Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ideały i działania grup na przestrzeniach polskich

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Aleksander Morayne

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 2. Zintegrowana analiza genomiczno-epigenomiczna świni domowej jako modelu dla dziedzicznych nowotworów jelita grubego czło...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Zbigniew Świtoński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 3. Rola mediatorów naprawy DNA na drodze homologicznej rekombinacji w utrzymaniu integralności centromerów.

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Dorota Dziadkowiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 4. Termodynamiczne podstawy projektowania optymalnych funkcjonalnie, modyfikowanych siRNA oraz ich eksperymentalna weryfika...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 5. Żyroskop optyczny w eksperymentalnej technologii fotoniki scalonej - analiza możliwości wykonania i badania podstawowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Stanisław Tomasz Stopiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 6. Sprzężenie Kwantowej Materii z Klasyczną i Kwantową Geometrią

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Andrea Dapor

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 7. Geometryczne obserwable dla klasycznej i kwantowej Ogólnej Teorii Względności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Jędrzej Świeżewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 8. Geneza gazu ziemnego w wybranych obszarach południowo-zachodniej części polskiego basenu dolomitu głównego: badania izot...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Elżbieta Maria Bilkiewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 9. Identyfikacja i charakterystyka białek endometrialnych w okresie przed i okołoimplantacyjnym u świń - ewaluacja różnic w...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Dorota Anna Pierzchała

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 10. Ekspresja cytokin prozapalnych w komórkach somatycznych mleka oraz krwi kóz zakażonych lentiwirusami małych przeżuwaczy....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Justyna Paulina Jarczak

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 11. Identyfikacja bakterii biorących udział w rozkładzie bromku 1-decylo-3-metyloimidazoliowego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Dorota Małgorzata Gendaszewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 12. Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych z żywności gotowej do spożycia, ze s...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 13. Identyfikacja i charakterystyka genów związanych z kształtowaniem różnic w stopniu mrozoodporności obserwowanych u upraw...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Anna Elżbieta Fiust

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 14. Opracowanie filogenezy rodzajów Perisama i Callicore (Lepidoptera, Nymphalidae) z megaróżnorodnych obszarów Andów, z zas...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Aleksandra Zubek

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 15. Identyfikacja genów determinujących mendlowskie i epigenetyczne dziedziczenie typów płciowych u wybranych gatunków zespo...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Natalia Anna Sawka

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 16. Przebieg i geneza anomalii przewodnictwa elektrycznego w skorupie obszaru Polski oraz ich znaczenie dla lepszego zrozumi...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Waldemar Jóźwiak

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 17. Analiza wpływu systemu endokanabinoidowego na komórki macierzyste inicjujące rozwój guza w raku nerkowokomórkowym

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Mohammed Imran Khan

  Wojskowy Instytut Medyczny

 18. Molekularne podłoże powstawania dużych rearanżacji w genach predyspozycji do występowania polipowatości jelit

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Paweł Marcin Boruń

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 19. Analiza profilu ekspresji wybranych genów w endometrium prawidłowym oraz wykazującym zmiany degeneracyjne charakterystyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Magdalena Patrycja Woźna

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 20. Analiza zmienności genu IKZF1 (IKAROS) w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Marta Aleksandra Chmielewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 21. Poziom kwasu foliowego oraz zmiany w obrębie genów regulujących metabolizm kwasu foliowego jako czynnik ryzyka raków z r...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Katarzyna Teresa Durda

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 22. Poszukiwanie promotorów, do których wiąże się białko MBD3 w mózgu kontrolnym i w szczurzym modelu padaczki skroniowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Joanna Bednarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 23. Zmienność obrazu klinicznego zaburzeń metabolizmu glukozy a rodzaj mutacji w genach kodujących glukokinazę (GCK) i białk...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Rafał Gnyś

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 24. Poszukiwanie genów kodujących czynniki wirulencji Prototheca wickerhamii, oportunistycznego patogenu dla ludzi. Badanie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Zofia Bakuła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 25. Wpływ międzypokoleniowej mobilności społecznej na zdrowie. Analiza mechanizmu społecznego na przykładzie Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zuzanna Drożdżak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 26. Prognozowanie inflacji na podstawie modeli DSGE w realizacji celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Anna Tura-Gawron

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej

 27. Rola zależności pomiędzy receptorami PXR i AR w leczeniu nowotworów hormonozależnych.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Magdalena Niemira

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 28. Udział genów mitochondrialnych i jądrowych genów kandydatów w kształtowaniu genetycznego podłoża wrażliwości na utratę s...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Aleksandra Rydzanicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 29. BADANIA FUNKCJONALNE RZADKICH WARIANTÓW GENÓW PRZYCZYNOWO ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ ALZHEIMERA W POPULACJI POLSKIEJ

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Michalina Maria Wężyk

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 30. Indywidualne źródła mobbingu w miejscu pracy w ramach zintegrowanego modelu mobbingu: charakterystyka osób poddawanych m...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Gamian-Wilk

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

 31. Trzeciorzędowe leje krasowe i ich osady na Górnym Śląsku jako archiwum danych paleośrodowiskowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Joachim Marian Szulc

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 32. Opracowanie metod badania zaburzeń równowagi jonomicznej i ich genezy w komórkach rakowych poddawanych działaniu cytosta...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Monika Pawlak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 33. Wczesny Wszechświat z teorii oddziaływań fundamentalnych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Zdzisław Borowiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 34. Rola genów kodujących czynniki transkrypcyjne MYB oraz MYB-like w interakcji pomiędzy Arabidopsis thaliana a mątwikiem b...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Anita Wiśniewska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 35. Determinanty biosyntezy karotenoidów u marchwi: podejście modelowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Rafał Barański

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ogrodniczy

 36. Analiza zróżnicowania genetycznego nowych w Polsce wirulentnych szczepów Venturia inaequalis - sprawcy parcha jabłoni - ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Joanna Puławska

  Instytut Ogrodnictwa

 37. Mapa genetyczna kumaków Bombina bombina i Bombina variegata (Anura, Amphibia) - lokalizacja genów determinujących płeć...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek M. Szymura

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 38. Morfogeneza zalążka, rozwój i struktura gametofitu żeńskiego u apomiktycznych i seksualnie rozmnażających się gatunków z...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Bartosz Jan Płachno

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 39. Wpływ imipraminy i risperidonu na regulację przez limbiczne receptory D1, D2 i D3 anhedonii i zaburzenia pamięci wywołan...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: Prof. dr hab. Mariusz Papp

  Instytut Farmakologii PAN

 40. Powiązanie polimorfizmu genów GST i spożycia czerwonego mięsa w ryzyku zachorowania na raka jelita grubego_x000D_

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Nasierowska-Guttmejer

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu

 41. Poszukiwanie wspólnych czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera;Geny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Pluta

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 42. Dystrofie obręczowo-kończynowe (LGMD): mutacje, białka i szlaki biochemiczne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 43. Selektywne wyciszanie genów, jako nowoczesne narzędzie w ocenie zaangażowania angiotensyny II w procesie transformacji e...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Piastowska-Ciesielska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 44. Funkcjonalna charakterystyka genów MIR zaangażowanych w proces somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab Małgorzata Danuta Gaj

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 45. Identyfikacja nowych genów związanych z patogenezą zespołu Noonan - analiza funkcjonalna zidentyfikowanych zmian w konte...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Monika Ewa Gos

  Instytut Matki i Dziecka

 46. Rybozymy jako nowe narzędzia do badania genomu mitochondrialnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Barciszewski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 47. Genetyczna kontrola indukcji kwitnienia Lupinus luteus L.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Waldemar Wojciechowski

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 48. Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu - nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Marian Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 49. Charakterystyka najbardziej istotnych mechanizmów warunkujących patogeniczność bakterii Dickeya solani - regulacja ekspr...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 50. Identyfikacja mutacji patogennych w grupie pacjentów ze sporadycznie występującą niepełnosprawnością intelektualną z zas...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Antonina Krajewska-Walasek

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"