Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 287 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscypl...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Kolenda

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Skojarzona terapia celowana z użyciem ligandów receptorów PPAR i statyn w kombinacji z cytostatykami skierowana przeciw ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Wojciech Placha

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 3. Kształtowanie własności funkcjonalnych nowoczesnych stali wysokomanganowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Joanna Kowalska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 4. Motywacja do sprawowania kontroli a elastyczność procesów kategoryzacji społecznej

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Bukowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Badanie wpływu składu chemicznego na strukturę i właściwości magnetyczne nowej generacji materiałów magnetokalorycznych ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Łukasz Hawełek

  Instytut Metali Nieżelaznych

 6. Polityczny konstytucjonalizm w teorii i praktyce ustrojowej państw anglosaskich

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Wieciech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 7. Technologia otrzymywania kryształów ZnO o średnicy dwóch cali w celu wytwarzania podłoży epitaksjalnych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Paweł Skupiński

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 8. Nanostruktury TiO2 modyfikowane nanocząstkami

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anita Trenczek-Zając

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 9. W jaki sposób działa literatura? Epistemologiczne podstawy etycznego krytycyzmu.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Głąb

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 10. Katalizatory rutenowe osadzone na węglu do procesu metanizacji tlenku węgla

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Elżbieta Truszkiewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 11. Aktywność przeciwwirusowa nowych acyklicznych fosfonianowych analogów nukleozydów zawierających ugrupowanie 1,2,3-triazo...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Iwona Głowacka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 12. Cholekalcyferol a przebieg tocznia rumieniowatego układowego w ocenie nowych czynników patogenetycznych, profilaktycznyc...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Jarosław Bogaczewicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 13. Odchylenia i funkcje asymptotyczne funkcji całkowitych i meromorficznych.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Ewa Ciechanowicz

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 14. Współpraca międzynarodowa państw członkowskich Unii Europejskiej przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

 15. Wieloskalowe modelowanie ewolucji mikrostruktury w trakcie odkształcenia z wykorzystaniem kompleksowego środowiska progr...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Łukasz Madej

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 16. Spektroskopia i powstawanie tiocyjanianów, izotiocyanianow oraz innych związków siarki w ośrodku międzygwiazdowym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marcin Gronowski

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 17. Modele oceny dojrzałości procesów jako narzędzie doskonalenia organizacji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Kalinowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 18. Problem dokumentowania, modelowania i rekonstrukcji sklepień gotyckich

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kulig

  POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 19. Opracowanie zaawansowanych metod estymacji parametrów drgań łopatek sprężarki osiowej oraz poziomu naprężeń

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Radosław Przysowa

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 20. Opracowanie wieloskalowego modelu komory wspomagania pracy serca uwzględniającego zjawisko utraty spójności na granicy p...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Kopernik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 21. Demonstrator klapki mechanizacji skrzydła typu "Butterfly Wing" z wykorzystaniem materiału magnetoreologicznego.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Paweł Skalski

  INSTYTUT LOTNICTWA

 22. Modele DSGE gospodarki otwartej z niejednorodnymi podmiotami w badaniach nad rozkładem majątku w Polsce

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Acedański

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 23. Optymalizacja parametrów procesu nanoszenia powłok ze stopów niklu na podłoże stalowe, ze względu na mikostrukturę i wła...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Rozmus-Górnikowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 24. Biologia korzeni jako czynnik kształtujący podatność dębów na okresowe zamieranie

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Marcin Zadworny

  Instytut Dendrologii, Polska Akademia Nauk

 25. Obwody neuronalne zawiadujące przywróceniem reakcji strachu po procedurze wygaszania

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Ewelina Knapska

  INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN IM.M.NENCKIEGO

 26. Zmienność molekularna genów szlaku RAS-MAPK a ekspresja fenotypowa zespołu Noonan

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Jakub Klapecki

  Instytut Matki i Dziecka

 27. Analiza genetyczna i biochemiczna funkcji kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w regulacji ekspresji genów zależn...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Rafał Archacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 28. Nowe katalizatory heterogeniczne oparte na tlenkach metali ziem rzadkich do produkcji biodiesla

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Katarzyna Bawolak-Olczak

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA

 29. Plastyczność strukturalna mózgu wywołana przez białka modyfikujące macierz zewnątrzkomórkową

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Jakub Włodarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 30. Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bernadetta Zawilińska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 31. Stworzenie unikatowego warsztatu naukowego z zakresu pozyskania i przetwarzania danych geoprzestrzennych stosowanych w m...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Przemysław Tymków

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 32. Wpływ parametrów procesu spawania laserowego na zmiany struktury i właściwości masywnych szkieł metalicznych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Wirginia Pilarczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 33. Oddziaływania kationów Eu, Gd i Ce z poddawanymi napromienianiu matrycami szkieł borokrzemianowych i fosforanowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Piotr Szajerski

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 34. Znaczenie zaburzeń metylacji DNA w patogenezie i progresji oponiaków

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Mateusz Bujko

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 35. Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjnosci obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Urszula Ziemiańczyk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 36. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Marecki

  Fundacja "Korporacja Ha!art"

 37. Miasta kreatywne vs. miasta kreowane. Wielowymiarowe doświadczenia polskich miast i kierunki ich rozwoju w erze postmode...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Szmytkowska

  UNIWERSYTET GDAŃSKI