Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 40 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Systemy szelfów i przybrzeży ooidowych zdominowane przez falowanie i prądy: szelf Mujeres, Quintana Roo, Meksyk

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Matysik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 2. Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich na przykładzie Bieszczadów

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Anita Bernatek-Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 3. Wpływ zmian użytkowania ziemi na częstość konfliktów między człowiekiem a dzikimi zwierzętami w Karpatach Polskich...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominik Kaim

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 4. Cyfrowi przedsiębiorcy w Przemyśle 4.0. Kluczowy mechanizm nowej trajektorii regionów przemysłowych?

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Gwosdz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 5. Lokalny wpływ przestrzeni współpracy

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Micek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 6. Zmienność zachmurzenia wysokiego w świetle zmian klimatu oraz czynników antropogenicznych - OCTANT

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST10

  Kierownik: Żaneta Nguyen Huu

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 7. Wieloaspektowa analiza minerałów ciężkich jako narzędzie badań pochodzenia osadów fliszowych i charakterystyki obszarów ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Dorota Salata

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 8. Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu śro...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Stachacz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 9. Wartości progowe występowania procesu bielicowania w glebach rozwiniętych z utworów fliszowych w Karpatach Zewnętrznych...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Łukasz Musielok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 10. Wpływ rozległych powierzchni wiatrowałowych na dynamikę systemu stokowo-fluwialnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Dariusz Strzyżowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 11. Rynek mody w kontekście zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 12. Konflikty społeczne a obszary chronione. Rola formy ochrony przyrody.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Rechciński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 13. Detekcja form sufozyjnych i mechanizm działania sufozji na przykładzie Bieszczadów (Karpaty Wschodnie)

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Anita Bernatek-Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 14. Czynniki i trajektorie awansu polskiego przemysłu w globalnych sieciach produkcyjnych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Bolesław Domański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 15. Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa poźnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części e...

  Konkurs: DAINA 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Alfred Uchman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 16. Geneza, klasyfikacja i znaczenie siedliskowe lamelli glebowych w utworach piaszczystych i pyłowych południowej Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: Magdalena Gus-Stolarczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 17. Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w kontekście uwarunkowań planistycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 18. Zrównoważony rozwój ponad wszystko? Ramy wdrażania bezpłatnego transportu publicznego

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Daniel Štraub

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 19. Czynniki wpływające na kulturowe usługi ekosystemowe obszarów zielonych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Nowak-Olejnik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 20. Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Relacje, mechanizmy i zmienność w czasie...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Micek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 21. Przemiany wermikulitu dioktaedrycznego w osadach morskich na etapie wczesnej diagenezy

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: Marta Kisiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 22. Kopalne ziarna pyłku w lodzie jaskiniowym jako odzwierciedlenie zmian klimatycznych i paleośrodowiskowych, na przykładzi...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Magdalena Jelonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 23. Inwersje temperatury powietrza w dolnej i środkowej troposferze nad Europą

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST10

  Kierownik: Angelika Palarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 24. Mechanizmy partycypacyjne oraz postawy społeczne wobec rewitalizacji przestrzeni półpublicznych na przykładzie podwórek ...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: Magdalena Miśkowiec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 25. Szukając brakującego czasu: paleośrodowiskowe znaczenie hiatusów w naciekach jaskiniowych

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Michał Gradziński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 26. Wpływ narciarstwa zjazdowego na morfodynamikę zlewni wysokogórskiej. Przykład z rejonu Kasprowego Wierchu, Tatry Polskie...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST10

  Kierownik: Dawid Piątek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 27. Rola kobiet w rozwoju miast przemysłowych – czynniki i mechanizmy

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Agnieszka Świgost-Kapocsi

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 28. Społeczne procesy kształtowania przestrzeni miast w dobie adaptacji do zmian klimatu

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Gorczyca

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 29. Obieg wody w małych zlewniach w Karpatach fliszowych na przykładzie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie, Polska)...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: Karolina Mostowik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 30. Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Michał Skiba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 31. Symbiotyczne mikroendolity w szkieletach kopalnych koralowców Scleractinia.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: Klaudiusz Salamon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 32. Wysokorozdzielcze badania warunków sedymentacji i ichnoskamieniałości w wierceniu Mochras B jako wkład w nowy standard d...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Alfred Uchman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 33. Uszkodzone nacieki jaskiniowe jako zapis aktywności sejsmicznej w Centralnych Karpatach Zachodnich

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Michał Gradziński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 34. Trajektorie, przyczyny i skutki zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w Europie Środkowej (TRACE)

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST10

  Kierownik: dr Katarzyna Ostapowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 35. Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej do...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Łukasz Fiedeń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 36. Interakcja cezu z dioktaedrycznymi pęczniejącymi krzemianami warstwowymi o wysokim ładunku pakietu

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Michał Skiba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 37. Funkcjonalność otulin wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście przemian krajobrazu i planowanego zagospodarowan...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 38. Środowisko oraz mechanizmy depozycji głębokomorskich facji heterolitów formacji z Ropianki (płaszczowina skolska, polski...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr Piotr Łapcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 39. Konflikty społeczne a obszarowe formy ochrony przyrody. Studium zależności na przykładzie województwa małopolskiego....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Rechciński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 40. Kapitał społeczny i wyposażenie instytucjonalne jako czynniki sukcesu polityk klastrowych na poziomie regionalnym

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: Tomasz Kwiatkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii