Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 139 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Redystrybucyjny efekt transferów publicznych: dekompozycje statystyczno-ekonometryczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Aksman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 2. Wybuchowa trajektoria długu publicznego: przyczyny i skutki

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Siwińska-Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 3. Identyfikacja i pomiar kosztów zmiany dostawcy na rynkach z efektami sieciowymi metodą modelowania preferencji zadeklaro...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Sobolewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Skala i determinanty międzysektorowej realokacji pracowników w latach 1995-2014

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Stanisław Cichocki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa za pomocą narzędzi polityki fiskalnej i migracyjnej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Fihel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 6. Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Koryś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Krótko- i dlugookresowe skutki instrumentów polityki ekonomicznej dla zrównoważonego wzrostu: podejście ko-ewolucyjne...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Safarzynska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 8. Zakres swobody prowadzenia polityki pieniężnej w kontekście integracji z UGW: przypadek krajów z derogacją

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Goczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. Plany a działania -- analiza teoretyczna i empiryczna intencji i zachowań w zakresie emigracji i migracji powrotnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Janicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu wynagrodzeń

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Strawiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Migracje wielokrotne jako optymalny typ migracji: Nowe podejście bazujące na relatywnej deprywacji

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Byra

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 12. Analiza czynników wpływających na premię za ryzyko dla indeksów akcyjnych z wykorzystaniem modeli przełącznikowych...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Robert Ślepaczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Podatki jako czynnik kształtujący konkurencyjność firm - perspektywa makro- i mikroekonomiczna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ryszard Kokoszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 14. Oddziaływanie niepełnej decentralizacji na jakość lokalnych wydatków publicznych w Polsce.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kopańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 15. Polityka pieniężna i rynek kapitałowy - reakcja banku centralnego na ceny aktywów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Goczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 16. Urlopy rodzicielskie- krótkookresowe efekty reform w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: Olga Zajkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 17. Informacja o normach społecznych a preferencje konsumentów odnośnie dóbr środowiskowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Katarzyna Zagórska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 18. Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Bernadeta Gołębiowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 19. Interakcje gospodarcze na skutek nowej polityki energetycznej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Olga Kiuila

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 20. Kapitał środowiskowy. Badanie nad wpływem zaangażowania się w ochronę środowiska na zachowanie konsumentów

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Jakub Sokołowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Wpływ nieefektywnej alokacji zasobów na wzrost w warunkach znaczącego zaburzenia strukturalnego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Hagemejer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Czas podejmowania decyzji w eksperymentach ekonomicznych nad zachowaniami w warunkach ryzyka i zachowaniami kooperacyjny...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. Wpływ polityki fiskalnej na oczekiwania inflacyjne w krajach UE. Nowe podejście do testowania fiskalnej teorii poziomu c...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Mackiewicz-Łyziak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 24. Analiza instytucjonalna strategii lokalnego aparatu partyjnego w gospodarce. Przypadek "boomu gospodarczego" w pierwszej...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Tymiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 25. Jak zmieniają się w czasie determinanty cen surowców? Analiza na podstawie modeli dynamicznie uśrednianianych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Krzysztof Drachal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 26. Czynniki determinujące poziom wynagrodzeń w Polsce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Strawiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 27. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Andrzej Cieślik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 28. Mechanizmy tworzenia się kapitału społecznego - analiza z wykorzystaniem polskich przykładów empirycznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 29. Import szoków zewnętrznych w gospodarce otwartej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Goczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 30. Wykorzystanie regionalnych deflatorów cen w empirycznej analizie regionalnych determinant płac oraz do weryfikacji założ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Rokicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 31. Wycena zdrowotnych korzyści społecznych z redukcji zanieczyszczenia powietrza i smogu w polskich miastach. Analiza wpływ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 32. Sieć migracyjna jako dynamiczna ROSCA

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Oded Stark

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 33. Autonomia czy regulacja z zewnątrz? Ekonomiczna analiza problemu samorządów zawodowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Szczygielski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Ubóstwo i nierówność w różnych wymiarach dobrobytu - badanie rozkładów dochodów, zadowolenia z życia i zadowolenia ze st...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 35. Poszukiwanie uniwersalnej metody szacowania równania płacy dla Polski i jej zastosowania w badaniach ekonomicznych dla P...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Strawiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Wycena, aspekty sprawiedliwości i preferencje względem odnawialnych źródeł energii i ich lokalizacji w Polsce i Niemczec...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 37. Znaczenie Wspólnej Polityki Handlowej państw Grupy Wyszechradzkiej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Śledziewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 38. Premia płacowa z zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce: znaczenie struktury zatrudnienia

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Gabriela Grotkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 39. Dynamiczny model CGE do analizy polityki energetycznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Olga Kiuila

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 40. Wpływ zmian podatkowo-świadczeniowych na zróżnicowanie dochodu i finansową motywację do pracy w kontekście wieloletnich ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Leszek Morawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 41. Przyczyny i skutki niedopasowań edukacyjnych i kwalifikacyjnych absolwentów na rynku pracy w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Leszek Wincenciak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 42. Znaczenie instytucji dla zdrowia, postaw i zachowań w późniejszym życiu

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Nicińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 43. Zagregowane i redystrybucyjne skutki świadczeń pieniężnych nieuzależnionych od kryteriów dochodowych

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Kolasa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 44. Polaryzacja polityczna a głosowania nad polityką gospodarczą w parlamencie: analiza dla Polski 2005-2019

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Fałkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 45. Zastosowanie hybrydowych procesów Gibbsa do prognozowania lokalizacji przedsiębiorstw

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Kateryna Zabarina

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 46. Uwarunkowania przyjęcia zarządzania procesowego w organizacji

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Renata Gabryelczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 47. Zdolności innowacyjne firm z wybranych krajów Europy Środkowo Wschodniej i ich udział w globalnych łańcuchach wartości d...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jan Michałek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 48. Globalne powiązania pomiędzy rynkami surowców i instrumentami pochodnymi na surowce -- analiza danych o wysokiej częstot...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Gilbert Mbara

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 49. Nowe Bayesowskie metody kombinowania modeli z uwzględnieniem niepewności modelu: Zastosowanie do cen wybranych surowców ...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Drachal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 50. Determinanty opodatkowania spadków i darowizn w ujęciu modelowym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Kudła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych