Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 47 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modelowanie i dynamika nieliniowa układów magneto-elektro-mechanicznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jan Awrejcewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 2. Nowa generacja napełniaczy weglowych do otrzymywania nowoczesnych kompozytów polimerowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Hieronim Szymanowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 3. Analiza porównawcza stateczności profili cienkościennych z materiałów hybrydowych typu FML

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Radosław Mania

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 4. Analiza numeryczna procesu dojrzewania przetok tętniczo-żylnych do hemodializ oraz symulacje przepływów krwi w przetokac...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: Daniel Jodko

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 5. Cienkie warstwy polimerów ksylilenowych na potrzeby elektroniki organicznej: synteza, struktura oraz właściwości

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Maciej Gazicki-Lipman

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 6. Wpływ wydzieleń typu "rdzeń powłoka" na wzrost wydłużenia przy zrywaniu przy podwyższaniu granicy plastyczności stopu al...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Łukasz Kaczmarek

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 7. Opracowanie modeli MES do analizy biomechanicznej stopy ze zniekształceniem koślawym palucha (hallux valgus) podczas cho...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Zhang Yan

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 8. Modelowanie matematyczne dynamiki nieliniowej elementów czujników nanoelektromechanicznych w postaci elastycznych płyt i...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Vadim Krysko

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 9. Probabilistyczna metoda jednoczesnej estymacji różnych miar stateczności rozwiązań multistabilnych układów dynamicznych...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Brzeski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 10. Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST8

  Kierownik: Piotr Brzeski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 11. Zachowania chimeryczne w układach z inercją

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Patrycja Jaros

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 12. Eksperymentalna ocena zniszczenia struktur zbudowanych z materiałów gradientowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Zbigniew Kołakowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 13. Implementacja teorii załomów plastycznych do szacowania nośności struktur cienkościennych poddanych obciążeniom złożonym...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Maria Kotełko

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 14. Prosta metoda numerycznej optymalizacji sterowania w układach nieciągłych oparta o szereg Fouriera

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST8

  Kierownik: Sandra Zarychta

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 15. Dynamika układu o dwóch stopniach swobody z uderzeniami na przykładzie układu jarzmo-dzwon-serce.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: Piotr Brzeski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 16. Wpływ parametrów plazmy na właściwości powłok optycznych wytwarzanych metodą GIMS

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Maciej Gazicki-Lipman

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 17. Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnospraw...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jan Awrejcewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 18. Badania mechanizmów trawienia powierzchni stopu tytanu Ti6Al7Nb w plazmie na bazie fluoru

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Jędrzejczak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 19. "Modelowanie matematyczne, analiza numeryczno-analityczna i sterowanie układów hybrydowych mechanicznych dyskretnych i c...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jan Awrejcewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 20. Wieloskalowe modelowanie efektów histerezowych i synchronizacyjnych w procesie tarcia suchego

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Stefański

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 21. Stany chimeryczne i chimero-podobne w sieciach sprzężonych oscylatorów z ruchomym podparciem

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Dawid Dudkowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 22. Wpływ naprężeń resztkowych powstających w procesie produkcji laminatu na stateczność i nośność cienkościennych konstrukc...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Czapski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 23. Przewidywanie zdarzeń ekstremalnych w układach sprzężonych oscylatorów mechanicznych w oparciu o uczenie maszynowe

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Kapitaniak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 24. Wykładniki Lapunowa w modelowaniu ruchu ze zderzeniami układów mechanicznych o znaczącej masie elementów sprężystych...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Barbara Błażejczyk-Okolewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 25. Mechatroniczny układ wspomagający chirurga w odczuwaniu siły podczas przeprowadzania operacji z wykorzystaniem zrobotyzo...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: Marcin Zawierucha

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 26. Stateczność trój-częstościowych rozwiązań quasi-okresowych w szeregach sprężonych oscylatorów oraz układach z pętlą opóź...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz Borkowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 27. Badanie zjawisk fizycznych dotyczących ciernego przenisienia napędu i fuzji danych w zadajniku położenia o nieograniczon...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: Paweł Żak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 28. Powłoki (SiO2)x(Si3N4)1-x z gradientem właściwości optycznych nakładane metodą PECVD

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Sobczyk-Guzenda

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 29. Wytwarzanie powłok na bazie faz MAX i MXene metodą atomowego osadzania warstw.

  Konkurs: UNISONO , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Kołodziejczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 30. Predykcja i analiza zniszczeń w ściskanych laminatach zdegradowanych uderzeniami z niską prędkością

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Adrian Gliszczyński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 31. Dystorsyjno-zwichrzeniowa niestateczność cienkościennych profili kompozytowych o przekrojach otwartych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Kubiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 32. Wieloczęstościowe rozwiązania quasi-okresowe w układach sprzężonych oscylatorów

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Stefański

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 33. Analiza punktów jednostajnych w oscylatorach nieliniowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: Dawid Dudkowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 34. Stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych z uszkodzeniami BVID

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST8

  Kierownik: Adrian Gliszczyński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 35. Stany izolowane w układach sprzężonych oscylatorów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Kapitaniak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 36. Wielo-kryterialna ocena nośności ściskanych prętów cienkościennych z materiałów typu FML

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST8

  Kierownik: Dominik Banat

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 37. Analiza odpowiedzi dynamicznej płyt izotropowych, ortotropowych oraz kompozytowych z wykorzystaniem narzędzi stosowanych...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Kubiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 38. Drgania nieliniowe połączonych samowzbudnych oscylatorów ze wzbudzeniem parametrycznym/auto-parametrycznym i nieidealnym...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jan Awrejcewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 39. Analiza teoretyczno-numeryczno-eksperymentalna dynamiki nieliniowej wahadeł poddanych działaniu niestacjonarnego pola ma...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Krystian Polczyński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 40. Badania oddziaływania generowanych naprężeń wewnętrznych objętościowych i/lub powierzchniowych na wtórne wydzielenia Al3...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr Mariusz Stegliński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 41. Rzadkie (ukryte) atraktory w układach sprzężonych oscylatorów

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Kapitaniak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 42. Stan zakrytyczny i nośność cienkościennych kompozytowych belek-słupów z uszkodzeniami eksploatacyjnymi

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Kubiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 43. Tłumienie drgań przy wykorzystaniu dynamicznego tłumika drgań z inerterem i nieliniowym tłumikiem

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Przemysław Perlikowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 44. Opracowanie i badania algorytmów aktywnego (siłowego) wspomagania operatora przy wykonywaniu stereotypów ruchowych podcz...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Leszek Podsędkowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 45. Nowe metody wyznaczania wykładników Lapunowa w układach dynamicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jerzy Wojewoda

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 46. Fizykochemiczna i mikrostrukturalna analiza zjawisk oddziaływania atmosfery obróbczej z zabezpieczeniami ochronnymi w pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: Sylwester Pawęta

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 47. Synchronizacja uogólniona oscylatorów mechanicznych pod wpływem nieokresowego wymuszenia

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Karmazyn

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny