płodów...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Barbara Lisowska-Myjak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 3. Optymalizacja stochastyczna w zagadnieniach automatycznej regulacji ostrości

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Przemysław Śliwiński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 4. Rewaloryzacja terenów użyteczności publicznej obciążonych zjawiskami kryminogennymi w mieście poprzemysłowym na przykład...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Alicja Krzemińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 5. Analiza cyfrowych danych georadarowych przy użyciu komputerowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów dla oceny stanu t...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Piotr Szymczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 6. Ocena zmian ekspresji wybranych klas miRNA w regulacji szlaku sygnałowego TGF/SMAD oraz aktywacji VEGF w sarkoidozie płu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Ewa Brzeziańska-Lasota

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny

 7. Fosforanowe szkła i materiały szklano-ceramiczne domieszkowane jonami ziem rzadkich dla widzialnej i podczerwonej optoel...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Wojciech Pisarski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 8. Zintegrowany system informatyczny wspomagający wyznaczanie i analizę geometrycznych, cieplnych i dyfuzyjnych właściwości...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Jerzy Weres

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 9. Czy możemy kontrolować postawy? Badania nad intencjonalną kontrolą nabywania i ekspresji postaw kształtowanych w warunko...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 10. Synteza oraz badania fizykochemiczne nowych nośników do terapii genowej i transferu siRNA

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Maciej Kozak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 11. Hedone jako kryterium etyczne w filozofii Platona i Arystotelesa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Artur Pacewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 12. Wpływ autoimmunologicznych chorób tarczycy na przebieg miastenii.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 13. Ocena aktywności wirusów wywołujących zachorowania na grypę oraz zachorowania grypopodobne w Polsce oraz doskonalenie sy...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Lidia Brydak

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)

 14. Mapowanie loci cech ilościowych zawartości skrobi w bulwach ziemniaka przy wykorzystaniu metody DArT.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Waldemar Marczewski

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 15. Oddziaływania kropek kwantowych z naturalnymi polifenolami roślinnymi i ich wykorzystanie do oznaczania flawonoidów i kw...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Małgorzata Nogala-Kałucka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 16. Organizacja nadcząsteczkowa mało i wielkocząsteczkowych półprzewodników organicznych o potencjalnym zastosowaniu w elekt...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Robert Nowakowski

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 17. Neuroanatomiczne podłoże kłamania: badanie w ekologicznym schemacie eksperymentalnym z zastosowaniem funkcjonalnego rezo...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Iwona Szatkowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 18. Odkrycie i optymalizacja małocząsteczkowych inhibitorów USP2 stosowanych w ukierunkowanej nietoksycznej terapii przeciwn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Tadeusz Holak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Chemii

 19. E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Jaciow

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 20. Biodegradacja ksenobiotyków aminofosfonowych przez cyjanobakterie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Paweł Kafarski

  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

 21. Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Wiesław Wiczk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 22. Analiza konstrukcji i struktur związanych z badaniem układów C*-dynamicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Anatolij Antonevich

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Wpływ poczucia indywidualnej i zbiorowej kontroli na identyfikację z grupą własną

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Cichocka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 24. Esencjalizm psychologiczny, doświadczenie z przyrodą i język jako czynnki wpływające na rozwój myślenia o kategoriach is...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Andrzej Tarłowski

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii

 25. Poszukiwanie, oparte na strukturze trójwymiarowej białka, selektywnego inhibitora syntazy tymidylanowej nicieni, potencj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Wojciech Rode

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 26. Przypomnienie, powtórzenie, tworzenie. Problematyka tradycji i pamięci kulturowej wobec sposobów konstruowania poetyk pa...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: Justyna Tabaszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 27. Polska literatura emigracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jerzy Jarniewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 28. Bifurkacje i chaos w matematycznych modelach procesów skrawania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Rafał Rusinek

  POLITECHNIKA LUBELSKA

 29. Badania przebiegu momentów prądowych wyładowań atmosferycznych w oparciu o analizę formy falowej impulsów ELF we wnęce Z...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kułak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 30. Wolność gospodarcza a państwo we współczesnej makroekonomii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szarzec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 31. Pre i postnatalna ekspozycja na ftalany a wynik ciąży i rozwój psychoruchowy dzieci

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Kinga Polańska

  INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM.PROF.DR MED.JERZEGO NOFERA W ŁODZI

 32. Identyfikacja profili zmian parametrów sprężystych w materiałach gradientowych metodą ultradźwiękowych powierzchniowych ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Kiełczyński

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 33. Synergia a kapitał społeczny współczesnych organizacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Jasińska

  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Zarządzania

 34. Ciecze jonowe zawierające grupy oligooksyetylenowe jako składniki elektrolitów w bateriach litowo-jonowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Ewa Zygadło-Monikowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 35. Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów, fitoplazm i bakterii porażających orzech włoski i leszczynę w Polsce...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Mirosława Cieślińska

  Instytut Ogrodnictwa

 36. Rola interleukiny 6 w procesach starzenia układu krążenia.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Karol Kamiński

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 37. Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem? Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Natasza Szutta

  UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

 38. Molekularna biogeografia omułków morskich i identyfikaja pochodzenia ich produktów żywnościowych importowanych do Polski...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Roman Wenne

  Instytut Oceanologii PAN

 39. Dyfuzja atomów w jednowymiarowych kanałach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Mariusz Krawiec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 40. Badania termodynamiczne odzysku odpadowej energii gazów spalinowych z użyciem generatora TEG

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Paweł Fuć

  Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 41. Analiza podłoża genetycznego osteochondrozy u polskich koni półkrwi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Dorota Lewczuk

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 42. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przyszłe wyzwania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Izabela Dembińska

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 43. Weryfikacja kryteriów wieloosiowego losowego zmęczenia

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tadeusz Łagoda

  Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 44. Formowanie nowej generacji funkcjonalnych tlenków nieorganicznych, na bazie TiO2, o specyficznych właściwościach użytkow...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Teofil Jesionowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 45. Polimerowe ciekłokrystaliczne światłowody fotoniczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Tomasz Woliński

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Fizyki

 46. Metody rozwiązania podstawowych problemów rozpoznawania uszkodzeń w złożonych obiektach dynamicznych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Jan Kościelny

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 47. Atlas Wyborczy Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kowalski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 48. Ocena działania toksycznego glifosatu i jego handlowego preparatu na modelu izolowanych wycinków przewodu pokarmowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Chłopecka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Nauk Przedklinicznych

 49. Kompozytowe ceramiczne przewodniki protonowe nowej generacji - mechanizm poprawy odporności chemicznej i wzrostu przewod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Paweł Pasierb

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 50. Świadomość Fenomenalna i Pojęcia Fenomenalne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Karol Polcyn

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI