Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 33 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 2. Tomasz Czapski herbu Leliwa (1711-1784). Życie i działalność

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: Mikołaj Tomaszewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 3. Urbanizacja pogranicza. Komparatystyka rozwoju miast i krajobrazu miejskiego w Prusach, Inflantach i Irlandii w XII-XIV ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Maleszka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 4. Warsztat Szymona Czechowicza (1689-1775). Materiały malarskie i technika w twórczości artysty.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 5. Parafie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1243-1525

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Andrzej Radzimiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 6. Badanie struktury i dynamiki rozwoju cyfrowych zasobów wiedzy przy pomocy metod wizualizacji

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Veslava Osińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 7. Registri privilegiorum biskupów sambijskich z XIV i XV w.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Radosław Biskup

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 8. Społeczności łowiecko-zbierackie w młodszej części ostatniego zlodowacenia i wczesnym holocenie w środkowej części Jury ...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Sudoł-Procyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 9. Społeczny i polityczny porządek miasta komunalnego na obrzeżach Europy w XII-XVI w.

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Roman Czaja

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 10. "...quod unio federis pepetui per nullas penitus dissensiones violetur": mechanizmy rozwiązywania sporów na pograniczu p...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: Michalina Duda

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 11. Analiza porównawcza terminologii politycznej i postulatów sejmików Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w la...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: Tomasz Ambroziak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 12. Dokumenty pokoju brzeskiego z 31 XII 1435 r. między Polską, Litwą a Zakonem Krzyżackim - edycja krytyczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Adam Szweda

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 13. Warunki klimatyczne na obszarach południowobałtyckich w II połowie XV i w XVI wieku oraz ich konsekwencje dla życia społ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Oliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 14. Paleoekologia izotopowa średniej wielkości drapieżnych (Vulpes, Martes, Meles, Felis) w postglacjale ziem polskich - his...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Krajcarz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 15. Lenino 1943: mity i fakty. Studium taktyczno-operacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Kamil Anduła

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 16. Prozopografia duchowieństwa diecezji warmińskiej w średniowieczu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Radosław Krajniak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 17. Przestrzeń miejska i komunikacja wewnętrzna Torunia w latach 1891-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Radosław Bugowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 18. Duchowni w społeczeństwie miejskim średniowiecznych Prus

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Sumowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 19. Pamięć i widzenie: paradygmaty realizmu w sztukach plastycznych Polski i Europy 1919-1939

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 20. Duchowieństwo diecezji chełmińskiej w czasach krzyżackich (do 1466 roku). Studium prozopograficzne.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Andrzej Radzimiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 21. Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnioeuropejsk...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kazimierz Pospieszny

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 22. Wyspa w Żółtym na przełomie I i II tysiąclecia - wielofunkcyjne centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Wojciech Chudziak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 23. Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich we wczesnym średniowieczu i jej materialne wyobrażenia

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: Paweł Szczepanik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 24. Studium mentalności szlachty inflanckiej w XVIII wieku w świetle egodokumentów rodu Hylzenów

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: Łukasz Wróbel

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 25. Rzymski fort Resculum. Funkcja, znaczenie i chronologia rzymskiego osadnictwa na południowo-zachodnim odcinku limesu Dac...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jacek Rakoczy

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 26. Clerus et cives. Niższe duchowieństwo w miejskiej przestrzeni społecznej późnośredniowiecznych Prus

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Sumowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 27. Obróbka surowców kostnych przez ludy łowiecko-zbierackie w późnym glacjale i wczesnym holocenie na Niżu Polskim

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Justyna Orłowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 28. Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Anna Drążkowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 29. Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego - życie codzienne, mobilność, kontakty zewnętrzne oraz rel...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Osipowicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 30. Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na te...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Szczepanik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 31. Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Daniel Makowiecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 32. Procesy kształtujące paleolityczne stanowiska jaskiniowe - wieloaspektowa analiza poziomów kulturowych w plejstoceńskich...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Krzysztof Cyrek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 33. Od królewskiego faworyta do opozycjonisty. Działalność polityczna i wojskowa Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna" (1547-1603)...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Piotr Łabędź

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych