Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 41 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Katarzyna Moskal-del Hoyo

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 2. Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Bąk

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 3. Liliowce z wapieni sztramberskich jako cenne źródło danych paleobiologicznych i paleośrodowiskowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Dawid Roman Trzęsiok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 4. Trzeciorzędowe leje krasowe i ich osady na Górnym Śląsku jako archiwum danych paleośrodowiskowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Joachim Marian Szulc

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Wpływ cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat wyższych północnych szerokości paleogeograficznych od późnej kredy do miocen...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Igor Hubert Niezgodzki

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 6. Analiza sedymentologiczna i geochemia łupków ordowiku i syluru Gór Świętokrzyskich: rekonstrukcja paleośrodowiska w kale...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Wiesław Tomasz Trela

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 7. Geneza i ewolucja zagłębień bezodpływowych obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej oraz ich znaczenie dla rekonstrukcji pos...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr Renata Agnieszka Kołodyńska-Gawrysiak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 8. Zmiany paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne w retyku i we wczesnej jurze (ok. 175-204 mln lat temu) w oparciu o nowe dan...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Stefan Pieńkowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 9. Geochemiczny, petrofizyczny i mineralogiczny zapis zmian paleośrodowiska w czasie zdarzenia Lau (Sylur) na szelfie Balti...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Wojciech Lech Kozłowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 10. Otwarte społeczności - zamknięte przestrzenie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki i powiązań ponadregionalnych sp...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Jaeger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 11. Biomineralizacja i diageneza szkieletu szkarłupni: ocena możliwości wykorzystania kopalnych szkieletów szkarłupni do rek...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Przemysław Gorzelak

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 12. Podatność magnetyczna i spektrometria gamma jako narzędzia korelacji stratygraficznej i rekonstrukcji paleośrodowiskowyc...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Jacek Grabowski

  PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - Panstwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy

 13. Kopalne ziarna pyłku w lodzie jaskiniowym jako odzwierciedlenie zmian klimatycznych i paleośrodowiskowych, na przykładzi...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Magdalena Paulina Jelonek

  Wydział Geografii i Geologii, Wydział Geografii i Geologii

 14. Zmiany paleośrodowiskowe w osadach żywetu i franu w świetle badań palinologicznych oraz geochemii izotopowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Marcelina Joanna Kondas

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk o Ziemi

 15. Stratygraficzna i przestrzenna zmienność składu chemicznego późnoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych Polski w ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jacek Janusz Skurzyński

  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 16. Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Marek Peryt

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 17. Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Dorota Sudoł

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 18. Rekonstrukcja paleośrodowiska górnodewońskiej platformy węglanowej Tafilalt na obszarze Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Patrycja Genowefa Dworczak

  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 19. Wysokorozdzielcze badania warunków sedymentacji i ichnoskamieniałości w wierceniu Mochras B jako wkład w nowy standard d...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Alfred Uchman

  Wydział Geografii i Geologii, Wydział Geografii i Geologii

 20. Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Maria Krystyna Barbacka-Bóka

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 21. Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośr...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Stefaniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 22. Tajemnice świata budowniczych długich grobowców. Archeologiczno-paleośrodowiskowe studium neolitycznego krajobrazu kultu...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Przybył

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 23. Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego - życie codzienne, mobilność, kontakty zewnętrzne oraz rel...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Grzegorz Osipowicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 24. Historia zasiedlenia jaskiń Doliny Sąspowskiej od paleolitu po nowożytność w świetle niepublikowanych źródeł z badań wyk...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Anna Kot

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 25. Depozycja metali ciężkich i zmiany paleośrodowiskowe w wybranych torfowiskach z południowo-zachodniej Polski

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 26. Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu śro...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Stachacz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 27. Ewolucja "delty Hainan" na północno-zachodnim szelfie Morza Południowochińskiego_x000D_ jako reakcja na paleośrodowiskow...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Eduard Harff

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 28. Przestrzenne modele rozkładu facji organicznej w aspekcie zmian paleośrodowiskowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Kosakowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 29. Życie łowców-zbieraczy. Działania człowieka w świetle świadectw archeologicznych i palaeośrodowiskowych z okresu późnego...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona Sobkowiak-Tabaka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 30. Bioróżnorodność faun nietoperzy czwartorzędu Polski na tle zmian paleośrodowiskowych.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Andrea Pereswiet-Soltan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 31. Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w oparciu o nacieki jaskiniowe dla północnych i południowych Karpat dla inter...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jacek Pawlak

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 32. Epigoni tradycji lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu. Najpóźniejsze osadnictwo środkowopaleolityczne w Basenie Affad (...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Osypińska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 33. EPIGONI I PREKURSORZY - STRATEGIE ADAPTACYJNE SPOŁECZNOŚCI AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ W PÓ NYM PLEJSTOCENIE I WCZESNYM HOLOC...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Osypińska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 34. Badania nad zróżnicowaniem inwentarzy kamiennych późnograweckich stanowisk Europy Centralnej

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jarosław Grzegorz Wilczyński

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 35. Inkluzje lądowych Parasitengona w bursztynie - ewolucja cech, paleośrodowisko i związki z żywicielami

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Marta Justyna Konikiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 36. Archaeocyatha: geochemiczny i mikrotafonomiczny test stanowiska systematycznego i znaczenia paleośrodowiskowego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Włodzimierz Kaźmierczak

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 37. Osadnictwo późnopaleolityczne w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tadeusz Brunon Wiśniewski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 38. Weryfikacja jednorodności materiału macierzystego w glebach wytworzonych ze skał krystalicznych i osadowych w strefie od...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Jarosław Waroszewski

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 39. Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kędzierski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 40. Zmiany klimatyczne w środkowej i późnej jurze (kelowej-kimeryd) w morzach epikontynentalnych środkowej Polski i Platform...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Hubert Andrzej Wierzbowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 41. Zmiany paleośrodowiska fiordu Hornsund (Spitsbergen) w ostatnim milenium w świetle badań kopalnego DNA

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Joanna Pawłowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk